Novinky z výstavby kanalizace – stavba i projekty

Vltavská a okolí :
Společnost LT Bau zahájila práce. S instalací jímek nyní čeká na dodávku dna šachtních jímek. Výroba je subdodavatelem přislíbena na tento týden. Po zařazení do programu výroby již budou jímky výrobcem dodávány v pravidelných výrobních dávkách. Očekávaná rychlost výstavby přípojek je 5-10 přípojek týdně za ideálních podmínek.

Zagarolská, Pod Strání, Podhořany :
K projektu kanalizace se do uzávěrky vyhlášené na 15.8. přihlásila již zhruba polovina obyvatel dotčených ulic. Rozhodli jsme se s ohledem na nedostatečnou kapacitu sálu při minulé diskuzi zopakovat prezentaci ke kanalizaci a prodloužit termín odevzdání evidenčních listů na 10.9.2017. Místo a čas setkání dojednáváme s občany.  Stav k tomuto datu již bude závazný pro projektanty a bude se podle něj postupovat dál. Upozorňujeme, že odevzdání evidenčního listu není podpisem smlouvy o kanalizaci (není tedy důvod odkládat jeho odevzdání např. kvůli stočnému apod.) a prosíme občany, kteří se chtějí ke kanalizaci připojit, ale odevzdání evidenčníhoi listu odkládají z důvodu dořešení drobnějších věcí, aby vzali tuto skutečnost v úvahu a evidenční list včas odevzdali.

 

A závěrem dvě odpovědi ohledně často se vyskytujících dotazů :

1/ Vysvětlit, demonstrovat způsob výpočtu předpokládané měsíční (roční) spotřeby el. energie pro provoz čerpadla, tedy nákladů na provoz čerpadla, který by byl k tíži uživatele kanalizační přípojky.

Čerpadlo NORIA LUCA-100-16-N: průtok 0,75 l/s; příkon elektromotoru 1,1kW
Pracovní objem DČJ: 150 l => doba čerpání 200 s (resp. cca 3 min a 20 s) => průměrně spustí 3x denně, tzn. 600 s (resp. 10 minut)
Při čerpání 10 min/den => 3650 min/rok => 60,83 hod/rok
60,83 hod*1,1kW = 66,9 kWh/rok
Při ceně 4Kč/kWh => 66,9 kWh/rok*4 Kč/kWh => 267,6 Kč/rok => 22,3 Kč/měsíc

2/ Z jakého důvodu nelze pro odvod splašků z nemovitostí v oblasti Hleďsebi a Podhořan využít nivelitu terénu k vyprojektování trasy kanalizace co by kombinované, tedy z části tlakové a z části gravitační.

Kombinace gravitační a tlakové kanalizace vyžaduje krom stavby gravitačních úseků splaškové kanalizace realizaci veřejných čerpacích stanic (ČS) a výtlaků zpět do tlakového systému. Tato úvaha byla prověřena. S ohledem na malý počet objektů, které jsou odkanalizovatelné gravitačně je uvedené řešení ekonomicky nevýhodné a dražší, než jednotný způsob odvodu splaškových vod v celém kanalizačním povodí pomocí domovních jímek.  Další nevýhodou  jsou obvyklé provozní potíže zejména pokud je veřejná ČS osazena na konci stoky. Protože gravitačním kanalizačním systémem se do stanice dostávají předměty (vlhčené ubrousky, silonky atd), dále je potřeba vzít v potaz hydraulické potíže, balastní vody atd.. Práce – pokládka obou potrubí – jak gravitace, tak výtlaku by byl v případě např. komunikace V Uličce realizována na navazujících pozemcích a v komunikaci I. třídy ŘSD.
Obec se po předchozí úvaze a mj. i s ohledem na zvolený systém kanalizace v „celém kanalizačním povodí do ČOV PTZ“ rozhodla zadat vyprojektovat tlakovou kanalizaci. Funkci kanalizace byla na základě samostatného požadavku obce prověřena speciálním modelovým hydrodynamickým výpočtem, který ověřil spolehlivou funkci systému. Tímto způsobem je odkanalizováno několik stovek obcí v ČR, zkušenosti 25 let.