Podklady k jednání zastupitelstva

nellznak

Na této stránce budou zveřejňovány podklady k aktuálnímu jednání zastupitelstva obce.

27.3.2017

Bod č. 1 – Žádost o prodej nemovitého majetku – parc. p. č. 187/78 v k. ú. Nelahozeves ( Pod Strání)

Bod č. 2 – Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných hromadách VKM

Bod č. 3 – rozpočtové opatření č. 2

Bod č. 4 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v obci Nelahozeves – Patchworkový klub Vltavín Nelahozeves – vzor, žádost

Doplňující bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019895/VB/01

Doplňující bod – Nové podmínky půjčování KD Nelahozeves

6.2.2017

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1/2017

Bod č. 2 – Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves – vzor

Bod č. 3 – Vlajka pro Tibet

Bod č. 4 – Změna sídla DSO Údolí Vltavy

Bod č. 5 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6020597

Bod č. 6 – Informace o stavu příprav vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad

19.12.2016

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 6/2016

Bod č. 2 – Schválení rozpočtu na rok 2017

Bod č. 3 – Rozpočtový výhled 2018 – 2019

Bod č. 4 – Schválení nového odměňování zastupitelů, členů výborů a komisí

Bod č. 5 – Projektová karta č. 28 (drobné stavby v krajině – sakrální)

Bod č. 6 – Projektová karta č. 29 (výsadba veřejné zeleně – alej v Lešanech)

Bod č. 7 – Projektová karta č. 30 (obecní rozhlas v obci)

Bod č. 8 – Cena obce Nelahozeves

Doplňující bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019652/VB/01

21. 11. 2016

Bod č. 1 – Schválení podání žádosti o dotaci – víceúčelové hřiště

Bod č. 2 – Schválení spolufinancování investičního záměru – víceúčelové hřiště

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 5/2016

Bod č. 4 – Převod peněz z neinvestičního rozpočtu na investici ZŠ – vybavení školní jídelny

24. 10. 2016

Bod č. 1 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018898/1

Bod č. 2 – Dohoda o změně hranic obcí mezi obcí Nelahozeves a obcí Nová Ves

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2016

Bod č. 4 – Prezentace osnovy rozpočtu na rok 2017

26.09.2016

Bod č. 1. Smlouva o spolupráci a darovací smlouva mezi obcí Nelahozeves a TJ Dynamo Nelahozeves, z. s. – herní prvky a Provozní a návštěvní řád hřiště

Bod č. 2. Stanovení oddávacích dnů na rok 2017

Bod č. 3. Dohoda o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Zemanem

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 3/2016

Bod č. 5 – Organizační struktura obce – reorganizace organizační struktury obce

Doplněný bod – Projektová karta č. 27

22. 08. 2016

Bod č. 1 – rozhodnutí o dalším postupu ve věci poplatku ze skládky „UHY – IV. etapa“ – odborné vyjádření – VHS Projekt

Bod č. 2 – smlouva o zřízení věcného břemene č. 31517/3/VB

Bod č. 3 – kupní smlouva – obec x jirků

25. 07. 2016

Bod č. 1 – složení slibu zastupitele (Radek Šebesta)
Bod č. 2 – schválení podání návrhu ÚP ke společnému projednání v předloženém znění – ,DGGG-nela;NUP;02-HV DGGG-Nela;NUPDGGG-Nela;NUP;zastupitelstvo;20160622

Bod č. 3 – změna hranice katastru Nové Ouholice x Podhořany ( žádost o vyjádření ke změně hranic, dohoda o změně hranic)
Bod č. 4 – smlouvy o užívání kanalizační přípojky, právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ( smlouva č. 1 – dům, smlouva č. 2 – pozemek)

Bod – žádost o převedení neinvestičních finančních prostředků na provozní účely ZŠ – zařazen omylem, schválen na zastupitelstvu již 30.5.2016

27. 06. 2016

Bod č. 1 – závěrečný účet obec Nelahozeves za rok 2015 – Příloha č. 1 – Plnění příjmů a výdajů, pohledávek a závazků, aktiv a pasiv, Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulky, Příloha č. 3 – Finanční výkaz (FIN 2-12) k 31. 12. 2015, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Příloha) k 31. 12. 2015,Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Rozvaha) k 31. 12. 2015, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Výkaz zisků a ztrát) k 31. 12. 2015, Příloha č. 5 – Tabulky s dotacemi a transfery se SR, ÚSC za rok 2015, Příloha č. 6 – Tabulky finančního vypořádání se SR a ÚSC, Příloha č. 6 – Tabulky finančního vypořádání se SR a ÚSC, Příloha č. 7 – Finanční a účetní výkazy Základní školy Nelahozeves k 31. 12. 2015, Příloha č. 8 – Finanční a účetní výkazy Mateřské školy Nelahozeves k 31. 12. 2015, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV MŠ za rok 2015, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV ZŠ za rok 2015, Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (dílčí), Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (závěrečná), Příloha č. 11 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Bod č. 2 – rozpočtové opatření č. 3/2016

Bod č. 3 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6019895/VB/01 mezi Obcí Nelahozeves a ČEZ Distribuce, a. s.

Bod č. 4 – darovací smlouva o darování nemovité věci TJ Dynamo x Obec Nelahozeves

30. 05. 2016

Bod č. 1 – účetní závěrka MŠ (protokol o veř. kontrole, výkazy MŠ)
Bod č. 2 – účetní závěrka ZŠ (protokol o veř. kontrole, výkazy ZŠ)
Bod č. 3 – převedení neinvestičních finančních nákladů ZŠ
Bod č. 4 – rozpočtové opatření č. 2/2016
Bod č. 5 – revokace usnesení
Bod č. 6 – schválení smlouvy na připojení ke kanalizaci
Bod č. 7 – nabídka obci k odkoupení pozemku p.č. 197/220 v k.ú. Nelahozeves
Bod č. 8 – darovací smlouva o darování nemovité věci – TJ Dynamo x Obec Nelahozeves
Doplňující body – schválení přijetí dotace – Happening na starém mostě