Podklady k jednání zastupitelstva

Na této stránce budou zveřejňovány podklady k aktuálnímu jednání zastupitelstva obce.

02. 03. 2020

Bod č. 1 – Návrh na schválení vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2020, jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – návrh usnesení směrnice VZMR 2020,Nelahozeves_směrnice pro veřejné zakázky malého rozsahu 2020 (2)

Bod č. 2 – Návrh na schválení Příslibu spolufinancování projektu obnovy hospodářské budovy č. 4 v rámci areálu Rodného domu Antonína Dvořáka a následně smlouvy o poskytnutí dotace – návrh usnesení Příslibu financování, Nelahozeves_spolufinancování_signed, Granary Building Draft, Příslib spolufinancování + smlouva o dotaci Lobkowiczům

Bod č. 3 – Návrh na schválení k podání žádosti Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou o bezúplatný převod pozemků 163/5, 163/2, 163/1 a 310/2 do vlastnictví Obce Nelahozeves – návrh usnesení Hřbitov, Situační snímek pozemků Hřbitov

Bod č. 4  – Návrh na schválení investičního záměru rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ, na adrese Školní 10, Nelahozeves a k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu MF ČR – návrh na usnesení MŠ

Bod č. 5 – Pracovní řád – Pracovní řád – návrh

Bod č. 6 – Zápis z finančního výboru – Zápis z Finančního výboru

Bod č. 7 – VHS PROJEKT – autorský dozor pro stavbu „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ – Autorský dozor VHS

Bod č. 8 – VDI PROJEKT s. r. o. – VDI Projekt – Zagarolská, Výzva k podání nabídky chodník Zagarolská, Specifikace – Zagarolská

Bod č. 9 – CR Project s. r. o. – dodatek revitalizace centra obce Nelahozeves – Důvodová zpráva CR Projekt, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, Důvodová zpráva o průběhu zpracování dokumentace, Celkový honorář CR Project, s.r.o.,

Bod č. 10 – Vinopalna, č. p. 19 – Výběr architekta

Bod č. 11 – Přemyslovské Střední Čechy – finanční příspěvek na rok 2020 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, Žádost o finanční příspěvek na obyvatele a rok na činnost

27. 01. 2020

Bod č. 1 – Přidělení dotace spolkům a schválení smlouvy o poskytnutí dotace – Smlouva o poskytnutí dotace – vzor 2020

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 1/2020 – Rozpočtové opatření č. 1/2020

Bod č. 3 – Darovací smlouva s TJ PTZ Nelahozeves, z. s. – Darovací smlouva (darování nemovité věci)

Bod č. 4 – OZV č. 5/2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1/2011 o místních poplatcích – OZV č. 5_2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1_2011 o místních poplatcích (poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu)

Bod č. 5 – Schválení termínů svateb v roce 2020

Bod č. 6 – Pachtovné – voda, SŽDC

Bod č. 7 – č. p. 19

Bod č. 8 – Propoj dešťové kanalizace

Bod č. 9 – Kanalizace v ul. Zagarolská a v ul. Pod Strání

Doplněný bod – Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR ČR – Projekt vybudování Hřiště u PTZ – Návrh usnesení Hřiště u PTZ

Doplněný bod – Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje z programu Výsadba stromů – Realizace projektu Ovocná alej Nelahozeves – Návrh usnesení Ovocný sad Nelahozeves

16. 12. 2019

Bod č. 1 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Stanislavem Vojtěchovským – Kupní smlouva, Návrh na usnesení

Bod č. 2 – Schválení Návrhu rozpočtu Obce Nelahozeves na rok 2020 – Návrh-rozpočtu-2020

Bod č. 3 – Schválení Střednědobého výhledu Obce Nelahozeves na roky 2020 až 2022 – Střednědobý-výhled-2020 až 2022

Bod č. 4 – Obecně závazná vyhláška Obce Nelahozeves č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného – OZV 4/2020 o místním poplatku ze vstupného

Bod č. 5 – Schválení bodu č. 03 změny č. 1 platného Územního plánu Nelahozeves – Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves, Příloha č. 2 návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves, Zákres žádostí o změnu územního plánu Nelahozeves

Bod č. 6 – Schválení bodu č. 05 změny č. 1 platného Územního plánu Nelahozeves – Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves, Příloha č. 2 návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves, Zákres žádostí o změnu územního plánu Nelahozeves

Bod č. 7 – Realizace projektu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně a tělesně postižených v roce 2020“- Dotované stravování seniorů v roce 2020

Doplněné body:

Bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 7/2019 – Rozpočtové opatření č. 7/2019

Bod č. 9 – Schválení návrhu rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2020 – Návrh rozpočtu po jednotlivých kapitolách – rok 2020, Žádost o finan. příspěvek na rok 2020

Bod č. 10 – Schválení střednědobého výhledu ZŠ Nelahozeves na roky 2020 – 2022 – Střednědobý výhled ZŠ 2020 – 2022

Bod č. 11 – Schválení návrhu rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2020 – Rozpočet MŠ rok 2020

Bod č. 12 – Schválení střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na rok 2020 – 2022 – Střednědobý výhled MŠ na roky 2021 – 2023

Bod č. 13 – Schválení vzoru smlouvy o pronájmu hrobového místa – Smlouva o pronájmu hrobového místa

Bod č. 14 – Mobilní protipovodňová zábrana FLOM – Cenová nabídka PPZ FLOM, Příloha č. 1 – Skladování H1300-systémové palety, Situace – mapka

25. 11. 2019

Bod č. 1 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Miloslavem Zikmundou a Janou Zikmundovou – Kupní smlouva mezi Obcí a Miloslavem Zikmundou a Janou Zikmundovou, Návrh usnesení – Kupní smlouva Zikmundovi

Bod č. 2 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Michalem Riegertem a Olgou Riegertovou – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a Riegertovými, Návrh usnesení a situační mapa

Bod č. 3 – Kupní smlouva mezi Ladislavem Hodkem a Blankou Hodkovou a Obcí Nelahozeves – Kupní smlouva mezi Hodkovými a Obcí Nelahozeves, Návrh usnesení a situační mapa

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 6/2019 – Rozpočtové opatření č. 6

Bod č. 5 – Regulační plán Centrum obce Nelahozeves a Koncepční studie centrálního prostoru obce – Koncepční studie centrálního prostoru obce, Regulační plán Centrum obce Nelahozeves

Bod č. 6 – Zápis z kontroly kontrolního výboru o dodržování ustanovení dle zákona č. 320/2001 Sb. – Zápis ze dne 6. 9. 2019 z kontroly dodržování ustanovení zákona č. 320_2001 Sb, Zápis ze dne 16.9.2019 z kontroly dodržování ustanovení zákona č. 320_2001 Sb.

