Podklady k jednání zastupitelstva

Na této stránce budou zveřejňovány podklady k aktuálnímu jednání zastupitelstva obce.

Od května 2020 jsou zasedání zastupitelstva obce Nelahozeves vysílána v přímém přenosu na webové prezentaci obce www.nelahozeves.cz/vysilani.

Zároveň nabízíme obyvatelům obce možnost dálkově se zúčastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům formou telefonátu na číslo 777 130 635, které bude puštěno na hlasitý odposlech.

Živé vysílání na stránkách hodláme ponechat natrvalo. Hovory s aktivní účastí nabízíme primárně z důvodu aktuální pandemické situace. O případném pokračování služby po návratu k normálnímu stavu bude rozhodnuto na základě dosavadních zkušeností a ohlasů veřejnosti.

INFORMACE O NAHRÁVÁNÍ A ŽIVÉM PŘENOSU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

21. 09. 2020

Bod 1 – Smlouva o sponzorském příspěvku Charitě Kralupy nad Vltavou na výstavbu sociálních bytů v Uhách – Smlouva o sponzorském příspěvku, žádost o příspěvek_

Bod 2 – Návrh na přijetí daru od Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou v podobě kostela sv. Ondřeje s dřevěnou zvonicí – Darovací sml.se sml. o zřízení služeb. uží. práva a se zříze. předkup.práva-kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi p.č.st. 14obec Nelahozeves x ŘKF Kralupy nad Vltav, Důvodová zpráva kostel sv. Ondřeje,

Příloha č. 3 – Informace pro zastupitelstvo – návrh na přijetí daru včetně všech příloh

Bod 3 – Návrh na koupi pozemku p. č. 266/3 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi – pozemek-orna-puda-lesany-informace

Bod 4 – Návrh na koupi pozemků p. č. 240, 241, 244 a st. 6 v k. ú. Nelahozeves – pod-strani-pozemek-informace

Bod 5 – Odkup pozemku, dle znaleckého posudku č.16/6/2020 – 16_6_2020 Pozemky ČS PHM Nelahozeves, Kupní smlouva (Nelahozeves)_září 2020

Bod 6 – CETIN a. s. – plánované umístění základnové stanice v katastru obce Nelahozeves – Obec Nelahozeves_žádost o projednání umístění ZS CETIN, Plná moc CETIN_RSK_ISFIN, KOPVD_pohled na příhradový stožár 40m, MENLH_Zákres v mapě KN 1_1000

Bod 7 – Investice do České spořitelny

Bod 8 – Rozpočtové opatření č. 4/2020 – rozpočtové opatření č.4

Bod 9 – Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem od společnosti FCC –  FCC, žádost

Bod 10- Odkoupení pozemku p.č. 252 v k.ú. Podhořany do vlastnictví obce Nelahozeves – Odkoupení pozemku p.č. 252

Bod 11- Návrh na schválení přijetí dotace k rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Návrh usnesení k bodu č. 11

Bod 12- Výstavba kanalizace – dodatek č.2 – dodatek č 2 – návrh_11092020, Změnový list č.1_Kanalizace Nelahozeves_final 11_09_2020, Změnový list č. 1 – Kanalizace Nelahozeves_11_09_2020

 

20. 07. 2020

Bod 1 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Peštou Jaroslavem – Smlouva pronájem Pešta, Pronájem Pešta – situační mapa

Bod 2 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Tomášem Ludickým a p. Kateřinou Ludickou – Kupní smlouva -Obec x Ludický

Bod 3 – Projednání návrhu úpravy podmínek pro přiznání dotace na obědy a stanovení nové výše dotace

Bod 4 – Změna hlavní obřadní místnosti

Bod 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací z rozpočtu obce Nelahozeves mezi Obcí Nelahozeves a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou, příspěvkovou organizací – Veř. pr. smlouva o poskytování dotací z rozpočtu obce Nelahozeves, Nový CENÍK 2020

Bod 6 – Odkup pozemků od Českých drah – Odkup pozemků od Českých drah, Znalecký posudek

Bod 7 – Problematika obecních půjček (Poskytování návratné finanční výpomoci občanům obce) – Úvěry poskytovane obci final Navratna_financni_vypomoc_obcanum_duvodova_zprava, Usneseni fin-pomoc

Bod 8 – Návrh smlouvy o dílo „Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská II“ – Návrh_sod_propoj_Nlhz

Bod 9 – Návrh smlouvy o dílo „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Nelahozeves, Školní 10“ – Návrh smlouvy – MŠ Nelahozeves, Harmonogramy stavby MŠ Nelahozeves

Doplněný bod: Záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu společnosti VHS Projekt, s. r. o. – Záměr zadat VZ malého rozsahu jednomu konkrétnímu dodavateli

29. 06. 2020

Bod 1 – Schválení Závěrečného účtu obce Nelahozeves za rok 2019 – 1. Tabulka o plnění příjmů a výdajů, 2. Meziroční srovnávací tabulky aktiv a pasiv, 3. Finanční výkaz (FIN 2-12), 4. Příloha_2019, 5. Rozvaha 2019, 6. Výkaz 2019, 7.Vyúčtování dotací, 8.Výkazy ZŠ, 9.Výkazy MŠ, 10. Dílčí zpráva, 11. Závěrečná zpráva, 12. Náprava zjištěných nedostatků, 13. Schválená účetní závěrka obce, 14. Schválená závěrka MŠ, 15. Schválená závěrka ZŠ, 16. Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2019

Bod 2 – Rozpočtové opatření č. 3/2020 – Rozpočtové opatření č. 3/2020

Bod 3 – Žádost o převedení finančních prostředků z neuskutečněného zájezdu do Anglie do fondu odměn ZŠ Nelahozeves – Žádost o převedení dotace na zájezd do Anglie 2020 do fondu odměn ZŠ Nelahozeves

Bod 4 – Darovací smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva – Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou – Darovací smlouva-hřbitov

Bod 5 – Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 588/2020 z 2. 3 .2020 – Návrh dodatek č. 1, Důvodová zpráva,Návrh usnesení

Doplněný bod: Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na Olomoucku na odstranění následků bleskové povodně 2020 – Šumvald – z obecních stránek, Šumvald důvodová zpráva, Darovací smlouva, Návrh usnesení – Šumvald

25. 05. 2020

Bod 1 – Zplnomocnění starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce dle aktuální nabídky na trhu – zápis č. 3, Návrh na schválení usnesení ke zplnomocnění starosty/místostarosty obce, Návrh usnesení finančního výboru, Návrh usnesení csas

