Opatření obecné povahy – Zákaz odběru povrchových vod

8.8.2018
30.9.2018

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ve veřejném zájmu s okamžitou platností a na dobu do odvolání

Podle ust. § 109 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona

ZAKAZUJE

Odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů apod.

Více zde: OOP – zákaz odběru povrchových vod