Archiv

Aktualizace bezpečnostní zprávy MERO ČR, a. s. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves k vyjádření po posouzení

18.4.2018
21.5.2018

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a věcně příslušný podle § 49 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií…
Číst více

Státní pozemkový úřad – oznámení o zamýšleném převodu

18.4.2018
18.7.2018

V souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků zde nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu….
Číst více

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva

13.4.2018
24.4.2018

V souladu s článkem 4 odst. 1 jednacího řádu zastupitelstva obce Nelahozeves, se svolává veřejné zasedání zastupitelstva na 23. 4. 2018 od 18:00 hodin do zasedací místnosti, na adrese Zagarolská 313, Nelahozeves. Program zasedání

Záměr směny pozemků

11.4.2018
25.4.2018

Obec Nelahozeves tímto zveřejňuje svůj záměr směnit následující pozemky, které jsou ve vlastnictví obce: část pozemku parc. č. 301/3 v katastrálním území Nelahozeves, vymezená geometrickým plánem č. 953-979/2017, vyhotoveným f. Tesařík a Frank, který tvoří přílohu č. 1 tohoto záměru, jako pozemek…
Číst více

Veřejná vyhláška

11.4.2018
11.5.2018

Finanční úřad pro Středočeský kraj oznamuje, že ode dne 11. 4. 2018 do dne 11. 5. 2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1754643/18/2100-11460-200796, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným…
Číst více

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

10.4.2018
10.5.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se…
Číst více

Změna č. 1 dotačního programu obce Nelahozeves „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně postižených v rámci sociálního programu obce“ a konsolidované znění dotačního programu s účinností od 1. 5. 2018

9.4.2018
10.5.2018

V souladu s § 10 c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Nelahozeves tuto změnu č. 1 dotačního programu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně postižených v rámci sociálního…
Číst více

Dotační program obce Nelahozeves „podpora třídění odpadu“

9.4.2018
10.5.2018

V souladu s § 10 c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Nelahozeves dotační program na podporu třídění odpadu. Hlavním účelem dotačního programu je podpora třídění odpadu a snižování objemu produkce…
Číst více

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

5.4.2018
23.4.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ust. §…
Číst více

Veřejná vyhláška – Opatření veřejné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nová Ves a obci Nelahozeves

27.3.2018
11.4.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti o stanovení přechodné…
Číst více