Bod č. 7 – Projednání změny č. 1 – platného Územního plánu Nelahozeves –

ZC1_UP nela_navrh na porizeni_priloha-c1, ZC1_UP nela_navrh na porizeni_priloha-c2, ZC1_UP nela_zadosti o zmenu UP_priloha-c1

Bod č. 8 – OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů – OZV-1/2020 o místním poplatku ze psů

Bod č. 9 – OZV 2/2020 o místním poplatku z pobytu – OZV-2/2020 o místním poplatku z pobytu

Bod č. 10 – OZV 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – OZV- 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Bod č. 11 – OZV 4/2020 o místním poplatku ze vstupného – OZV-4/2020 o místním poplatku ze vstupného

Bod č. 12 – Budoucí využití budovy č. 69 v ulici Pod Strání

Doplněný bod – Lešany chodník – nabídka PD – NELAHOZEVES_CHODNIK

Doplněný bod – Odmítnutí dědictví – Nelahozeves_prohlášení o odmítnutí dědictví

21. 10. 2019

Bod č. 1 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a D8 Park Logistik a. s. – Nájemní smlouva – D8 Park Logistik

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 5/2019 – Návrh rozp. opatření č.5

Bod č. 3 – Záměr na výběr dodavatele elektřiny pro obec Nelahozeves – Cenové nabídky na zajištění sdružených služeb dodávky silové elektřiny pro obec,Nabídka administrace veřejné zakázky pro Obec Nelahozeves

Doplněný bod – Záměr vybudovat protipovodňový plán (VHS Projekt) – Studie proveditelnosti pro ulici Zagarolská – Studie proveditelnosti PPO v ulici Zagarolská

30. 9. 2019

Bod č. 1 – Schválení smlouvy o nájmu mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves zámek, v obci Nelahozeves, č. p. 2 – Příloha č. 2 – Smlouva o nájmu prostor a místností, Příloha č. 2a – Příloha č. 2 k nájemní smlouvě Zámek, Příloha č. 2b – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ, Příloha č. 2c – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŮDA (bývalá), Příloha č. 2d – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ (bývalá), Dodatečná příloha 2e, Dodatečná příloha 2f

Bod č. 2 – Schválení smlouvy o nájmu mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves, Podhořany – Příloha č. 3 – Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves, Příloha č. 3a – Příloha č. 1 k nájemní smlouvě – návrh stavebních úprav, Příloha č. 3b – Příloha č. 2 k nájemní smlouvě – Opatření pro postup v případě anonymního oznámení,Vyrozumění o zrušení veřejné soutěže – příloha 3c

Bod č. 3 – Smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Dynamo Nelahozeves – Smlouva o poskytnutí dotace

Bod č. 4 – Zřizovací listina Místní knihovny v Nelahozevsi a její přílohy – Zřizovací listina 2019,KNIHOVNÍ ŘÁD,příloha č. 1 ceník,příloha č. 2,příloha č. 3 Směrnice k ochraně osobních údajů v Obecní knihovně

Bod č. 5 – ZŠ a MŠ Via Libertatis – Žádost o vydání souhlasného stanoviska s navýšením kapacity mateřské školy – Žádost o navýšení kapacity MŠ

Bod č. 6 – ZŠ a MŠ Via Libertatis – Žádost o vydání souhlasného stanoviska s navýšením kapacity základní školy – Žádost o navýšení kapacity základní školy

Bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 4/2019 – Rozpočtové opatření č. 4/2019

Bod č. 8 – Obec Nová Ves – prodej pozemku p. č. 972 – Kupní smlouva – pozemek p. č. 972

Bod č. 9 – Úroky Uhy – Příloha č. 10 – Smlouva o půjčce jištěné zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka,Příloha č. 10a – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce jištěné zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka,Příloha č. 10b – Modelování – Úplný plán splátek (Investiční úvěr dlouhodobý),Příloha č. 10c – Modelování – Úplný plán splátek (Investiční úvěr krátkodobý)

Bod č. 10 – Schválení – Statut Nelahozeveského zpravodaje – Statut zpravodaje,Smlouva o poskytnutí dotace, Usnesení

Bod č. 11 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Martinem Koulou – Kupní smlouva, Mapa situace a návrh usnesení

Bod č. 12 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Davidem Lazarovem, p. Markétou Lazarovou, p. Šárkou Lazarovovou a p. Kateřinou Marešovou – Příloha č. 13 – Kupní smlouva – Lazarov, Příloha č. 13a – Mapa situace a návrh usnesení

Bod č. 13 – Pomoc po požáru – Darovací smlouva – Nelahozeves_finanční dar po požáru-smlouva

Bod č. 14 – CR Projekt – Smlouva o dílo – akce “ Revitalizace centra obce Nelahozeves“ – Smlouva o dílo,Rozhodnutí o přidělení zakázky,Oznámení o výběru

Doplněný bod – Podání žádosti obce Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku p. č. 330/3 v k. ú. Nelahozeves – Mapa situace a návrh usnesení

Doplněný bod – Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nelahozeves na II. pololetí 2019 – Plán práce Kontrolního výboru na II. pololetí 2019

26. 8. 2019

Bod č. 1 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a paní Renátou Doležalovou – Nájemní smlouva – Renáta Doležalová, Návrh usnesení a mapa pozemku

Bod č. 2 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a panem Tomášem Krejzou – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Tomáš Krejza, Návrh usnesení a mapa pozemku – Tomáš Krejza

