Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace

20.6.2018
6.7.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 20. 06. 2018 podala firma Jan Marek, Třída Legií 507, 278 01 Kralupy nad Vltavou a na základě tohoto přezkoumání a souhlasu správce komunikace – Obec Nelahozeves podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povoluje zvláštní užívání místní komunikace pro akci: „Vodovodní přípojka pro p. č. 262/1 v k. ú. Nelahozeves“. Celý text rozhodnutí najdete zde.