Dotační program obce Nelahozeves „podpora třídění odpadu“

9.4.2018
10.5.2018

V souladu s § 10 c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Nelahozeves dotační program na podporu třídění odpadu. Hlavním účelem dotačního programu je podpora třídění odpadu a snižování objemu produkce komunálního odpadu formou motivačního příspěvku.

Účelem programu je poskytnout plátcům poplatku finanční příspěvek za třídění odpadů v předchozím kalendářním roce, a to ve výši odpovídající počtu ušetřených vývozů nádob na komunální odpad  a bioodpad o objemu 120 a 240 litrů.

Dotační program byl schválen na zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 19. 3. 2018 usnesením č. 8/3/2018.

Více informací o dotačním programu včetně příloh naleznete zde: Dotační program obce Nelahozeves „podpora třídění odpadu“, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Žádost o poskytnutí dotace z programu „podpora třídění odpadu“.