Bod č. 3 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a panem Josefem Novotným a paní Evou Novotnou – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Josef Novotný, Eva Novotná, Návrh usnesení a mapa pozemku

Bod č. 4 – Kupní smlouva mezi paní Lobkowicz Margaret Brooks a Obcí Nelahozeves – pozemek p. č. 80/7 v k. ú. Nelahozeves – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Lobkowicz Margaret Brooks, p. č. 80/7 k. ú. Nelahozeves, Návrh usnesení a mapa pozemku – Lobkowicz Margaret Brooks, p. č. 80/7 k. ú. Nelahozeves

Bod č. 5 – Kupní smlouva mezi paní Lobkowicz Margaret Brooks a Obcí Nelahozeves – pozemek p. č. 152/2 v k. ú. Nelahozeves – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Lobkowicz Margaret Brooks, p. č. 152/2 v k. ú. Nelahozeves, Návrh usnesení a mapa pozemku – Lobkowicz Margaret Brooks, p. č. 152/2 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 6 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a paní Janou Pokornou – Kupní smlouva – Jana Pokorná, Návrh usnesení a mapa pozemku – Jana Pokorná

Bod č. 7 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – Ředitelství silnic a dálnic ČR – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB služebnosti, Příloha č. 2 ke Smlouvě o zřízení VB služebnosti, Geometrický plán

Bod č. 8 – Schválení Statusu Nelahozeveského zpravodaje – Statut zpravodaje, Usnesení, Smlouva dotace

Bod č. 9 – Záměr dlouhodobého pronájmu obecní budovy č. p. 69, ulice Pod Strání

Bod č. 10 – Navýšení úvazku úředníka obecního úřadu Nelahozeves – Organizační struktura obce

Bod č. 11 – Schválení smlouvy o nájmu mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – Návrh smlouvy č. 75, Příloha č. 2 k NS_Nelahozeves zámek, Příloha – Nákres – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ(bývalá) – doplněný červený text,Příloha – Nákres – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ, Příloha – Nákres – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŮDA (bývalá)

Doplněný bod: Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves, Podhořany – Smlouva o nájmu nebytových prostor v žst. Nelahozeves, Podhořany, Příloha č. 1 k nájemní smlouvě – návrh stavebních úprav, Příloha č. 2 k nájemní smlouvě – Opatření pro postup v případě anonymního oznámení

Doplněný bod: Schválení žádosti TJ Dynamo Nelahozeves na individuální dotaci na akci „Dětské fotbalové soustředění“ – Individuální žádost – TJ Dynamo Nelahozeves

24. 6. 2019

Bod č. 1 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Jiřím Matějčkem a p. Evou Matějčkovou – Mapa – nákres, Nájemní smlouva, Návrh usnesení

Bod č. 2 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Martinem Šebestou – Nájemní smlouva – Šebesta ,Návrh usnesení

Bod č. 3 – Schválení bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce

Bod č. 4 – Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku – pozemků ve vlastnictví obce Nelahozeves

Bod č. 5 – FCC – Dohoda o vypořádání a výplatě poplatku za ukládku odpadu – Dohoda o vypořádání_druhá část poplatků (ID 210406), Zápis z jednání_FCC_Uhy_obec Uhy_25.4.2019 (ID 210419)

Bod č. 6 – VHS – Projekty – VHS Projekty Nelahozeves

Bod č. 7 – Strategický plán obce – Strategický plán obec 2019

Bod č. 8 – Mobilní rozhlas – Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas, VIS_versus_Mobilní rozhlas

26. 6. 2019

Bod č. 1 – Schválení účetní závěrky MŠ – Příloha č. 2a – Zápis z veřejnoprávní kontroly za období 1.1.2018 do 31.12.2018, Příloha č. 2b – Příloha sestavená k 31.12.2018, Příloha č. 2c – Rozvaha sestavená k 31.12.2018, Příloha č. 2d – Výkaz ZaZ sestavený k 31.12.2018, Příloha č. 2e – Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Nelahozeves (MŠ)

Bod č. 2 – Schválení účetní závěrky ZŠ – Příloha č. 3a – Zápis z veřejnoprávní kontroly za období 1.1.2018 do 31.12.2018, Příloha č. 3b – Příloha sestavená k 31.12.2018, Příloha č. 3c – Rozvaha sestavená k 31.12.2018, Příloha č. 3d – Výkaz ZaZ sestavený k 31.12.2018, Příloha č. 3e – Protokol o schvalování účetní závěrky ZŠ Nelahozeves k 31.12.2018

Bod č. 3 – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů – Mateřská škola Nelahozeves – Příloha č. 4 – Žádost o schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů – MŠ

Bod č. 4 – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů – Základní škola Nelahozeves – Příloha č. 5 – Zlepšení hospodářský výsledek a jeho přerozdělení do fondů – ZŠ

Bod č. 5 – Schválení opatření k nápravě zjištěných nedostatků – rok 2018 – Náprava nedostatků z r. 2018

Bod č. 6 – Schválení závěrečného účtu obce Nelahozeves za rok 2018 – Příloha 7a – Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2018, Příloha, 7b – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018, Příloha 7c – Rozvaha Obce Nelahozeves za rok 2018, Příloha 7d – Výkaz ZaZ Obce Nelahozeves za rok 2018, Příloha 7e – Příloha Obce Nelahozeves za 2018, Příloha 7f – Výkaz FIN 2-12 2018, Příloha 7g – Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně – Obec Nelahozeves, Příloha 7h – Porovnání aktivních a pasivních účtů – Obec Nelahozeves, Příloha 7ch – Rozvaha MŠ k 31. 12. 2018, Příloha 7i – Výkaz ZaZ MŠ k 31. 12. 2018, Příloha 7j – Příloha MŠ k 31. 12. 2018, Příloha 7k – Příloha, Rozvaha, Výkaz ZaZ Základní školy sestavené k 31. 12. 2018

Bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 3 – Rozpočtové opatření č. 3

Bod č. 8 – Jmenování vedoucí místní knihovny – Jmenování vedoucí Místní knihovny v Nelahozevsi, Zřizovací listina původní

