Byla zahájena stavba přípojek kanalizace

Dnes v 9 hodin se uskutečnilo předání staveniště. Z účasti stavebního dozoru a starosty obce převzala společnost LT-Bau staveniště a v brzké době zahájí práce. V první fázi bude pracovník společnosti LT-Bau kontaktovat vlastníky/obyvatele nemovitostí a domlouvat konkrétní termíny prací u jednotlivých nemovitostí. Doporučujeme se se zástupcem LT-Bau spojit co nejdříve, abyste si zajistili vhodný termín realizace.

Kontaktem v LT-Bau bude pan Roman Zahálka, tel. 604 643 060

Ing. Počík (stavební dozor s mnoha zkušenostmi z výstavby kjanalizací) vypracoval na základě zkušeností z výstavby kanalizace v Miřejovicích dopis pro občany, který je i součástí tohoto článku. Dopis společnost LT-Bau také roznese všem dotčeným do schránek. Obsahuje zejména shrnutí co staví zhotovitel/firma a co si musí zajistit majitel nemovitosti.

====================================================================================

 

Dopis  tlaková splašková kanalizace:

Vážení občané,

ve Vaší místní části obce Nelahozeves bude v půlce srpna zahájena výstavba přípojek tlakové splaškové kanalizace. Jelikož stavba bude zasahovat rovněž do Vašich pozemků, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o rozsahu prováděných prací v rámci stavby a případné součinnosti z Vaší strany.

Popis zařízení tlakové kanalizace:

V blízkosti každého domu bude osazena čerpací šachta, na kterou se po dokončení stavby (až po její kolaudaci) napojí odpadní potrubí splaškové kanalizace vyústěné z Vašeho domu – napojit se musí pouze splaškové vody! Je zejména zakázáno připojit dešťové vody, které by neúměrně zatěžovaly provoz čerpadla a náklady na jejich likvidaci by se promítly do stočného a do provozních nákladů na čerpadlo. Umístění čerpacích šachet na Vašich pozemcích či předzahrádkách bude provedeno dle smluv, které jste podepisovali v rámci tvorby projektové dokumentace celé stavby. Umístění šachty s Vámi řešil projektant tak, aby bylo napojení stávajících odpadních potrubí z Vašeho rodinného domu co možná nejsnazší.

Rozměrově je čerpací šachta navržena tak, aby poskytovala rovněž dostatečný akumulační prostor, který zajistí fungování připojeného domu v případě poruchy technologie nebo výpadku elektrické energie.

V čerpací šachtě bude nainstalováno čerpadlo společně s armaturami a snímači hladin. Chod čerpadla bude řízen ovládací automatikou, která bude umístěna v blízkosti čerpací šachty. Ovládací automatika může být umístěna na zdi domu, na pilíři oplocení apod. V případě, že je objekt domu či pilíř plotu je vzdálen více jak 10 m, bude ovládací automatika osazena poblíž čerpací šachty na vyzděný pilířek, popř. na ocelový stojan (není součástí dodávky stavby a majitel domu si zařizuje na vlastní náklady). Obvykle se ovládací automatika instaluje v místech s možností každodenní kontroly optické signalizace. Jako nevhodné pro umístění ovládacích automatik jsou sklepy, špajzy, garáže a prostory, kde se uživatel každodenně nepohybuje. V případě údržby nebo servisu zařízení je nutno zpřístupnit veškeré prostory, kde se nacházejí zařízení technologie tlakové kanalizace, z tohoto důvodu je vhodnější umístění ovládacích automatik z vnější části objektu.

 Z provozních důvodů je vhodné, aby ovládací automatika nebyla dále než 10 m od čerpací šachty.

 kanal

Obrázek č. 1 – Schématické zobrazení technologie pro čerpání splašků z Vašeho rodinného domu

Standardní provedení čerpací technologie vyžaduje připojovací napětí 400 V (3 fázový rozvod).

 

Rozsah dodávky:

  • Součástí dodávky stavby (zabezpečuje obec) je:
  • výtlačné potrubí od hlavního řadu k čerpací šachtě
  • čerpací šachta včetně technologie čerpací šachty
  • ovládací automatika

Aby bylo možno provést výše zmíněné práce, je nutno z Vaší strany umožnit po předchozí domluvě se zástupcem stavby zpřístupnění pozemků.

 

  • Součástí dodávky majitele připojované nemovitosti (zabezpečuje majitel nemovitosti):
  • výkop a pokládka gravitačního potrubí Vaší přípojky splaškové kanalizace od domu směrem k čerpací jímce (propojení potrubí do jímky je možné až po kolaudaci stavby).
  • výkop a pokládka přívodního kabelu NN pro ovládací automatiku od Vašeho stávajícího rozvodu či hlavního elektrorozvaděče
  • doplnění jističe 20 A do Vašeho stávajícího rozvodu NN nebo do hlavního elektrorozvaděče
  • pilířek (stojan) pro ovládací automatiku, je-li nutná jeho instalace (vzdálenost jímky od ovládání automatiky více jak 10 m)

 

Budete-li požadovat uložení přívodního kabelu od ovládací automatiky pod omítku Vašeho domu je třeba z Vaší strany provést přípravu drážky pro kabel o rozměrech šířka 3 cm, hloubka 5 cm a následně její zapravení.

V případě, že bude čerpací šachta umístěna od domu dále než 10 m a bude třeba do prostoru umístit pilířek (konzolku), je rovněž nutno z Vaší strany zajistit rýhu a uložení kabelu od domu po pilířek.      

 

Rýhu je třeba provést tak, aby byl kabel uložen bez ostrých ohybů do pískového lože min. tl. 8 cm a nad ním provést pískový zásyp min. tl. 8 cm. Nad kabel je třeba uložit ve výšce 20 – 30 cm výstražnou fólie červené barvy. Hloubka uložení kabelu by měla být provedena dle platných norem (viz. tabulka č. 1):

Terén Chodník krajnice vozovky, vozovka

min. 35 cm

standardně 70 cm

min. 35 cm

standardně 70 cm

100 cm

Tabulka č. 1 – Hloubka uložení kabelu

Pokud bude použita minimální hloubka výkopu, doporučujeme zajistit kabel proti mechanickému poškození cihlou nebo betonovou deskou. A to i přesto, že může být uložen v chráničce.

 

Důležité kontakty :

 K vybudování elektrické přípojky mohou občané využít :

Jaroslav Hruška ,  tel. 776569058

Firma zajišťující osazení betonových čerpacích šachet a veškeré zemní práce:

LT-BAU s.r.o., pan Roman Zahálka, tel. 604 643 060, pan Chromý Tomáš, tel. 603 963 460

Technický dozor investora:

CPA projekt – Ing. Lukáš Počík, tel. 602 559 396, lukas.pocik@centrum.cz

Zástupce obce :

Ing. Josef Kebrle, tel. 603198491, email: kebrle@nelahozeves.cz