Nový územní plán obce Nelahozeves byl schválen

12.3.2019
13.3.2019

Zastupitelstvo obce Nelahozeves schválilo na svém zasedání, které se konalo dne 11. 3. 2019 nový územní plán obce Nelahozeves (Usnesením č. 3/3/2019). Přílohy:

01_ZC – Výkres základního členění území

02_HV – Výkres hlavní

03_VPS – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

04_KV – Koordinační výkres

05_SV – Výkres širších vztahů

06_ZPF – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění – CO

DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění

DGGG-Nela_CP_TC_výrok

Usnesení č. 3/3/2019

Nový územní plán v písemné formě bude k nahlédnutí na obecním úřadě po nabytí účinnosti.