Bod č. 9 – Žádost o snížení kapacity MŠ Nelahozeves – Zagarolská 313 – Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Žádost o snížení kapacity MŠ Nelahozeves – Zagarolská 313

29. 4. 2019

Bod č. 1 – Schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku a jeho přerozdělení do fondů – Mateřská škola Nelahozeves – Příloha č. 1 – Žádost o schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku a jeho přerozdělení do fondů – MŠ

Bod č. 2 – Schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku a jeho přerozdělení do fondů – Základní škola Nelahozeves – Příloha č. 2 – Zlepšení hospodářský výsledek a jeho přerozdělení do fondů – ZŠ

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 2 – Rozpočtové opatření č. 2

Bod č. 4 – Roční účetní závěrka obce za rok 2018 – Roční účetní uzávěrka za rok 2018, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018, Protokol o schvalování účetní závěrky

Bod č. 5 – Schválení smlouvy o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod – Příloha č. 3 – ČOV, Smlouva, Příloha č. 4 – ČOV výpočet ceny za m3

Bod č. 6 – Podání žádosti obce na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků a pověření starosty k dalšímu následnému jednání na SPÚ – Příloha č. 5 – Podání žádosti obce na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků

Bod č. 7 – Smlouva na mobilní rozhlas  – příloha č. 6 – Návrh smlouvy na mobilní rozhlas

Bod č. 8 – Kupní smlouva a důvodová zpráva – budova Školní čp. 19 – Kupní smlouva – prodej nemovité věciDůvodová zpráva k č.p. 19

Bod č. 9 –

25. 3. 2019

Bod č. 1 – Investiční záměr na nákup traktoru pro obec Nelahozeves

Bod č. 2 – Investiční záměr na nákup vozu pro obec Nelahozeves

Bod č. 3 – Schválení investičního záměru k objektu č. p. 19 ve Školní ulici – Příloha č. 2a – Kritéria pro umístění občanů do obecního domu č. p. 19, Školní ulice, Nelahozeves, Příloha č. 2b – Návrh smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě č. p. 19, Školní ulice, Nelahozeves

Schválení investičního záměru na nákup nemovitosti, Znalecký posudek ZÚ19872019 Tržní hodnota a cena zjištěná Dům Školní Nelahozeves Kratochvíl

Bod č. 4 – Žádost o dotaci za účelem nákupu nemovitosti – objektu č. p. 19 ve Školní ulici z programu 298D2230

Bod č. 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace organizaci Přemyslovské Střední Čechy – Průvodní dopis, Žádost o neinvestiční dotaci, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Bod č. 6 – Účast obce Nelahozeves ve Svazku měst a obcí ČR – SMO ČR – Faktura

Doplněný bod – Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace dle vzoru smlouvy města Veltrusy – Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace (vzor)

11. 3. 2019

Bod č. 1 – Schválení územního plánu obce Nelahozeves

25. 2. 2019

Bod č. 1 – Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. …/2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Bod č. 2 – Nový systém dotovaného stravování seniorů – Příloha č. 1, Usnesení k dotovaným obědům

Bod č. 3 – Nový bonusový program na podporu třídění odpadu – (stará verze 2018 k přepracování Nelahozeves_dotační-program_schvaleny)

Bod č. 4 – Žádost o dotaci na opravu hlavní cesty na hřbitově – Návrh na Usnesení na podání žádosti oprava hřbitova

Bod č. 5 – Žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a kontejnerů pro obec Nelahozeves – Návrh na Usnesení na podání žádosti pořízení štěpkovače.

Bod č. 6 – Rozpočtové opatření č. 1/2019 – Rozpočtové opatření č. 1/2019

Doplněný bod: Schválení investičního záměru na opravu památníku v Lešanech – Návrh usnesení na investiční záměr na opravu památníku v Lešanech, Příloha – Investiční záměr

Doplněný bod: Smlouva o dílo mezi Obcí Nelahozeves a společností ANZA s. r. o. k zajištění opravy cisternové automobilové stříkačky CAS 25 T 815 – Smlouva o dílo se společností ANZA s. r. o.

Doplněný bod: Dotační smlouvy – příspěvky spolkům – Smlouva o poskytnutí dotace – vzor 2019

11. 2. 2019

Bod č. 1 – Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. …/2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – Příloha 1a – Vnitřní směrnice obce Nelahozeves, Příloha 1b – Čestné prohlášení dodavatele

Bod č. 2 – Nařízení obce Nelahozeves č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje – Příloha 2 – Nařízení obce Nelahozeves č. 1_2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Bod č. 3 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Petrem Lančaričem a p. Jitkou Lančaričovou – Příloha 3 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Petrem Lančaričem a p. Jitkou Lanaričovou

Bod č. 4 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Ivanou Šeplavou – Příloha 4 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Ivanou Šeplavou

Bod č. 5 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Zdeňkem Hedvíkem – Příloha 5 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Zdeňkem Hedvíkem

Bod č. 6 – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – Petr Štěpán – Příloha 6a – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – Petr Štěpán, Příloha 6b – Záměr prodloužení nájmu nemovitých věcí

Bod č. 7 – Schválení střednědobého výhledu ZŠ Nelahozeves na roky 2019 – 2021 – Příloha 7 – Střednědobý výhled ZŠ Nelahozeves na roky 2019 – 2021

Bod č. 8 – Příloha 8 – Podání žádosti o dotaci na restaurování pomníku obětem 1. a 2. světové války v Lešanech

Bod č. 9 – Podání žádosti o dotaci na obnovu /opravu/ komunikace v ulicích Vltavská a Zahradní – Příloha 9 – Podání žádosti o dotaci na obnovu, opravu komunikace v ulicích Vltavská a Zahradní

Doplněný bod – Jednání kontrolního výboru a jeho závěry – Příloha 11 – Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 19.12.2018,Příloha 11a – Plán práce Kontrolního výboru,Příloha 11b – Evidence žádostí na zkl. Zákona č. 106_1999,Příloha 11c – Evidence petic,Příloha 11d – Evidence smluv,Příloha 11e – Evidence stížností,Příloha 11f – Evidence plnění usnesení

