Opatření obecné povahy č. 1/2019 o vydání územního plánu Nelahozeves

13.3.2019
31.3.2019

Opatření obecné povahy č. 1/2019 o vydání územního plánu Nelahozeves.

Zastupitelstvo obce Nelahozeves, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává jako opatření obecné povahy č. 1/2019 Územní plán Nelahozeves,

Územní plán Nelahozeves obsahuje textovou a grafickou část.

01_ZC – Výkres základního členění území

02_HV – Výkres hlavní

03_VPS – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

04_KV – Koordinační výkres

05_SV – Výkres širších vztahů

06_ZPF – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění – CO

DGGG-Nela_CP_TC_odůvodnění

DGGG-Nela_CP_TC_výrok

Usnesení 3/3/2019