Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace

2.9.2019
18.9.2019

Výroková část:

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 22. 07. 2019 podal

Luboš Hromádko, Komenského 301, 250 70 Odolena Voda

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání a souhlasu správce komunikace – Obec Nelahozeves podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

zvláštní užívání místní komunikace pro akci:

„Vodovodní přípojka pro p. č. 464 v k. ú. Nelahozeves“

(dále jen „zvláštní užívání komunikace“) v ulici Pod Strání od 05. 09. 2019 do 06. 09. 2019.

Celé znění rozhodnutí: zde.