Doplněný bod – Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy kulturního domu – Návrh na Usnesení na podání žádosti oprava střechy KD

17. 12. 2018

Bod č. 1 – Schválení rozpočtu obce Nelahozeves na rok 2019 – Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Bod č. 2 – Schválení střednědobého výhledu obce Nelahozeves na roky 2020-2022 – Rozpočtový výhled obce Nelahozeves na roky 2020-2021

Bod č. 3 – Schválení rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2019 – Návrh rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2019, Dopis ZŠ – Žádost o příspěvek na rok 2019

Bod č. 4 – Schválení střednědobého výhledu ZŠ Nelahozeves na roky 2020-2022 – Bod byl vyjmut ze zastupitelstva

Bod č. 5 – Schválení rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2019 –  Návrh rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2019

Bod č. 6 – Schválení střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na roky 2020-2022 – Střednědobý výhled MŠ na roky 2020 – 2022

Bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 6 – Rozpočtové opatření č. 6

Bod č. 8 – Schválení podání žádosti o dotaci – Restaurování pomníku obětem 1. a 2. světové války v Lešanech

Bod č. 9 – Termíny zastupitelstev

Doplněný bod – Účast obce Nelahozeves v koridoru D8 – Memorandum_Koridor D8 – sdružení obcí a spolků, Koridor_d8_finál

Doplněný bod – Kupní smlouva mezi p. Hájkovou a obcí Nelahozeves – Kupní smlouva mezi p. Hájkovou Zdeňkou a obcí Nelahozeves

27. 11. 2018

Bod č. 1 – Schválení počtu členů finančního výboru a volba členů finančního výboru

Bod č. 2 – Schválení počtu členů kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru

Bod č. 3 – Schválení termínů svateb v roce 2019 – Termíny svateb pro rok 2019 – zámek Nelahozeves

Bod č. 4 – Pověření prováděním svatebních obřadů do roku 2022

Bod č. 5 – Rozpočtové opatření č. 5 – Rozpočtové opatření č. 5

Bod č. 6 – Odměňování zastupitelů – oprava – Příloha č. 4 – Tabulka výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupiteltev od 1. 1. 2018

Bod č. 7 – Odměňování zastupitelů v roce 2019 – Příloha č. 5 – Tabulka výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev od 1. 1. 2019

Bod č. 8 – Kupní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Klierem, p. Černou a p. Kunickým – Kupní smlouva – Klier, Černá, Kunický

Bod č. 9 – Kupní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Šilhánovou – Kupní smlouva – Šilhánová

Bod č. 10 – Kupní smlouva mezi obcí Nelahozeves a ŘSD – Kupní smlouva – Ředitelství silnic a dálnic ČR

Bod č. 11 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro ČEZ Distribuce na pozemek parc. č. 363/2 v k. ú. Nelahozeves – Smlouva o zřízení VB ve prospěch ČEZ na pozemku 363/2 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 12 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro ČEZ Distribuce na pozemcích parc. č. 197/2 a parc. č. 197/1 v k. ú. Nelahozeves – Smlouva o zřízení VB ve prospěch ČEZ na pozemcích 197/2 a 197/1 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 13 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro ČEZ Distribuce na pozemku parc. č. 197/30 v k. ú. Nelahozeves – Smlouva o zřízení VB ve prospěch ČEZ na pozemku 197/30 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 14 – Třístranná smlouva s uživateli kanalizace ulice Nová – Smlouva o odvadeni odpadnich vod_Nelahozeves_plátce_aktualizace_zapracované připomínky VHS

Bod č. 15 – Členství zastupitelky ve školské radě

17. 9. 2018

Bod č. 1 – Schválení OZV č. 1/2018, kterou se ruší OZV č. 2/2003 – řád veřejného pohřebiště a schválení nového řádu veřejného pohřebiště – Obecně závazná vyhláška obce č. 1-2018, kterou se ruší OZV č. 2-2003,Souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ke změně řádu veřejného pohřebiště obce Nelahozeves,Řád veřejného pohřebiště obce Nelahozeves

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 4/2018 – Rozpočtové opatření č. 4/2018

Bod č. 3 – Darovací smlouva – Povodí Vltavy – Příloha – Darovací smlouva – Povodí Vltavy

Bod č. 4 – Záměr prodloužení nájmu nemovitých věcí a Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – Petr Štěpán – Příloha – záměr, Příloha – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě

Bod č. 5 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG – Příloha – Dodatek č. 2 smlouvy o dílo, Tabulka – vícepráce

Bod č. 6 – Náhrada za stávající užitkové vozidlo ford

Doplněný bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Geometrický plán, Usnesení č. 6/9/2017

Doplněný bod – Žádost o výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí – paní Javůrková – Žádost o stanovisko, Přílohy – Čestná prohlášení, Plná moc, Stanovisko KÚ

Doplněný bod – Žádost TJ Dynamo Nelahozeves o mimořádnou dotaci na nákup zahradního traktoru na sekání trávy – Žádost o dotaci na nákup zahradního traktůrku

16. 7. 2018

Bod č. 1 – Darovací smlouva – pomoc po požáru

Bod č. 2 – Dodatek smlouvy o dílo č. 1 „Oprava místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná Nelahozeves a ulic v Lešanech“, Harmonogram

Bod č. 3 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Bod č. 4 – Žádost o zkrácení doby nočního klidu

Bod č. 5 – Návrh dohody od sdružení vlastníků – výstavba 29 RD Lešany, Situační mapa

Doplněný bod – Žádost o proplacení dovolené

Doplněný bod – Organizace technických služeb (nová pozice manažer odboru správy obecního majetku)