Bod 2 – Návrh na schválení pravomoci starosty/místostarosty obce ke schválení a provádění rozpočtových opatření obce – Návrh usnesení – zmocnění

Bod 3 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN-Nádražní – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB, Nelahozeves-rekonstrukce NN, kNN-Nádražní, Situační mapa 1, Situační mapa 2

Bod 4 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, Nelahozeves, obnova vNN za kNN – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB, Nelahozeves, obnova vNN za kNN

Bod 5 – Návrh na schválení smlouvy o nájmu části pozemku č. 67/1, k. ú. Nelahozeves se Správou železnic, státní organizací – NS 6458005020 pozemky_obec Nelahozeves_revHSkom, Situační mapa, návrh usnesení – nájemní smlouva

Doplněné body:

Doplněný bod č. 1: Návrh na schválení Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů – Smlouva o OIN_Nelahozeves_2020-04-22, Návrh usnesení csas

Doplněný bod č. 3: Návrh na schválení investice do dluhopisů REGIOJET F. VAR/24 – RegioJet_Prospekt_dluhopisu, Návrh usnesení – regiojet

11. 05. 2020

Bod č. 1 – Schválení roční účetní závěrky obce Nelahozeves za rok 2019
FIN 2019
Protokol uzávěrka 2019
Rozvaha 2019
Výkaz 2019
Příloha 

Bod č. 2 – Schválení roční účetní závěrky MŠ Nelahozeves za rok 2019

Bod č. 3 – Schválení roční účetní závěrky ZŠ Nelahozeves za rok 2019

Bod č. 4 – Schválení výše zlepšeného HV MŠ Nelahozeves za rok 2019 a jeho přerozdělení do fondů – MŠ – Žádost o schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

Bod č. 5 – Schválení výše zlepšeného HV ZŠ Nelahozeves za rok 2019 a jeho přerozdělení do fondů – ZŠ – Žádost o schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

Bod č. 6 – Rozpočtové opatření č. 2/2020

Bod č. 7 – Kupní smlouva – Koupě a prodej nemovité věci – Beer, Beerová – Kupní smlouva – Koupě a prodej nemovité věci – Beer, Beerová, Situační mapa, Důvodová zpráva – vyjádření vodohospodáře k realizaci záměru

Bod č. 8 – Zplnomocnění starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce – Důvodová zpráva, Návrh usnesení, Zápis finančního výboru číslo 3/2020

02. 03. 2020

Bod č. 1 – Návrh na schválení vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2020, jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – návrh usnesení směrnice VZMR 2020,Nelahozeves_směrnice pro veřejné zakázky malého rozsahu 2020 (2)

Bod č. 2 – Návrh na schválení Příslibu spolufinancování projektu obnovy hospodářské budovy č. 4 v rámci areálu Rodného domu Antonína Dvořáka a následně smlouvy o poskytnutí dotace – návrh usnesení Příslibu financování, Nelahozeves_spolufinancování_signed, Granary Building Draft, Příslib spolufinancování + smlouva o dotaci Lobkowiczům

Bod č. 3 – Návrh na schválení k podání žádosti Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou o bezúplatný převod pozemků 163/5, 163/2, 163/1 a 310/2 do vlastnictví Obce Nelahozeves – návrh usnesení Hřbitov, Situační snímek pozemků Hřbitov

Bod č. 4  – Návrh na schválení investičního záměru rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ, na adrese Školní 10, Nelahozeves a k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu MF ČR – návrh na usnesení MŠ

Bod č. 5 – Pracovní řád – Pracovní řád – návrh

Bod č. 6 – Zápis z finančního výboru – Zápis z Finančního výboru

Bod č. 7 – VHS PROJEKT – autorský dozor pro stavbu „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ – Autorský dozor VHS

Bod č. 8 – VDI PROJEKT s. r. o. – VDI Projekt – Zagarolská, Výzva k podání nabídky chodník Zagarolská, Specifikace – Zagarolská

Bod č. 9 – CR Project s. r. o. – dodatek revitalizace centra obce Nelahozeves – Důvodová zpráva CR Projekt, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, Důvodová zpráva o průběhu zpracování dokumentace, Celkový honorář CR Project, s.r.o.,

Bod č. 10 – Vinopalna, č. p. 19 – Výběr architekta

Bod č. 11 – Přemyslovské Střední Čechy – finanční příspěvek na rok 2020 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, Žádost o finanční příspěvek na obyvatele a rok na činnost

27. 01. 2020

Bod č. 1 – Přidělení dotace spolkům a schválení smlouvy o poskytnutí dotace – Smlouva o poskytnutí dotace – vzor 2020

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 1/2020 – Rozpočtové opatření č. 1/2020

Bod č. 3 – Darovací smlouva s TJ PTZ Nelahozeves, z. s. – Darovací smlouva (darování nemovité věci)

Bod č. 4 – OZV č. 5/2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1/2011 o místních poplatcích – OZV č. 5_2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1_2011 o místních poplatcích (poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu)

Bod č. 5 – Schválení termínů svateb v roce 2020

Bod č. 6 – Pachtovné – voda, SŽDC

Bod č. 7 – č. p. 19

Bod č. 8 – Propoj dešťové kanalizace

Bod č. 9 – Kanalizace v ul. Zagarolská a v ul. Pod Strání

Doplněný bod – Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR ČR – Projekt vybudování Hřiště u PTZ – Návrh usnesení Hřiště u PTZ

Doplněný bod – Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje z programu Výsadba stromů – Realizace projektu Ovocná alej Nelahozeves – Návrh usnesení Ovocný sad Nelahozeves

16. 12. 2019

Bod č. 1 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Stanislavem Vojtěchovským – Kupní smlouva, Návrh na usnesení

Bod č. 2 – Schválení Návrhu rozpočtu Obce Nelahozeves na rok 2020 – Návrh-rozpočtu-2020

Bod č. 3 – Schválení Střednědobého výhledu Obce Nelahozeves na roky 2020 až 2022 – Střednědobý-výhled-2020 až 2022

Bod č. 4 – Obecně závazná vyhláška Obce Nelahozeves č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného – OZV 4/2020 o místním poplatku ze vstupného

Bod č. 5 – Schválení bodu č. 03 změny č. 1 platného Územního plánu Nelahozeves – Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves, Příloha č. 2 návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves, Zákres žádostí o změnu územního plánu Nelahozeves

