Archiv

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

15.10.2018
31.10.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se…
Číst více

Veřejná vyhláška – Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Veltrusy

10.10.2018
21.11.2018

Městský úřad Kralupy n. Vlt, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. (1) písmeno c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) na…
Číst více

Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace

8.10.2018
24.10.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní…
Číst více

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

8.10.2018
24.10.2018

Ve volbách do zastupitelstva obce Nelahozeves konaných ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny tyto výsledky voleb v obci: zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Sponzorská smlouva o podpoře sportu

4.10.2018
22.10.2018

Obec Nelahozeves zveřejňuje na své úřední desce Sponzorskou smlouvu o podpoře sportu uzavřenou mezi obcí Nelahozeves a Českou asociací Sport pro všechny, z. s. Sponzorská smlouva o podpoře sportu

Řád veřejného pohřebiště obce Nelahozeves

24.9.2018
8.10.2018

Obec Nelahozeves, jakožto provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 102 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen „zákon“) a zákona 128/2000 o obcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává…
Číst více

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018 o zrušení řádu veřejného pohřebiště

24.9.2018
8.10.2018

Zastupitelstvo obce Nelahozeves se na svém zasedání dne 17. 9. 2018 usnesením č. 3/9/2018 usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou…
Číst více

Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace

12.9.2018
28.9.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní…
Číst více

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na místní komunikaci v obci Nelahozeves

12.9.2018
28.9.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění…
Číst více