25. 6. 2018

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 3

Bod č. 2 – Závěrečný účet obce – Příloha č. 1. rozpočtové hospodaření, Příloha č. 2 – Porovnání aktiv a pasiv,Příloha č. 3 – finanční výkaz,Příloha č. 4 – Příloha,Příloha č. 4 – Rozvaha,Příloha č. 4 – Výkaz zisků a ztráty,Příloha č. 5 – Tabulky s dotacemi a transfery,Příloha č. 7 – Hospodářská činnost ZŠ,Příloha č. 8 – Hospodářská činnost MŠ,Příloha č. 9 – Usnesení OZ o schválení HV a rozdělení fondů MŠ a ZŠ,Příloha č. 10 – Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření,Příloha č. 10 – Zápis s díčího přezkoumání hospodaření,Příloha č. 11 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků,Příloha č. 12 – Usnesení o schválení účetní závěrky obce,Příloha č. 13 – Závěrečný účet 2017

Bod č. 3 – Kupní smlouva mezi Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem Rulfem a Obcí Nelahozeves

Bod č. 4 – Kupní smlouva mezi p. Luďkem Haincem a Obcí Nelahozeves

Bod č. 5 – Návrh smlouvy s investorem – výstavba 29 RD v Lešanech – Dohoda o spolupráci a o budoucím převodu nemovitostí, Stanovisko Policie Středočeského kraje k akci „Lokalita pro 29 RD, Nelahozeves – Lešany – V Loučkách“, Situační mapa

Bod č. 6 – Návrh na mimořádnou dotaci na nákup zahradního traktoru na sekání trávy pro PTZ Nelahoezves

Bod č. 7 – Organizace vedení obce do konce volebního období

Doplněný bod: Projednání návrhu zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi – Návrh zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi, Příloha A – situační mapa, Příloha B – situační mapa

Doplněný bod: Sponzorská smlouva o podpoře sportu

Doplněný bod: Zpřesnění způsobu provedení oprav ulice Příčná, bezejmenná – Příloha č. 24a – situační mapa – situace 2 – cast 1,Příloha č. 24b – situační mapa – situace 2 – cast 2

21.5.2018

Bod č. 1 – Financování opravy v ulici Příčná

Bod č. 2 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady

Bod č. 3 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady

Bod č. 4 – Dodatek smlouvy o dílo na stavbu „Výstavba víceúčelového hřiště – Nelahozeves“

Bod č. 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.

Bod č. 6 – Odkupy pozemků za účelem výstavby tlakové a dešťové kanalizace

Bod č. 7 – Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022

Bod č. 8 – Schválení plánu obnovy a údržby kanalizace v ulicích Vltavská, Zahradní, Nová, Příčná – Schválení plánu obnovy a údržby kanalizace v ulicích V, Z,N,P

Bod č. 9 – Schválení výše stočného

Bod č. 10 – Schválení smlouvy o odvádění odpadních vod – Smlouva o odvádění odpadních vod, Kanalizační řád

Bod č. 11 – Smlouva o poskytování servisu na tlakovou kanalizaci – Smlouva o poskytování servisu na TK

Doplněný bod – Smlouva o zřízení služebnosti – Fojtík – Smlouva o zřízení služebnosti, mapa

Doplněný bod – Směnná smlouva – Matějček, Matějčková – Směnná smlouva, Záměr směny pozemků

Doplněný bod – Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje – Vzor veřejnoprávní smlouvy 2018

Doplněný bod – Roční účetní závěrka Obce Nelahozeves – Roční účetní závěrka 2017, Inventarizační zpráva 2017, Výkaz zisku a ztráty, Protokol o schvalování ÚZ

Doplněný bod – Roční účetní závěrka ZŠ Nelahozeves – Protokol o schvalování ÚZ – ZŠ, Zlepšený HV, převedení do fondů

Doplněný bod – Roční účetní závěrka MŠ Nelahozeves – Protokol o schvalování ÚZ – MŠ, Žádost o schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

23.4.2018

Bod č. 1 – Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných hromadách VKM

Bod č. 2 – Oprava schválení odměny zastupitele pana Lubomíra Pavlíčka

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 2/2018

Bod č. 4 – „Smlouva o dílo – „terénní úpravy a vyřešení vsakování dešťové vody při výstavbě víceúčelového hřiště – Nelahozeves“

Bod č. 5 – Rekapitulace oprav místních komunikací v obci Nelahozeves mimo dotaci MMR

Bod č. 6 – Žádost o vydání suhlasného prohlášení ve věci vydržení vlastnického práva

Bod č. 7 – Odkupy pozemků za účelem výstavby tlakové a dešťové kanalizace

Bod č. 8 – Vstup obce Nelahozeves do Sdružení místních samospráv ČR – Sdružení místních samospráv České republiky,usnesení – přihláška SMSČR,přihláška – SMSČR

Doplňující body – Žádost o opětovné vydání souhlasného stanoviska s navýšením kapacity základní školy Via Libertatis, Informace zastupitelstvu o stavu jednání ve věci záměru výstavby rodinných domů v Lešanech

19.3.2018

Bod č. 1 – ZŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

Bod č. 2 – MŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

Bod č. 3 – Souhlasné stanovisko s navýšením kapacity ZŠ, školní družiny a školní jídelny – výdejny Via Libertatis

Bod č. 4 – Schválení dodatečné odměny členům komisí za druhé kolo volby prezidenta ČR

Bod č. 5 – Schválení záměru Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části pozemků ve vlastnictví obce – Záměr Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části pozemků ve vlastnictví obce, Příloha k záměru

Bod č. 6 – Schválení dotačního programu – Bonus na podporu třídění odpadů – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Dotační program obce Nelahozeves „podpora třídění odpadů“, Žádost o poskytnutí dotace z programu „Podpora třídění odpadu“

Doplněný bod – Dotační program na obědy seniorů

 29.1.2018

Bod č. 1 – Schválení záměru provozovat samostatně tlakovou kanalizaci

Doplněný bod – ČAOH – Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst

Dopis ČAOH, Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4

15.1.2018

Bod č. 1 – Směny pozemků mezi obcí a KSUS

Bod č. 2 – Pomoc po požáru

Bod č. 3 –  Rozpočtové opatření 1/2018

Bod č. 4 – Smlouva o odvozu odpadů – senior 2018

Doplněný bod – Schválení smluv o poskytnutí dotace jednotlivým spolkům pro rok 2018

21.12.2017

Bod č. 1 – Zvolení nového člena školské rady

Bod č. 2 – Odkupy pozemků za účelem výstavby tlakové kanalizace – bod přesunut do příštího zastupitelstva

Bod č. 3 – Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ – Dvořákova stezka

Bod č. 4 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s.

