Dražební vyhláška

14.6.2017
3.8.2017

Dražba se koná 2. 8. 2017 od 11:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz

Draženy budou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl v dosud nevypořádaném společném jmění povinných o velikosti ideální 1/4 k nemovitým věcem, a to:

  • pozemek parc. č. 106/13 o výměře 985 m2, druh pozemku: orná půda
  • vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1114, pro obec Nelahozeves, katastrální území Lešany u Nelahozevsi, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.

dražební vyhláška