Bod č. 6 – Schválení bodu č. 05 změny č. 1 platného Územního plánu Nelahozeves – Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves, Příloha č. 2 návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves, Zákres žádostí o změnu územního plánu Nelahozeves

Bod č. 7 – Realizace projektu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně a tělesně postižených v roce 2020“- Dotované stravování seniorů v roce 2020

Doplněné body:

Bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 7/2019 – Rozpočtové opatření č. 7/2019

Bod č. 9 – Schválení návrhu rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2020 – Návrh rozpočtu po jednotlivých kapitolách – rok 2020, Žádost o finan. příspěvek na rok 2020

Bod č. 10 – Schválení střednědobého výhledu ZŠ Nelahozeves na roky 2020 – 2022 – Střednědobý výhled ZŠ 2020 – 2022

Bod č. 11 – Schválení návrhu rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2020 – Rozpočet MŠ rok 2020

Bod č. 12 – Schválení střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na rok 2020 – 2022 – Střednědobý výhled MŠ na roky 2021 – 2023

Bod č. 13 – Schválení vzoru smlouvy o pronájmu hrobového místa – Smlouva o pronájmu hrobového místa

Bod č. 14 – Mobilní protipovodňová zábrana FLOM – Cenová nabídka PPZ FLOM, Příloha č. 1 – Skladování H1300-systémové palety, Situace – mapka

25. 11. 2019

Bod č. 1 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Miloslavem Zikmundou a Janou Zikmundovou – Kupní smlouva mezi Obcí a Miloslavem Zikmundou a Janou Zikmundovou, Návrh usnesení – Kupní smlouva Zikmundovi

Bod č. 2 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Michalem Riegertem a Olgou Riegertovou – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a Riegertovými, Návrh usnesení a situační mapa

Bod č. 3 – Kupní smlouva mezi Ladislavem Hodkem a Blankou Hodkovou a Obcí Nelahozeves – Kupní smlouva mezi Hodkovými a Obcí Nelahozeves, Návrh usnesení a situační mapa

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 6/2019 – Rozpočtové opatření č. 6

Bod č. 5 – Regulační plán Centrum obce Nelahozeves a Koncepční studie centrálního prostoru obce – Koncepční studie centrálního prostoru obce, Regulační plán Centrum obce Nelahozeves

Bod č. 6 – Zápis z kontroly kontrolního výboru o dodržování ustanovení dle zákona č. 320/2001 Sb. – Zápis ze dne 6. 9. 2019 z kontroly dodržování ustanovení zákona č. 320_2001 Sb, Zápis ze dne 16.9.2019 z kontroly dodržování ustanovení zákona č. 320_2001 Sb.

Bod č. 7 – Projednání změny č. 1 – platného Územního plánu Nelahozeves –

ZC1_UP nela_navrh na porizeni_priloha-c1, ZC1_UP nela_navrh na porizeni_priloha-c2, ZC1_UP nela_zadosti o zmenu UP_priloha-c1

Bod č. 8 – OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů – OZV-1/2020 o místním poplatku ze psů

Bod č. 9 – OZV 2/2020 o místním poplatku z pobytu – OZV-2/2020 o místním poplatku z pobytu

Bod č. 10 – OZV 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – OZV- 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Bod č. 11 – OZV 4/2020 o místním poplatku ze vstupného – OZV-4/2020 o místním poplatku ze vstupného

Bod č. 12 – Budoucí využití budovy č. 69 v ulici Pod Strání

Doplněný bod – Lešany chodník – nabídka PD – NELAHOZEVES_CHODNIK

Doplněný bod – Odmítnutí dědictví – Nelahozeves_prohlášení o odmítnutí dědictví

21. 10. 2019

Bod č. 1 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a D8 Park Logistik a. s. – Nájemní smlouva – D8 Park Logistik

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 5/2019 – Návrh rozp. opatření č.5

Bod č. 3 – Záměr na výběr dodavatele elektřiny pro obec Nelahozeves – Cenové nabídky na zajištění sdružených služeb dodávky silové elektřiny pro obec,Nabídka administrace veřejné zakázky pro Obec Nelahozeves

Doplněný bod – Záměr vybudovat protipovodňový plán (VHS Projekt) – Studie proveditelnosti pro ulici Zagarolská – Studie proveditelnosti PPO v ulici Zagarolská

30. 9. 2019

Bod č. 1 – Schválení smlouvy o nájmu mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves zámek, v obci Nelahozeves, č. p. 2 – Příloha č. 2 – Smlouva o nájmu prostor a místností, Příloha č. 2a – Příloha č. 2 k nájemní smlouvě Zámek, Příloha č. 2b – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ, Příloha č. 2c – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŮDA (bývalá), Příloha č. 2d – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ (bývalá), Dodatečná příloha 2e, Dodatečná příloha 2f

Bod č. 2 – Schválení smlouvy o nájmu mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves, Podhořany – Příloha č. 3 – Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves, Příloha č. 3a – Příloha č. 1 k nájemní smlouvě – návrh stavebních úprav, Příloha č. 3b – Příloha č. 2 k nájemní smlouvě – Opatření pro postup v případě anonymního oznámení,Vyrozumění o zrušení veřejné soutěže – příloha 3c

Bod č. 3 – Smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Dynamo Nelahozeves – Smlouva o poskytnutí dotace

Bod č. 4 – Zřizovací listina Místní knihovny v Nelahozevsi a její přílohy – Zřizovací listina 2019,KNIHOVNÍ ŘÁD,příloha č. 1 ceník,příloha č. 2,příloha č. 3 Směrnice k ochraně osobních údajů v Obecní knihovně

Bod č. 5 – ZŠ a MŠ Via Libertatis – Žádost o vydání souhlasného stanoviska s navýšením kapacity mateřské školy – Žádost o navýšení kapacity MŠ

Bod č. 6 – ZŠ a MŠ Via Libertatis – Žádost o vydání souhlasného stanoviska s navýšením kapacity základní školy – Žádost o navýšení kapacity základní školy

Bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 4/2019 – Rozpočtové opatření č. 4/2019

Bod č. 8 – Obec Nová Ves – prodej pozemku p. č. 972 – Kupní smlouva – pozemek p. č. 972

