Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

29.1.2019
14.2.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

„Stanovení přechodné úpravy provozu“

na silnicích II. a III. třídy

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 17.12.2018 podala společnost

USK s.r.o., IČ 27138551, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav

(dále jen „žadatel“) v souladu s ustanovením § 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie středočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, č. j.: KRPS-3477-269/ČJ-2018-010606 ze dne 03.12.2018, Policie ČR, Krajské ředitelství policie středočeského kraje, dopravní inspektorát Kladno, č.j.: KRPS-1295-450/ČJ-2018-010306 ze dne 17.12.2018, Policie ČR, Krajské ředitelství policie středočeského kraje, dopravní inspektorát Praha venkov – východ, č.j.: KRPS-348198-1/ČJ-2018-011506 ze dne 29.11.2018, Policie ČR, Krajské ředitelství policie středočeského kraje, dopravní inspektorát Praha venkov – západ, č.j.: KRPS-349465-1/ČJ-2018-011606-Kl ze dne 22.11.2018

vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu

stanovuje

Celý text veřejné vyhlášky zde.