Nový územní plán

Územní plán obce Nelahozeves je soustava dokumentů a výkresů, která stanovuje prostorové a funkční uspořádání zastavěné i nezastavěné části územního obvodu obce Nelahozeves a jejího využití. Smyslem územního plánu je definovat předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel Nelahozevsi.

Územní plán je závazným podkladem pro rozhodování o všech stavbách, které mají být na území obce realizovány. Posuzování provádí Stavební úřad Kralupy nad Vltavou, obvykle v rámci územního řízení.

V současné době platný územní plán najdete na jiné stránce zde.

Příprava nového územního plánu 

V dubnu 2011 rozhodlo zastupitelstvo obce, že zahájí pořizování nového územního plánu. V roce 2013 obec uspořádala urbanistickou soutěž (vyhlášení soutěže), z níž vzešel zhotovitel nového územního plánu – volné sdružení projektantů Dvořák, Gogolák, Grasse, Grasse (DGGG). Smlouva byla podepsána 1. listopadu 2013.

Urbanistické soutěže se zúčastnili čtyři uchazeči. Jejich návrhy si lze prohlédnout na portálu Geosense.

Vítězný návrh (Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse a Pavel Grasse) 

Textová část
Grafická část

Hodnocení poroty: Návrh představuje nejvyváženější a nejkomplexnější řešení všech uvedených bodů. Velmi kvalitní je prvotní urbanistická strategie založená na polycentrické struktuře obce. Z tohoto pohledu není úplně vyjasněn vztah anglického resortu s Lešany.

O autorech: Otevřené seskupení architektů Dvořák+Gogolák+Grasse se zabývá projekty od urbanismu až po drobnou architekturu. V roce 2013 získali 2. místo v urbanistické soutěži o ideový návrh územního plánu Čelákovic, v roce 2012 získali 3. cenu v urbanistické soutěži o ideový návrh územního plánu Blatná, 2.–3. cenu v urbanistické soutěži o ideový návrh územního plánu města Hostomice a 2. cenu v mezinárodní urbanistické soutěži Plzeň-vnitřní město.

Zajímavosti z předložené koncepce:

 • Obecný rys – snaha zlepšit propojenost jednotlivých částí obce (v návrhu označovaná jako “prokrvení území”)
 • Zesílení vazby na druhou stranu Vltavy: Vybudování pěší lávky přes Vltavu v blízkosti produktovodu
 • Revitalizace skládek, vybudování ekoparku v místě současných skládek s rozhlednou na ostrohu, ochrana území před dalšími zásahy
 • Vytvoření nových center (např. u Moravské ulice) a propojení mezi nimi
 • Změna trasy Kralupské ulice v centru obce – obnova prostranství bývalého panského dvora s pracovním názvem “Dvořákovo náměstí”
 • Oživení Lešan (např. hospoda na návsi) a předprostoru areálu PTZ
 • Podchody pod železniční tratí v severní části obce
 • Obnova starého nákladního přístavu, nová hospoda
 • Dům pro seniory
 • Nové hospody a obchody v centru obce
 • Revitalizace prostor kolem obou vlakových zastávek
 • Kritika výstavby developerské firmy Anglický Resort

Průzkumy a rozbory

V březnu 2014 byly publikovány průzkumy a rozbory obce. Jedná se o úvodní výstup zhotovitele územního plánu, jehož smyslem je podrobná analýza současného stavu obce.

Textová část 
Verze 1 – duben 2016
Verze 2 – červenec 2014. Od verze 1 se liší pouze tím, že v kapitolách 7.3.1 a 12.3.2 byly odstraněny pasáže, v nichž se uvádělo, že černá skládka v Lešanech vznikla mj. při developerské výstavbě Zámeckého údolí.

Všechny výkresy jsou dostupné také na portálu Geosense – každý výkres lze zkombinovat například s běžnou geografickou nebo satelitní mapou.

Zadání územního plánu

Návrh zadání územního plánu byl zveřejněn 19. května 2014, zároveň Stavební úřad Kralupy nad Vltavou oznámil veřejnou vyhláškou zahájení jeho projednávání. Po projednání s dotčenými orgány zastupitelstvo Nelahozevsi upravený návrh zadání schválilo 2. října 2014.

Pokud máte o problematiku územního plánování v Nelahozevsi hlubší zájem zde můžete nahlédnout jak se vyvíjelo zadání UP  :

 

Současný stav zpracování :

 

Společné jednání o návrhu Územního plánu obce Nelahozeves s odborným výkladem se koná v úterý 17.1.2017 v 9:00 hodin na Obecním úřadě v Nelahozevsi.

Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací (dotčené orgány, krajský úřad, obce, pro kterou je územní plán pořizován a sousední obce), bez účasti veřejnosti.

Návrh pro společné jednání – výrok ÚP Nelahozeves

Návrh pro společné jednání – odůvodnění ÚP Nelahozeves (1. část)

Návrh pro společné jednání – odůvodnění ÚP Nelahozeves (2. část)

01 ZC02-HV03-VPS04-KV05-SV06-ZPF

Tytéž dokumenty v jiném formátu:

01-ZC

 

02-hv

 

03-vps

04-kv

05-sv

06-zpf