Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na místní komunikaci v obci Nelahozeves

12.9.2018
28.9.2018

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 20.08.2018 podal

Miloslav Kalců, IČO 10234845, sídl. Hůrka č.p. 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou

(dále jen „žadatel“) v souladu s ustanovením § 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po písemném vyjádření Policie České republiky, č.j. KRPS-3477-192/ČJ-2018-010606

vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci – ul. Pod Strání v obci Nelahozeves takto: