Veřejná vyhláška – oznámení zahájení vodoprávního řízení

20.6.2018
6.7.2018

Městský úřad Kralupy, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu

s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 27 odst. 2) písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích zahájení řízení ve věci projednání žádosti

Účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Nelahozeves Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094

ve věci schválení kanalizačního řádu:

„KANALIZAČNÍ ŘÁD TLAKOVÉ SÍTĚ OBCE NELAHOZEVES“

Obec Nelahozeves, okres Mělník, kraj Středočeský

Celé znění vyhlášky naleznete zde: