Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v Katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

4.3.2019
20.3.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti

na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný

seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně

identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti

Vaší obce. Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam

na úřední desce Vašeho úřadu. ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět

šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí. Současně přikládáme brožuru vydanou

ÚZSVM, která umožní občanům lépe se orientovat v problematice nedostatečně identifikovaných

vlastníků.

Neznámý vlastník 2019

Průvodní dopis