GDPR a obec Nelahozeves

V dubnu roku 2016 vydal Evropský parlament a Rada EU nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation, GDPR), které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Toto nařízení bude s účinností od 25. května 2018 přímo aplikovatelné v rámci celé EU a bude přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů. Od tohoto dne se tedy i Obecní úřad Nelahozeves při zpracování osobních údajů bude řídit Obecním nařízením EU, obecně známém pod uvedenou zkratkou GDPR a zároveň Zákonem o zpracování osobních údajů.

V letech 2000–2019 byl základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů Zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). S účinností od 24. 4. 2019 byl tento zákon zrušen a nahrazen Zákonem o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který má roli prováděcího předpisu obecného nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Obecní úřad Nelahozeves považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků nejen vůči svým zaměstnancům, ale také vůči všem občanům a všem fyzickým osobám, jejichž osobní údaje jsou v rámci činností na obecním úřadě zpracovávány.

Obec Nelahozeves zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Obci zákony a dalšími právními předpisy.

Obecní úřad Nelahozeves prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecním nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, zpracovává údaje pro určité, výslovně vyjádřené účely a v nezbytném rozsahu. Pro dosažení tohoto účelu Obecní úřad Nelahozeves přijal technická a organizační opatření k zajištění dostatečné úrovně zabezpečení ochrany osobních údajů.

Obecní úřad Nelahozeves s účinností od 21. 5. 2018 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude poskytovat informace a poradenství v oblasti GDPR a bude monitorovat soulad s GDPR.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bc. Josef Kazík
mob.: 720 075 064
E-mail: poradaochrana@gmail.com

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Svoje práva mohou občané uplatnit také:

ústně – osobně v sídle Obce

písemně – osobně v sídle organizace nebo poštou na adresu sídla organizace

Obecní úřad Nelahozeves
Školní čp. 3
277 51 Nelahozeves

e-mailem: obec@nelahozeves.cz
datovou schránkou: t42bciq
telefonicky na tel. čísle: 315 785 059 – podatelna

Úřední hodiny :

Po 07:30-11:00     12:00-17:00
St 07:30-11:00     12:00-17:000

Lhůta na zpracování žádosti: Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění práv subjektu údajů:

  1. Přijetí žádosti
  2. Identifikace žadatele
  3. Vyhodnocení žádosti
  4. Rozhodnutí o žádosti
  5. Výkon rozhodnutí
  6. Informování žadatele

Informace o registraci a zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním aplikace Mobilní Rozhlas a Zlepšeme Česko: Informace o registraci a zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním aplikace Mobilní Rozhlas a Zlepšeme Česko