Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace

8.10.2018
24.10.2018

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích povoluje zvláštní užívání místní komunikace pro akci:

„Výstavba nového kabelového vedení kNN pro stavbu RD na pozemku parc. č. 84/6 k. ú. Nelahozeves, ul. V Závětině“

Celé znění rozhodnutí: zde.