Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace

12.9.2018
28.9.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 27. 08. 2018 podala firma Miloslav Kalců, IČO 10234845, sídl. Hůrka 1054, 278 01 Kralupy n. Vlt. a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, 276 01 Mělník a souhlasu správce komunikace – Obec Nelahozeves podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povoluje zvláštní užívání místní komunikace pro akci: „Nelahozeves – p. č. 262/1 kNN“ v ulici Pod Strání v době od 20. 09. 2018 do 15. 10. 2018.

více zde.

Přílohou k rozhodnutí je Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na místní komunikaci v obci Nelahozeves Veřejná vyhláška OOP „Stanovení přechodné úpravy provozu“,Nákres.