Podklady k jednání zastupitelstva

Na této stránce budou zveřejňovány podklady k aktuálnímu jednání zastupitelstva obce.

15.1.2018

Bod č. 1 – Kanalizační řád

Bod č. 2 – Provozovatel tlakové kanalizace

Bod č. 3 – Směny pozemků mezi obcí a KSUS

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření 1/2017

Bod č. 5 – Smlouva o odvozu odpadů – senior 2018

 

21.12.2017

Bod č. 1 – Zvolení nového člena školské rady

Bod č. 2 – Odkupy pozemků za účelem výstavby tlakové kanalizace – bod přesunut do příštího zastupitelstva

Bod č. 3 – Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ – Dvořákova stezka

Bod č. 4 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s.

Bod č. 5 – Prodloužení smlouvy na ZŠ Nelahozeves – Makra – bod zrušen

Bod č. 6 – Rozpočet ZŠ na rok 2018

Bod č. 7 – Rozpočet MŠ na rok 2018

Bod č. 8 – Rozpočtový výhled ZŠ na roky 2019, 2020

Bod č. 9 – Rozpočtový výhled MŠ na roky 2019, 2020

Bod č. 10 – Rozpočet na rok 2018

Bod č. 11 – Rozpočtový výhled na roky 2019, 2020

Bod č. 12 – Rozpočtové opatření č. 7/2017

Bod č. 13 – Schválení žádostí o dotace I. Q 2018

Doplněný bod – Dodatek ke smlouvě LT BAU – „Dokončení tlakové kanalizace“

Doplněný bod – Schválení dotace – obědy pro seniory, Program dotovaného stravování, Důvodová zpráva k dotovaným obědům,Žádost o dotaci na obědy,Usnesení k dotovaným obědům

23.10.2017

Bod č. 1 – Informace o přípravách rozpočtu na rok 2018 – tabulka

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 6/2017 – návrh

Bod č. 3 – Schválení nového odměňování zastupitelů – nařízení vlády

Bod č. 4 – Stanovení oddávacích dnů na rok 2018

Bod č. 5 – Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy se Středočeským krajem (víceúčelové hřiště)

Bod č. 6 – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-602059/VB/01

Doplněný bod – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. 1/2017/VOD

25.09.2017

Bod č. 1 – Schválení dodatku č. 1 – projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v ulicích Zagarolská, Pod Strání a v části Podhořany – VHS Projekt, s. r. o.

Bod č. 2 – Schválení skupin nemovitostí, které budou zařazeny do projektu tlakové kanalizace (pozemky bez zkolaudované stavby)

Bod č. 3 – Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 311/3 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 4 – Kupní smlouva na pozemek p. č. 256/33 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 5 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-6012655/VB/1

Bod č. 6 – Schválení dodatku č. 1 – oprava komunikace v ulici V Uličce – Neumann, s. r. o.

Bod č. 7 – Motivační systém třídění odpadu – prezentace

Doplněný bod – Odkup pozemku p. č. 256/22 v k. ú. Nelahozeves

21.08.2017

Bod č. 1 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

Bod č. 2 – Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy ze Středočeského kraje – JSDH Nelahozeves

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 6/2017

Doplněný bod – Nabídka obci k odkoupení pozemku

24.07.2017

Bod č. 1 – Zvýšení investičního/neinvestičního rozpočtu ZŠ – vybavení školní jídelny

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 5/2017

Bod č. 3 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 – Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

Bod č. 4 – Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu

Bod č. 5 – Souhlasné prohlášení – pozemky ředitelství silnic a dálnic

Bod č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí směnné mezi obcí a p. Kratochvílem

Bod č. 7 – Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a p. Kratochvílem

Bod č. 8 – Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017. kterou se stanoví poplatek za komunální odpad od 1.1.2018

Doplněný bod – Schválení smlouvy na dostavbu splaškové kanalizace (Vltavská a okolí) – smlouva