Bod č. 9 – Úroky Uhy – Příloha č. 10 – Smlouva o půjčce jištěné zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka,Příloha č. 10a – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce jištěné zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka,Příloha č. 10b – Modelování – Úplný plán splátek (Investiční úvěr dlouhodobý),Příloha č. 10c – Modelování – Úplný plán splátek (Investiční úvěr krátkodobý)

Bod č. 10 – Schválení – Statut Nelahozeveského zpravodaje – Statut zpravodaje,Smlouva o poskytnutí dotace, Usnesení

Bod č. 11 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Martinem Koulou – Kupní smlouva, Mapa situace a návrh usnesení

Bod č. 12 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Davidem Lazarovem, p. Markétou Lazarovou, p. Šárkou Lazarovovou a p. Kateřinou Marešovou – Příloha č. 13 – Kupní smlouva – Lazarov, Příloha č. 13a – Mapa situace a návrh usnesení

Bod č. 13 – Pomoc po požáru – Darovací smlouva – Nelahozeves_finanční dar po požáru-smlouva

Bod č. 14 – CR Projekt – Smlouva o dílo – akce “ Revitalizace centra obce Nelahozeves“ – Smlouva o dílo,Rozhodnutí o přidělení zakázky,Oznámení o výběru

Doplněný bod – Podání žádosti obce Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku p. č. 330/3 v k. ú. Nelahozeves – Mapa situace a návrh usnesení

Doplněný bod – Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nelahozeves na II. pololetí 2019 – Plán práce Kontrolního výboru na II. pololetí 2019

26. 8. 2019

Bod č. 1 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a paní Renátou Doležalovou – Nájemní smlouva – Renáta Doležalová, Návrh usnesení a mapa pozemku

Bod č. 2 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a panem Tomášem Krejzou – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Tomáš Krejza, Návrh usnesení a mapa pozemku – Tomáš Krejza

Bod č. 3 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a panem Josefem Novotným a paní Evou Novotnou – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Josef Novotný, Eva Novotná, Návrh usnesení a mapa pozemku

Bod č. 4 – Kupní smlouva mezi paní Lobkowicz Margaret Brooks a Obcí Nelahozeves – pozemek p. č. 80/7 v k. ú. Nelahozeves – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Lobkowicz Margaret Brooks, p. č. 80/7 k. ú. Nelahozeves, Návrh usnesení a mapa pozemku – Lobkowicz Margaret Brooks, p. č. 80/7 k. ú. Nelahozeves

Bod č. 5 – Kupní smlouva mezi paní Lobkowicz Margaret Brooks a Obcí Nelahozeves – pozemek p. č. 152/2 v k. ú. Nelahozeves – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Lobkowicz Margaret Brooks, p. č. 152/2 v k. ú. Nelahozeves, Návrh usnesení a mapa pozemku – Lobkowicz Margaret Brooks, p. č. 152/2 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 6 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a paní Janou Pokornou – Kupní smlouva – Jana Pokorná, Návrh usnesení a mapa pozemku – Jana Pokorná

Bod č. 7 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – Ředitelství silnic a dálnic ČR – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB služebnosti, Příloha č. 2 ke Smlouvě o zřízení VB služebnosti, Geometrický plán

Bod č. 8 – Schválení Statusu Nelahozeveského zpravodaje – Statut zpravodaje, Usnesení, Smlouva dotace

Bod č. 9 – Záměr dlouhodobého pronájmu obecní budovy č. p. 69, ulice Pod Strání

Bod č. 10 – Navýšení úvazku úředníka obecního úřadu Nelahozeves – Organizační struktura obce

Bod č. 11 – Schválení smlouvy o nájmu mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – Návrh smlouvy č. 75, Příloha č. 2 k NS_Nelahozeves zámek, Příloha – Nákres – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ(bývalá) – doplněný červený text,Příloha – Nákres – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ, Příloha – Nákres – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŮDA (bývalá)

Doplněný bod: Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves – prostory v objektu žst. Nelahozeves, Podhořany – Smlouva o nájmu nebytových prostor v žst. Nelahozeves, Podhořany, Příloha č. 1 k nájemní smlouvě – návrh stavebních úprav, Příloha č. 2 k nájemní smlouvě – Opatření pro postup v případě anonymního oznámení

Doplněný bod: Schválení žádosti TJ Dynamo Nelahozeves na individuální dotaci na akci „Dětské fotbalové soustředění“ – Individuální žádost – TJ Dynamo Nelahozeves

24. 6. 2019

Bod č. 1 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Jiřím Matějčkem a p. Evou Matějčkovou – Mapa – nákres, Nájemní smlouva, Návrh usnesení

Bod č. 2 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Martinem Šebestou – Nájemní smlouva – Šebesta ,Návrh usnesení

Bod č. 3 – Schválení bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce

Bod č. 4 – Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku – pozemků ve vlastnictví obce Nelahozeves

Bod č. 5 – FCC – Dohoda o vypořádání a výplatě poplatku za ukládku odpadu – Dohoda o vypořádání_druhá část poplatků (ID 210406), Zápis z jednání_FCC_Uhy_obec Uhy_25.4.2019 (ID 210419)

Bod č. 6 – VHS – Projekty – VHS Projekty Nelahozeves

Bod č. 7 – Strategický plán obce – Strategický plán obec 2019

Bod č. 8 – Mobilní rozhlas – Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas, VIS_versus_Mobilní rozhlas

26. 6. 2019

Bod č. 1 – Schválení účetní závěrky MŠ – Příloha č. 2a – Zápis z veřejnoprávní kontroly za období 1.1.2018 do 31.12.2018, Příloha č. 2b – Příloha sestavená k 31.12.2018, Příloha č. 2c – Rozvaha sestavená k 31.12.2018, Příloha č. 2d – Výkaz ZaZ sestavený k 31.12.2018, Příloha č. 2e – Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Nelahozeves (MŠ)

Bod č. 2 – Schválení účetní závěrky ZŠ – Příloha č. 3a – Zápis z veřejnoprávní kontroly za období 1.1.2018 do 31.12.2018, Příloha č. 3b – Příloha sestavená k 31.12.2018, Příloha č. 3c – Rozvaha sestavená k 31.12.2018, Příloha č. 3d – Výkaz ZaZ sestavený k 31.12.2018, Příloha č. 3e – Protokol o schvalování účetní závěrky ZŠ Nelahozeves k 31.12.2018

Bod č. 3 – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů – Mateřská škola Nelahozeves – Příloha č. 4 – Žádost o schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů – MŠ

Bod č. 4 – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů – Základní škola Nelahozeves – Příloha č. 5 – Zlepšení hospodářský výsledek a jeho přerozdělení do fondů – ZŠ

Bod č. 5 – Schválení opatření k nápravě zjištěných nedostatků – rok 2018 – Náprava nedostatků z r. 2018

Bod č. 6 – Schválení závěrečného účtu obce Nelahozeves za rok 2018 – Příloha 7a – Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2018, Příloha, 7b – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018, Příloha 7c – Rozvaha Obce Nelahozeves za rok 2018, Příloha 7d – Výkaz ZaZ Obce Nelahozeves za rok 2018, Příloha 7e – Příloha Obce Nelahozeves za 2018, Příloha 7f – Výkaz FIN 2-12 2018, Příloha 7g – Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně – Obec Nelahozeves, Příloha 7h – Porovnání aktivních a pasivních účtů – Obec Nelahozeves, Příloha 7ch – Rozvaha MŠ k 31. 12. 2018, Příloha 7i – Výkaz ZaZ MŠ k 31. 12. 2018, Příloha 7j – Příloha MŠ k 31. 12. 2018, Příloha 7k – Příloha, Rozvaha, Výkaz ZaZ Základní školy sestavené k 31. 12. 2018

Bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 3 – Rozpočtové opatření č. 3

Bod č. 8 – Jmenování vedoucí místní knihovny – Jmenování vedoucí Místní knihovny v Nelahozevsi, Zřizovací listina původní

Bod č. 9 – Žádost o snížení kapacity MŠ Nelahozeves – Zagarolská 313 – Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Žádost o snížení kapacity MŠ Nelahozeves – Zagarolská 313

29. 4. 2019

Bod č. 1 – Schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku a jeho přerozdělení do fondů – Mateřská škola Nelahozeves – Příloha č. 1 – Žádost o schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku a jeho přerozdělení do fondů – MŠ

Bod č. 2 – Schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku a jeho přerozdělení do fondů – Základní škola Nelahozeves – Příloha č. 2 – Zlepšení hospodářský výsledek a jeho přerozdělení do fondů – ZŠ

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 2 – Rozpočtové opatření č. 2

Bod č. 4 – Roční účetní závěrka obce za rok 2018 – Roční účetní uzávěrka za rok 2018, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018, Protokol o schvalování účetní závěrky

Bod č. 5 – Schválení smlouvy o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu a o čištění odpadních vod – Příloha č. 3 – ČOV, Smlouva, Příloha č. 4 – ČOV výpočet ceny za m3

Bod č. 6 – Podání žádosti obce na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků a pověření starosty k dalšímu následnému jednání na SPÚ – Příloha č. 5 – Podání žádosti obce na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků

Bod č. 7 – Smlouva na mobilní rozhlas  – příloha č. 6 – Návrh smlouvy na mobilní rozhlas

Bod č. 8 – Kupní smlouva a důvodová zpráva – budova Školní čp. 19 – Kupní smlouva – prodej nemovité věciDůvodová zpráva k č.p. 19

Bod č. 9 –

25. 3. 2019

Bod č. 1 – Investiční záměr na nákup traktoru pro obec Nelahozeves

Bod č. 2 – Investiční záměr na nákup vozu pro obec Nelahozeves

Bod č. 3 – Schválení investičního záměru k objektu č. p. 19 ve Školní ulici – Příloha č. 2a – Kritéria pro umístění občanů do obecního domu č. p. 19, Školní ulice, Nelahozeves, Příloha č. 2b – Návrh smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě č. p. 19, Školní ulice, Nelahozeves

Schválení investičního záměru na nákup nemovitosti, Znalecký posudek ZÚ19872019 Tržní hodnota a cena zjištěná Dům Školní Nelahozeves Kratochvíl

Bod č. 4 – Žádost o dotaci za účelem nákupu nemovitosti – objektu č. p. 19 ve Školní ulici z programu 298D2230

Bod č. 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace organizaci Přemyslovské Střední Čechy – Průvodní dopis, Žádost o neinvestiční dotaci, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Bod č. 6 – Účast obce Nelahozeves ve Svazku měst a obcí ČR – SMO ČR – Faktura

Doplněný bod – Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace dle vzoru smlouvy města Veltrusy – Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace (vzor)

11. 3. 2019

Bod č. 1 – Schválení územního plánu obce Nelahozeves

25. 2. 2019

Bod č. 1 – Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. …/2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Bod č. 2 – Nový systém dotovaného stravování seniorů – Příloha č. 1, Usnesení k dotovaným obědům

Bod č. 3 – Nový bonusový program na podporu třídění odpadu – (stará verze 2018 k přepracování Nelahozeves_dotační-program_schvaleny)

Bod č. 4 – Žádost o dotaci na opravu hlavní cesty na hřbitově – Návrh na Usnesení na podání žádosti oprava hřbitova

Bod č. 5 – Žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a kontejnerů pro obec Nelahozeves – Návrh na Usnesení na podání žádosti pořízení štěpkovače.

Bod č. 6 – Rozpočtové opatření č. 1/2019 – Rozpočtové opatření č. 1/2019

Doplněný bod: Schválení investičního záměru na opravu památníku v Lešanech – Návrh usnesení na investiční záměr na opravu památníku v Lešanech, Příloha – Investiční záměr

Doplněný bod: Smlouva o dílo mezi Obcí Nelahozeves a společností ANZA s. r. o. k zajištění opravy cisternové automobilové stříkačky CAS 25 T 815 – Smlouva o dílo se společností ANZA s. r. o.

Doplněný bod: Dotační smlouvy – příspěvky spolkům – Smlouva o poskytnutí dotace – vzor 2019

11. 2. 2019

Bod č. 1 – Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. …/2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – Příloha 1a – Vnitřní směrnice obce Nelahozeves, Příloha 1b – Čestné prohlášení dodavatele

Bod č. 2 – Nařízení obce Nelahozeves č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje – Příloha 2 – Nařízení obce Nelahozeves č. 1_2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Bod č. 3 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Petrem Lančaričem a p. Jitkou Lančaričovou – Příloha 3 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Petrem Lančaričem a p. Jitkou Lanaričovou

Bod č. 4 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Ivanou Šeplavou – Příloha 4 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Ivanou Šeplavou

Bod č. 5 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Zdeňkem Hedvíkem – Příloha 5 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Zdeňkem Hedvíkem

Bod č. 6 – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – Petr Štěpán – Příloha 6a – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – Petr Štěpán, Příloha 6b – Záměr prodloužení nájmu nemovitých věcí

Bod č. 7 – Schválení střednědobého výhledu ZŠ Nelahozeves na roky 2019 – 2021 – Příloha 7 – Střednědobý výhled ZŠ Nelahozeves na roky 2019 – 2021

Bod č. 8 – Příloha 8 – Podání žádosti o dotaci na restaurování pomníku obětem 1. a 2. světové války v Lešanech

Bod č. 9 – Podání žádosti o dotaci na obnovu /opravu/ komunikace v ulicích Vltavská a Zahradní – Příloha 9 – Podání žádosti o dotaci na obnovu, opravu komunikace v ulicích Vltavská a Zahradní

Doplněný bod – Jednání kontrolního výboru a jeho závěry – Příloha 11 – Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 19.12.2018,Příloha 11a – Plán práce Kontrolního výboru,Příloha 11b – Evidence žádostí na zkl. Zákona č. 106_1999,Příloha 11c – Evidence petic,Příloha 11d – Evidence smluv,Příloha 11e – Evidence stížností,Příloha 11f – Evidence plnění usnesení

Doplněný bod – Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy kulturního domu – Návrh na Usnesení na podání žádosti oprava střechy KD

17. 12. 2018

Bod č. 1 – Schválení rozpočtu obce Nelahozeves na rok 2019 – Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Bod č. 2 – Schválení střednědobého výhledu obce Nelahozeves na roky 2020-2022 – Rozpočtový výhled obce Nelahozeves na roky 2020-2021

Bod č. 3 – Schválení rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2019 – Návrh rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2019, Dopis ZŠ – Žádost o příspěvek na rok 2019

Bod č. 4 – Schválení střednědobého výhledu ZŠ Nelahozeves na roky 2020-2022 – Bod byl vyjmut ze zastupitelstva

Bod č. 5 – Schválení rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2019 –  Návrh rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2019

Bod č. 6 – Schválení střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na roky 2020-2022 – Střednědobý výhled MŠ na roky 2020 – 2022

Bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 6 – Rozpočtové opatření č. 6

Bod č. 8 – Schválení podání žádosti o dotaci – Restaurování pomníku obětem 1. a 2. světové války v Lešanech

Bod č. 9 – Termíny zastupitelstev

Doplněný bod – Účast obce Nelahozeves v koridoru D8 – Memorandum_Koridor D8 – sdružení obcí a spolků, Koridor_d8_finál

Doplněný bod – Kupní smlouva mezi p. Hájkovou a obcí Nelahozeves – Kupní smlouva mezi p. Hájkovou Zdeňkou a obcí Nelahozeves

27. 11. 2018

Bod č. 1 – Schválení počtu členů finančního výboru a volba členů finančního výboru

Bod č. 2 – Schválení počtu členů kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru

Bod č. 3 – Schválení termínů svateb v roce 2019 – Termíny svateb pro rok 2019 – zámek Nelahozeves

Bod č. 4 – Pověření prováděním svatebních obřadů do roku 2022

Bod č. 5 – Rozpočtové opatření č. 5 – Rozpočtové opatření č. 5

Bod č. 6 – Odměňování zastupitelů – oprava – Příloha č. 4 – Tabulka výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupiteltev od 1. 1. 2018

Bod č. 7 – Odměňování zastupitelů v roce 2019 – Příloha č. 5 – Tabulka výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev od 1. 1. 2019

Bod č. 8 – Kupní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Klierem, p. Černou a p. Kunickým – Kupní smlouva – Klier, Černá, Kunický

Bod č. 9 – Kupní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Šilhánovou – Kupní smlouva – Šilhánová

Bod č. 10 – Kupní smlouva mezi obcí Nelahozeves a ŘSD – Kupní smlouva – Ředitelství silnic a dálnic ČR

Bod č. 11 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro ČEZ Distribuce na pozemek parc. č. 363/2 v k. ú. Nelahozeves – Smlouva o zřízení VB ve prospěch ČEZ na pozemku 363/2 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 12 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro ČEZ Distribuce na pozemcích parc. č. 197/2 a parc. č. 197/1 v k. ú. Nelahozeves – Smlouva o zřízení VB ve prospěch ČEZ na pozemcích 197/2 a 197/1 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 13 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro ČEZ Distribuce na pozemku parc. č. 197/30 v k. ú. Nelahozeves – Smlouva o zřízení VB ve prospěch ČEZ na pozemku 197/30 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 14 – Třístranná smlouva s uživateli kanalizace ulice Nová – Smlouva o odvadeni odpadnich vod_Nelahozeves_plátce_aktualizace_zapracované připomínky VHS

Bod č. 15 – Členství zastupitelky ve školské radě

17. 9. 2018

Bod č. 1 – Schválení OZV č. 1/2018, kterou se ruší OZV č. 2/2003 – řád veřejného pohřebiště a schválení nového řádu veřejného pohřebiště – Obecně závazná vyhláška obce č. 1-2018, kterou se ruší OZV č. 2-2003,Souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ke změně řádu veřejného pohřebiště obce Nelahozeves,Řád veřejného pohřebiště obce Nelahozeves

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 4/2018 – Rozpočtové opatření č. 4/2018

Bod č. 3 – Darovací smlouva – Povodí Vltavy – Příloha – Darovací smlouva – Povodí Vltavy

Bod č. 4 – Záměr prodloužení nájmu nemovitých věcí a Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – Petr Štěpán – Příloha – záměr, Příloha – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě

Bod č. 5 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG – Příloha – Dodatek č. 2 smlouvy o dílo, Tabulka – vícepráce

Bod č. 6 – Náhrada za stávající užitkové vozidlo ford

Doplněný bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, Geometrický plán, Usnesení č. 6/9/2017

Doplněný bod – Žádost o výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí – paní Javůrková – Žádost o stanovisko, Přílohy – Čestná prohlášení, Plná moc, Stanovisko KÚ

Doplněný bod – Žádost TJ Dynamo Nelahozeves o mimořádnou dotaci na nákup zahradního traktoru na sekání trávy – Žádost o dotaci na nákup zahradního traktůrku

16. 7. 2018

Bod č. 1 – Darovací smlouva – pomoc po požáru

Bod č. 2 – Dodatek smlouvy o dílo č. 1 „Oprava místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná Nelahozeves a ulic v Lešanech“, Harmonogram

Bod č. 3 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Bod č. 4 – Žádost o zkrácení doby nočního klidu

Bod č. 5 – Návrh dohody od sdružení vlastníků – výstavba 29 RD Lešany, Situační mapa

Doplněný bod – Žádost o proplacení dovolené

Doplněný bod – Organizace technických služeb (nová pozice manažer odboru správy obecního majetku)

25. 6. 2018

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 3

Bod č. 2 – Závěrečný účet obce – Příloha č. 1. rozpočtové hospodaření, Příloha č. 2 – Porovnání aktiv a pasiv,Příloha č. 3 – finanční výkaz,Příloha č. 4 – Příloha,Příloha č. 4 – Rozvaha,Příloha č. 4 – Výkaz zisků a ztráty,Příloha č. 5 – Tabulky s dotacemi a transfery,Příloha č. 7 – Hospodářská činnost ZŠ,Příloha č. 8 – Hospodářská činnost MŠ,Příloha č. 9 – Usnesení OZ o schválení HV a rozdělení fondů MŠ a ZŠ,Příloha č. 10 – Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření,Příloha č. 10 – Zápis s díčího přezkoumání hospodaření,Příloha č. 11 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků,Příloha č. 12 – Usnesení o schválení účetní závěrky obce,Příloha č. 13 – Závěrečný účet 2017

Bod č. 3 – Kupní smlouva mezi Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem Rulfem a Obcí Nelahozeves

Bod č. 4 – Kupní smlouva mezi p. Luďkem Haincem a Obcí Nelahozeves

Bod č. 5 – Návrh smlouvy s investorem – výstavba 29 RD v Lešanech – Dohoda o spolupráci a o budoucím převodu nemovitostí, Stanovisko Policie Středočeského kraje k akci „Lokalita pro 29 RD, Nelahozeves – Lešany – V Loučkách“, Situační mapa

Bod č. 6 – Návrh na mimořádnou dotaci na nákup zahradního traktoru na sekání trávy pro PTZ Nelahoezves

Bod č. 7 – Organizace vedení obce do konce volebního období

Doplněný bod: Projednání návrhu zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi – Návrh zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi, Příloha A – situační mapa, Příloha B – situační mapa

Doplněný bod: Sponzorská smlouva o podpoře sportu

Doplněný bod: Zpřesnění způsobu provedení oprav ulice Příčná, bezejmenná – Příloha č. 24a – situační mapa – situace 2 – cast 1,Příloha č. 24b – situační mapa – situace 2 – cast 2

21.5.2018

Bod č. 1 – Financování opravy v ulici Příčná

Bod č. 2 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady

Bod č. 3 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady

Bod č. 4 – Dodatek smlouvy o dílo na stavbu „Výstavba víceúčelového hřiště – Nelahozeves“

Bod č. 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.

Bod č. 6 – Odkupy pozemků za účelem výstavby tlakové a dešťové kanalizace

Bod č. 7 – Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022

Bod č. 8 – Schválení plánu obnovy a údržby kanalizace v ulicích Vltavská, Zahradní, Nová, Příčná – Schválení plánu obnovy a údržby kanalizace v ulicích V, Z,N,P

Bod č. 9 – Schválení výše stočného

Bod č. 10 – Schválení smlouvy o odvádění odpadních vod – Smlouva o odvádění odpadních vod, Kanalizační řád

Bod č. 11 – Smlouva o poskytování servisu na tlakovou kanalizaci – Smlouva o poskytování servisu na TK

Doplněný bod – Smlouva o zřízení služebnosti – Fojtík – Smlouva o zřízení služebnosti, mapa

Doplněný bod – Směnná smlouva – Matějček, Matějčková – Směnná smlouva, Záměr směny pozemků

Doplněný bod – Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje – Vzor veřejnoprávní smlouvy 2018

Doplněný bod – Roční účetní závěrka Obce Nelahozeves – Roční účetní závěrka 2017, Inventarizační zpráva 2017, Výkaz zisku a ztráty, Protokol o schvalování ÚZ

Doplněný bod – Roční účetní závěrka ZŠ Nelahozeves – Protokol o schvalování ÚZ – ZŠ, Zlepšený HV, převedení do fondů

Doplněný bod – Roční účetní závěrka MŠ Nelahozeves – Protokol o schvalování ÚZ – MŠ, Žádost o schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

23.4.2018

Bod č. 1 – Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných hromadách VKM

Bod č. 2 – Oprava schválení odměny zastupitele pana Lubomíra Pavlíčka

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 2/2018

Bod č. 4 – „Smlouva o dílo – „terénní úpravy a vyřešení vsakování dešťové vody při výstavbě víceúčelového hřiště – Nelahozeves“

Bod č. 5 – Rekapitulace oprav místních komunikací v obci Nelahozeves mimo dotaci MMR

Bod č. 6 – Žádost o vydání suhlasného prohlášení ve věci vydržení vlastnického práva

Bod č. 7 – Odkupy pozemků za účelem výstavby tlakové a dešťové kanalizace

Bod č. 8 – Vstup obce Nelahozeves do Sdružení místních samospráv ČR – Sdružení místních samospráv České republiky,usnesení – přihláška SMSČR,přihláška – SMSČR

Doplňující body – Žádost o opětovné vydání souhlasného stanoviska s navýšením kapacity základní školy Via Libertatis, Informace zastupitelstvu o stavu jednání ve věci záměru výstavby rodinných domů v Lešanech

19.3.2018

Bod č. 1 – ZŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

Bod č. 2 – MŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

Bod č. 3 – Souhlasné stanovisko s navýšením kapacity ZŠ, školní družiny a školní jídelny – výdejny Via Libertatis

Bod č. 4 – Schválení dodatečné odměny členům komisí za druhé kolo volby prezidenta ČR

Bod č. 5 – Schválení záměru Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části pozemků ve vlastnictví obce – Záměr Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části pozemků ve vlastnictví obce, Příloha k záměru

Bod č. 6 – Schválení dotačního programu – Bonus na podporu třídění odpadů – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Dotační program obce Nelahozeves „podpora třídění odpadů“, Žádost o poskytnutí dotace z programu „Podpora třídění odpadu“

Doplněný bod – Dotační program na obědy seniorů

 29.1.2018

Bod č. 1 – Schválení záměru provozovat samostatně tlakovou kanalizaci

Doplněný bod – ČAOH – Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst

Dopis ČAOH, Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4

15.1.2018

Bod č. 1 – Směny pozemků mezi obcí a KSUS

Bod č. 2 – Pomoc po požáru

Bod č. 3 –  Rozpočtové opatření 1/2018

Bod č. 4 – Smlouva o odvozu odpadů – senior 2018

Doplněný bod – Schválení smluv o poskytnutí dotace jednotlivým spolkům pro rok 2018

21.12.2017

Bod č. 1 – Zvolení nového člena školské rady

Bod č. 2 – Odkupy pozemků za účelem výstavby tlakové kanalizace – bod přesunut do příštího zastupitelstva

Bod č. 3 – Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ – Dvořákova stezka

Bod č. 4 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s.

