Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou „Terénní úprava pískovny UHY rozšíření II“

15.11.2019
2.12.2019

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Terénní úprava pískovny UHY rozšíření II“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Celé znění rozhodnutí je k nahlédnutí zde: Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení – Terénní úprava pískovny UHY rozšíření II