Aktualizace bezpečnostní zprávy MERO ČR, a. s. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves k vyjádření po posouzení

18.4.2018
21.5.2018

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a věcně příslušný podle § 49 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi v platném znění, obdržel dne 29. 3. 2018 od provozovatele MERO ČR, a. s. ke schválení doplněnou aktualizaci bezpečnostní zprávy objektu Centrální tankoviště ropy Nelahozeves po připomínkách a posouzení zde.