Bod č. 5 – Prodloužení smlouvy na ZŠ Nelahozeves – Makra – bod zrušen

Bod č. 6 – Rozpočet ZŠ na rok 2018

Bod č. 7 – Rozpočet MŠ na rok 2018

Bod č. 8 – Rozpočtový výhled ZŠ na roky 2019, 2020

Bod č. 9 – Rozpočtový výhled MŠ na roky 2019, 2020

Bod č. 10 – Rozpočet na rok 2018

Bod č. 11 – Rozpočtový výhled na roky 2019, 2020

Bod č. 12 – Rozpočtové opatření č. 7/2017

Bod č. 13 – Schválení žádostí o dotace I. Q 2018

Doplněný bod – Dodatek ke smlouvě LT BAU – „Dokončení tlakové kanalizace“

Doplněný bod – Schválení dotace – obědy pro seniory, Program dotovaného stravování, Důvodová zpráva k dotovaným obědům,Žádost o dotaci na obědy,Usnesení k dotovaným obědům

23.10.2017

Bod č. 1 – Informace o přípravách rozpočtu na rok 2018 – tabulka

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 6/2017 – návrh

Bod č. 3 – Schválení nového odměňování zastupitelů – nařízení vlády

Bod č. 4 – Stanovení oddávacích dnů na rok 2018

Bod č. 5 – Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy se Středočeským krajem (víceúčelové hřiště)

Bod č. 6 – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-602059/VB/01

Doplněný bod – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. 1/2017/VOD

25.09.2017

Bod č. 1 – Schválení dodatku č. 1 – projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v ulicích Zagarolská, Pod Strání a v části Podhořany – VHS Projekt, s. r. o.

Bod č. 2 – Schválení skupin nemovitostí, které budou zařazeny do projektu tlakové kanalizace (pozemky bez zkolaudované stavby)

Bod č. 3 – Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 311/3 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 4 – Kupní smlouva na pozemek p. č. 256/33 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 5 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-6012655/VB/1

Bod č. 6 – Schválení dodatku č. 1 – oprava komunikace v ulici V Uličce – Neumann, s. r. o.

Bod č. 7 – Motivační systém třídění odpadu – prezentace

Doplněný bod – Odkup pozemku p. č. 256/22 v k. ú. Nelahozeves

21.08.2017

Bod č. 1 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

Bod č. 2 – Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy ze Středočeského kraje – JSDH Nelahozeves

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 6/2017

Doplněný bod – Nabídka obci k odkoupení pozemku

24.07.2017

Bod č. 1 – Zvýšení investičního/neinvestičního rozpočtu ZŠ – vybavení školní jídelny

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 5/2017

Bod č. 3 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 – Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

Bod č. 4 – Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu

Bod č. 5 – Souhlasné prohlášení – pozemky ředitelství silnic a dálnic

Bod č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí směnné mezi obcí a p. Kratochvílem

Bod č. 7 – Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a p. Kratochvílem

Bod č. 8 – Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017. kterou se stanoví poplatek za komunální odpad od 1.1.2018

Doplněný bod – Schválení smlouvy na dostavbu splaškové kanalizace (Vltavská a okolí) – smlouva

19.06.2017

Bod č. 1 – Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 – Závěrečný účet obce za rok 2016, Příloha č. 1 – Plnění příjmů a výdajů za rok 2016, Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (aktiva a pasiva), Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (náklady a výnosy), Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (příjmy a výdaje), Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (závazky a pohledávky), Příloha č. 3 – Finanční výkaz (FIN 2-12) k 31. 12. 2016, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Příloha) k 31. 12. 2016, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Rozvaha) k 31. 12. 2016, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Výkaz zisků a ztrát) k 31. 12. 2016, Příloha č. 5 – Tabulka s dotacemi z ost. rozpočtů za rok 2016, Příloha č. 5 – Tabulka s dotacemi ze SR za rok 2016, Příloha č. 6 – Tabulky finančních vypořádání za rok 2016, Příloha č. 7 – Finanční a účetní výkazy ZŠ Nelahozeves k 31. 12. 2016, Příloha č. 8 – Finanční a účetní výkazy MŠ Nelahozeves k 31. 12. 2016, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV MŠ za rok 2016, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV ZŠ za rok 2016, Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 (dílčí), Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 (závěrečná), Příloha č. 11 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků za tok 2016, Příloha č. 12 – Návrh na usnesení

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 4/2017

Bod č. 3 – Kupní smlouva na pozemek p. č. 187/79 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 4 – Schválení smlouvy na dostavbu splaškové kanalizace (Vltavská a okolí) – smlouva

Bod č. 5 – Informace o přípravě vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad

07.06.2017

Bod č. 1 – Schválení smlouvy opravy místních komunikací – výtluky – smlouva

Bod č. 2 – Schválení smlouvy opravy místních komunikací – ulice V Uličce – smlouva

Bod č. 3 – Schválení smlouvy na stavbu víceúčelového hřiště Dynamo Nelahozeves – smlouva

Bod č. 4 – Schválení smlouvy na dostavbu splaškové kanalizace (Vltavská a okolí) – smlouva

Bod č. 5 – Schválení smlouvy oprava a rozšíření ZŠ – smlouva

15.05.2017

Bod č. 1 – Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 187/78 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 2 – Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – smyčka kNN

Bod č. 3 – Schválení účetní závěrky obce – Výkaz zisku a ztrát 2016, Roční účetní závěrka za rok 2016, Inventarizační zpráva rok 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016, Dopis na Kraj – provedení nápravy 2016, návrh usnesení, protokol o schvalování ÚZ

Bod č. 4 – Schválení účetní závěrky MŠ Nelahozeves – protokol o schvalování ÚZ – MŠ, hospodářský výsledek – MŠ, Protokol z kontroly – MŠ

Bod č. 5 – Schválení účetní závěrky ZŠ Nelahozeves – protokol o schvalování ÚZ – ZŠ, hospodářský výsledek ZŠ, Protokol z kontroly – ZŠ

