Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností

7.11.2018
23.11.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vydal dne 01. 11. 2018 rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace pro akci:

„Vodovodní a kanalizační přípojka pro p. č. 538/3 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi – dokončovací práce“

celé znění rozhodnutí: zde