Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemních komunikacích v obci Nelahozeves

12.6.2018
27.6.2018

 

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 08.06.2018 podala společnost STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“) v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu stanovuje

dne 11.06.2018 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace ulice Příčná, Na Vinici, Zahradní, Nádražní, Vltavská, Školní, bezejmenná a na silnici č. III/24021 ulice Kralupská, obec Nelahozeves takto:

Celé znění veřejné vyhlášky, OOP

Důvod : zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci

stavební akce „Rekonstrukce komunikace – Nelahozeves, místní komunikace ul. Příčná, Na Vinici, bezejmenná“.

Platnost úpravy : přechodná

Termín akce : 17.06.2018 – 21.07.2018

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.