Opatření obecné povahy – Zrušení zákazu odběru povrchových vod (veřejná vyhláška)

2.1.2019
18.1.2019

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu

ruší

podle ust. § 109 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů apod. na celém území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, který byl stanoven opatřením obecné povahy č.j. MUKV 60795/2018 OŽP ze dne 8.08.2018 s platností od 21.12.2018.

Celý text: OOP – Zrušení zákazu odběru povrchových vod (veřejná vyhláška)