Bod č. 6 – Schválení „finančního daru“ klubu Patchwork Vltavín

Doplňující bod – Žádost o prodej nemovitého majetku – parcela p. č. 187/79 v k. ú. Nelahozeves

27.3.2017

Bod č. 1 – Žádost o prodej nemovitého majetku – parc. p. č. 187/78 v k. ú. Nelahozeves ( Pod Strání)

Bod č. 2 – Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných hromadách VKM

Bod č. 3 – rozpočtové opatření č. 2

Bod č. 4 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v obci Nelahozeves – Patchworkový klub Vltavín Nelahozeves – vzor, žádost

Doplňující bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019895/VB/01

Doplňující bod – Nové podmínky půjčování KD Nelahozeves

6.2.2017

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1/2017

Bod č. 2 – Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves – vzor

Bod č. 3 – Vlajka pro Tibet

Bod č. 4 – Změna sídla DSO Údolí Vltavy

Bod č. 5 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6020597

Bod č. 6 – Informace o stavu příprav vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad

19.12.2016

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 6/2016

Bod č. 2 – Schválení rozpočtu na rok 2017

Bod č. 3 – Rozpočtový výhled 2018 – 2019

Bod č. 4 – Schválení nového odměňování zastupitelů, členů výborů a komisí

Bod č. 5 – Projektová karta č. 28 (drobné stavby v krajině – sakrální)

Bod č. 6 – Projektová karta č. 29 (výsadba veřejné zeleně – alej v Lešanech)

Bod č. 7 – Projektová karta č. 30 (obecní rozhlas v obci)

Bod č. 8 – Cena obce Nelahozeves

Doplňující bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019652/VB/01

21. 11. 2016

Bod č. 1 – Schválení podání žádosti o dotaci – víceúčelové hřiště

Bod č. 2 – Schválení spolufinancování investičního záměru – víceúčelové hřiště

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 5/2016

Bod č. 4 – Převod peněz z neinvestičního rozpočtu na investici ZŠ – vybavení školní jídelny

24. 10. 2016

Bod č. 1 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018898/1

Bod č. 2 – Dohoda o změně hranic obcí mezi obcí Nelahozeves a obcí Nová Ves

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2016

Bod č. 4 – Prezentace osnovy rozpočtu na rok 2017

26.09.2016

Bod č. 1. Smlouva o spolupráci a darovací smlouva mezi obcí Nelahozeves a TJ Dynamo Nelahozeves, z. s. – herní prvky a Provozní a návštěvní řád hřiště

Bod č. 2. Stanovení oddávacích dnů na rok 2017

Bod č. 3. Dohoda o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Zemanem

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 3/2016

Bod č. 5 – Organizační struktura obce – reorganizace organizační struktury obce

Doplněný bod – Projektová karta č. 27

22. 08. 2016

Bod č. 1 – rozhodnutí o dalším postupu ve věci poplatku ze skládky „UHY – IV. etapa“ – odborné vyjádření – VHS Projekt

Bod č. 2 – smlouva o zřízení věcného břemene č. 31517/3/VB

Bod č. 3 – kupní smlouva – obec x jirků

25. 07. 2016

Bod č. 1 – složení slibu zastupitele (Radek Šebesta)
Bod č. 2 – schválení podání návrhu ÚP ke společnému projednání v předloženém znění – ,DGGG-nela;NUP;02-HV DGGG-Nela;NUPDGGG-Nela;NUP;zastupitelstvo;20160622

Bod č. 3 – změna hranice katastru Nové Ouholice x Podhořany ( žádost o vyjádření ke změně hranic, dohoda o změně hranic)
Bod č. 4 – smlouvy o užívání kanalizační přípojky, právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ( smlouva č. 1 – dům, smlouva č. 2 – pozemek)

Bod – žádost o převedení neinvestičních finančních prostředků na provozní účely ZŠ – zařazen omylem, schválen na zastupitelstvu již 30.5.2016

27. 06. 2016

Bod č. 1 – závěrečný účet obec Nelahozeves za rok 2015 – Příloha č. 1 – Plnění příjmů a výdajů, pohledávek a závazků, aktiv a pasiv, Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulky, Příloha č. 3 – Finanční výkaz (FIN 2-12) k 31. 12. 2015, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Příloha) k 31. 12. 2015,Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Rozvaha) k 31. 12. 2015, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Výkaz zisků a ztrát) k 31. 12. 2015, Příloha č. 5 – Tabulky s dotacemi a transfery se SR, ÚSC za rok 2015, Příloha č. 6 – Tabulky finančního vypořádání se SR a ÚSC, Příloha č. 6 – Tabulky finančního vypořádání se SR a ÚSC, Příloha č. 7 – Finanční a účetní výkazy Základní školy Nelahozeves k 31. 12. 2015, Příloha č. 8 – Finanční a účetní výkazy Mateřské školy Nelahozeves k 31. 12. 2015, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV MŠ za rok 2015, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV ZŠ za rok 2015, Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (dílčí), Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (závěrečná), Příloha č. 11 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Bod č. 2 – rozpočtové opatření č. 3/2016

Bod č. 3 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6019895/VB/01 mezi Obcí Nelahozeves a ČEZ Distribuce, a. s.

Bod č. 4 – darovací smlouva o darování nemovité věci TJ Dynamo x Obec Nelahozeves

30. 05. 2016

Bod č. 1 – účetní závěrka MŠ (protokol o veř. kontrole, výkazy MŠ)
Bod č. 2 – účetní závěrka ZŠ (protokol o veř. kontrole, výkazy ZŠ)
Bod č. 3 – převedení neinvestičních finančních nákladů ZŠ
Bod č. 4 – rozpočtové opatření č. 2/2016
Bod č. 5 – revokace usnesení
Bod č. 6 – schválení smlouvy na připojení ke kanalizaci
Bod č. 7 – nabídka obci k odkoupení pozemku p.č. 197/220 v k.ú. Nelahozeves
Bod č. 8 – darovací smlouva o darování nemovité věci – TJ Dynamo x Obec Nelahozeves
Doplňující body – schválení přijetí dotace – Happening na starém mostě