Záměr směny pozemků

11.4.2018
25.4.2018

Obec Nelahozeves tímto zveřejňuje svůj záměr směnit následující pozemky, které jsou ve vlastnictví obce:

část pozemku parc. č. 301/3 v katastrálním území Nelahozeves, vymezená geometrickým plánem č. 953-979/2017, vyhotoveným f. Tesařík a Frank, který tvoří přílohu č. 1 tohoto záměru, jako pozemek parc. č. 301/14 o výměře 25 m2,

za část pozemku parc. č. 86/30 v katastrálním území Nelahozeves, vymezenou geometrickým plánem č. 953-979/2017, vyhotoveným f. Tesařík a Frank, který tvoří přílohu č. 1 tohoto záměru, jako pozemek parc. č. 86/47 o výměře 2 m2.

Záměr směnit výše uvedené pozemky vyplývá ze skutečnosti, že takto byl při geodetickém zaměření zjištěn skutečný průběh hranic. Obec zamýšlí v blízkosti těchto hranic pozemků vybudovat dešťovou kanalizaci. Přílohou k záměru je geometrický plán č. 953-979/2017, který je k nahlédnutí zde.