19.06.2017

Bod č. 1 – Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 – Závěrečný účet obce za rok 2016, Příloha č. 1 – Plnění příjmů a výdajů za rok 2016, Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (aktiva a pasiva), Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (náklady a výnosy), Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (příjmy a výdaje), Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (závazky a pohledávky), Příloha č. 3 – Finanční výkaz (FIN 2-12) k 31. 12. 2016, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Příloha) k 31. 12. 2016, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Rozvaha) k 31. 12. 2016, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Výkaz zisků a ztrát) k 31. 12. 2016, Příloha č. 5 – Tabulka s dotacemi z ost. rozpočtů za rok 2016, Příloha č. 5 – Tabulka s dotacemi ze SR za rok 2016, Příloha č. 6 – Tabulky finančních vypořádání za rok 2016, Příloha č. 7 – Finanční a účetní výkazy ZŠ Nelahozeves k 31. 12. 2016, Příloha č. 8 – Finanční a účetní výkazy MŠ Nelahozeves k 31. 12. 2016, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV MŠ za rok 2016, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV ZŠ za rok 2016, Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 (dílčí), Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 (závěrečná), Příloha č. 11 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků za tok 2016, Příloha č. 12 – Návrh na usnesení

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 4/2017

Bod č. 3 – Kupní smlouva na pozemek p. č. 187/79 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 4 – Schválení smlouvy na dostavbu splaškové kanalizace (Vltavská a okolí) – smlouva

Bod č. 5 – Informace o přípravě vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad

07.06.2017

Bod č. 1 – Schválení smlouvy opravy místních komunikací – výtluky – smlouva

Bod č. 2 – Schválení smlouvy opravy místních komunikací – ulice V Uličce – smlouva

Bod č. 3 – Schválení smlouvy na stavbu víceúčelového hřiště Dynamo Nelahozeves – smlouva

Bod č. 4 – Schválení smlouvy na dostavbu splaškové kanalizace (Vltavská a okolí) – smlouva

Bod č. 5 – Schválení smlouvy oprava a rozšíření ZŠ – smlouva

15.05.2017

Bod č. 1 – Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 187/78 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 2 – Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – smyčka kNN

Bod č. 3 – Schválení účetní závěrky obce – Výkaz zisku a ztrát 2016, Roční účetní závěrka za rok 2016, Inventarizační zpráva rok 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016, Dopis na Kraj – provedení nápravy 2016, návrh usnesení, protokol o schvalování ÚZ

Bod č. 4 – Schválení účetní závěrky MŠ Nelahozeves – protokol o schvalování ÚZ – MŠ, hospodářský výsledek – MŠ, Protokol z kontroly – MŠ

Bod č. 5 – Schválení účetní závěrky ZŠ Nelahozeves – protokol o schvalování ÚZ – ZŠ, hospodářský výsledek ZŠ, Protokol z kontroly – ZŠ

Bod č. 6 – Schválení „finančního daru“ klubu Patchwork Vltavín

Doplňující bod – Žádost o prodej nemovitého majetku – parcela p. č. 187/79 v k. ú. Nelahozeves

27.3.2017

Bod č. 1 – Žádost o prodej nemovitého majetku – parc. p. č. 187/78 v k. ú. Nelahozeves ( Pod Strání)

Bod č. 2 – Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných hromadách VKM

Bod č. 3 – rozpočtové opatření č. 2

Bod č. 4 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v obci Nelahozeves – Patchworkový klub Vltavín Nelahozeves – vzor, žádost

Doplňující bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019895/VB/01

Doplňující bod – Nové podmínky půjčování KD Nelahozeves

6.2.2017

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1/2017

Bod č. 2 – Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves – vzor

Bod č. 3 – Vlajka pro Tibet

Bod č. 4 – Změna sídla DSO Údolí Vltavy

Bod č. 5 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6020597

Bod č. 6 – Informace o stavu příprav vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad

19.12.2016

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 6/2016

Bod č. 2 – Schválení rozpočtu na rok 2017

Bod č. 3 – Rozpočtový výhled 2018 – 2019

Bod č. 4 – Schválení nového odměňování zastupitelů, členů výborů a komisí

Bod č. 5 – Projektová karta č. 28 (drobné stavby v krajině – sakrální)

Bod č. 6 – Projektová karta č. 29 (výsadba veřejné zeleně – alej v Lešanech)

Bod č. 7 – Projektová karta č. 30 (obecní rozhlas v obci)

Bod č. 8 – Cena obce Nelahozeves

Doplňující bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019652/VB/01

21. 11. 2016

Bod č. 1 – Schválení podání žádosti o dotaci – víceúčelové hřiště

Bod č. 2 – Schválení spolufinancování investičního záměru – víceúčelové hřiště

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 5/2016

Bod č. 4 – Převod peněz z neinvestičního rozpočtu na investici ZŠ – vybavení školní jídelny

24. 10. 2016

Bod č. 1 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018898/1

Bod č. 2 – Dohoda o změně hranic obcí mezi obcí Nelahozeves a obcí Nová Ves

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2016

Bod č. 4 – Prezentace osnovy rozpočtu na rok 2017

26.09.2016

Bod č. 1. Smlouva o spolupráci a darovací smlouva mezi obcí Nelahozeves a TJ Dynamo Nelahozeves, z. s. – herní prvky a Provozní a návštěvní řád hřiště

Bod č. 2. Stanovení oddávacích dnů na rok 2017

Bod č. 3. Dohoda o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Zemanem

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 3/2016

Bod č. 5 – Organizační struktura obce – reorganizace organizační struktury obce

Doplněný bod – Projektová karta č. 27

22. 08. 2016

Bod č. 1 – rozhodnutí o dalším postupu ve věci poplatku ze skládky „UHY – IV. etapa“ – odborné vyjádření – VHS Projekt

Bod č. 2 – smlouva o zřízení věcného břemene č. 31517/3/VB

Bod č. 3 – kupní smlouva – obec x jirků

25. 07. 2016

Bod č. 1 – složení slibu zastupitele (Radek Šebesta)
Bod č. 2 – schválení podání návrhu ÚP ke společnému projednání v předloženém znění – ,DGGG-nela;NUP;02-HV DGGG-Nela;NUPDGGG-Nela;NUP;zastupitelstvo;20160622

Bod č. 3 – změna hranice katastru Nové Ouholice x Podhořany ( žádost o vyjádření ke změně hranic, dohoda o změně hranic)
Bod č. 4 – smlouvy o užívání kanalizační přípojky, právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ( smlouva č. 1 – dům, smlouva č. 2 – pozemek)

Bod – žádost o převedení neinvestičních finančních prostředků na provozní účely ZŠ – zařazen omylem, schválen na zastupitelstvu již 30.5.2016

27. 06. 2016

Bod č. 1 – závěrečný účet obec Nelahozeves za rok 2015 – Příloha č. 1 – Plnění příjmů a výdajů, pohledávek a závazků, aktiv a pasiv, Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulky, Příloha č. 3 – Finanční výkaz (FIN 2-12) k 31. 12. 2015, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Příloha) k 31. 12. 2015,Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Rozvaha) k 31. 12. 2015, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Výkaz zisků a ztrát) k 31. 12. 2015, Příloha č. 5 – Tabulky s dotacemi a transfery se SR, ÚSC za rok 2015, Příloha č. 6 – Tabulky finančního vypořádání se SR a ÚSC, Příloha č. 6 – Tabulky finančního vypořádání se SR a ÚSC, Příloha č. 7 – Finanční a účetní výkazy Základní školy Nelahozeves k 31. 12. 2015, Příloha č. 8 – Finanční a účetní výkazy Mateřské školy Nelahozeves k 31. 12. 2015, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV MŠ za rok 2015, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV ZŠ za rok 2015, Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (dílčí), Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (závěrečná), Příloha č. 11 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Bod č. 2 – rozpočtové opatření č. 3/2016

Bod č. 3 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6019895/VB/01 mezi Obcí Nelahozeves a ČEZ Distribuce, a. s.

Bod č. 4 – darovací smlouva o darování nemovité věci TJ Dynamo x Obec Nelahozeves

30. 05. 2016

Bod č. 1 – účetní závěrka MŠ (protokol o veř. kontrole, výkazy MŠ)
Bod č. 2 – účetní závěrka ZŠ (protokol o veř. kontrole, výkazy ZŠ)
Bod č. 3 – převedení neinvestičních finančních nákladů ZŠ
Bod č. 4 – rozpočtové opatření č. 2/2016
Bod č. 5 – revokace usnesení
Bod č. 6 – schválení smlouvy na připojení ke kanalizaci
Bod č. 7 – nabídka obci k odkoupení pozemku p.č. 197/220 v k.ú. Nelahozeves
Bod č. 8 – darovací smlouva o darování nemovité věci – TJ Dynamo x Obec Nelahozeves
Doplňující body – schválení přijetí dotace – Happening na starém mostě