Bod č. 5 – Prodloužení smlouvy na ZŠ Nelahozeves – Makra – bod zrušen

Bod č. 6 – Rozpočet ZŠ na rok 2018

Bod č. 7 – Rozpočet MŠ na rok 2018

Bod č. 8 – Rozpočtový výhled ZŠ na roky 2019, 2020

Bod č. 9 – Rozpočtový výhled MŠ na roky 2019, 2020

Bod č. 10 – Rozpočet na rok 2018

Bod č. 11 – Rozpočtový výhled na roky 2019, 2020

Bod č. 12 – Rozpočtové opatření č. 7/2017

Bod č. 13 – Schválení žádostí o dotace I. Q 2018

Doplněný bod – Dodatek ke smlouvě LT BAU – „Dokončení tlakové kanalizace“

Doplněný bod – Schválení dotace – obědy pro seniory, Program dotovaného stravování, Důvodová zpráva k dotovaným obědům,Žádost o dotaci na obědy,Usnesení k dotovaným obědům

23.10.2017

Bod č. 1 – Informace o přípravách rozpočtu na rok 2018 – tabulka

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 6/2017 – návrh

Bod č. 3 – Schválení nového odměňování zastupitelů – nařízení vlády

Bod č. 4 – Stanovení oddávacích dnů na rok 2018

Bod č. 5 – Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy se Středočeským krajem (víceúčelové hřiště)

Bod č. 6 – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-602059/VB/01

Doplněný bod – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. 1/2017/VOD

25.09.2017

Bod č. 1 – Schválení dodatku č. 1 – projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v ulicích Zagarolská, Pod Strání a v části Podhořany – VHS Projekt, s. r. o.

Bod č. 2 – Schválení skupin nemovitostí, které budou zařazeny do projektu tlakové kanalizace (pozemky bez zkolaudované stavby)

Bod č. 3 – Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 311/3 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 4 – Kupní smlouva na pozemek p. č. 256/33 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 5 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-6012655/VB/1

Bod č. 6 – Schválení dodatku č. 1 – oprava komunikace v ulici V Uličce – Neumann, s. r. o.

Bod č. 7 – Motivační systém třídění odpadu – prezentace

Doplněný bod – Odkup pozemku p. č. 256/22 v k. ú. Nelahozeves

21.08.2017

Bod č. 1 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

Bod č. 2 – Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy ze Středočeského kraje – JSDH Nelahozeves

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 6/2017

Doplněný bod – Nabídka obci k odkoupení pozemku

24.07.2017

Bod č. 1 – Zvýšení investičního/neinvestičního rozpočtu ZŠ – vybavení školní jídelny

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 5/2017

Bod č. 3 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 – Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

Bod č. 4 – Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu

Bod č. 5 – Souhlasné prohlášení – pozemky ředitelství silnic a dálnic

Bod č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí směnné mezi obcí a p. Kratochvílem

Bod č. 7 – Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a p. Kratochvílem

Bod č. 8 – Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017. kterou se stanoví poplatek za komunální odpad od 1.1.2018

Doplněný bod – Schválení smlouvy na dostavbu splaškové kanalizace (Vltavská a okolí) – smlouva

19.06.2017

Bod č. 1 – Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 – Závěrečný účet obce za rok 2016, Příloha č. 1 – Plnění příjmů a výdajů za rok 2016, Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (aktiva a pasiva), Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (náklady a výnosy), Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (příjmy a výdaje), Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulka (závazky a pohledávky), Příloha č. 3 – Finanční výkaz (FIN 2-12) k 31. 12. 2016, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Příloha) k 31. 12. 2016, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Rozvaha) k 31. 12. 2016, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Výkaz zisků a ztrát) k 31. 12. 2016, Příloha č. 5 – Tabulka s dotacemi z ost. rozpočtů za rok 2016, Příloha č. 5 – Tabulka s dotacemi ze SR za rok 2016, Příloha č. 6 – Tabulky finančních vypořádání za rok 2016, Příloha č. 7 – Finanční a účetní výkazy ZŠ Nelahozeves k 31. 12. 2016, Příloha č. 8 – Finanční a účetní výkazy MŠ Nelahozeves k 31. 12. 2016, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV MŠ za rok 2016, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV ZŠ za rok 2016, Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 (dílčí), Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 (závěrečná), Příloha č. 11 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků za tok 2016, Příloha č. 12 – Návrh na usnesení

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 4/2017

Bod č. 3 – Kupní smlouva na pozemek p. č. 187/79 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 4 – Schválení smlouvy na dostavbu splaškové kanalizace (Vltavská a okolí) – smlouva

Bod č. 5 – Informace o přípravě vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad

07.06.2017

Bod č. 1 – Schválení smlouvy opravy místních komunikací – výtluky – smlouva

Bod č. 2 – Schválení smlouvy opravy místních komunikací – ulice V Uličce – smlouva

Bod č. 3 – Schválení smlouvy na stavbu víceúčelového hřiště Dynamo Nelahozeves – smlouva

Bod č. 4 – Schválení smlouvy na dostavbu splaškové kanalizace (Vltavská a okolí) – smlouva

Bod č. 5 – Schválení smlouvy oprava a rozšíření ZŠ – smlouva

15.05.2017

Bod č. 1 – Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 187/78 v k. ú. Nelahozeves

Bod č. 2 – Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – smyčka kNN

Bod č. 3 – Schválení účetní závěrky obce – Výkaz zisku a ztrát 2016, Roční účetní závěrka za rok 2016, Inventarizační zpráva rok 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016, Dopis na Kraj – provedení nápravy 2016, návrh usnesení, protokol o schvalování ÚZ

Bod č. 4 – Schválení účetní závěrky MŠ Nelahozeves – protokol o schvalování ÚZ – MŠ, hospodářský výsledek – MŠ, Protokol z kontroly – MŠ

Bod č. 5 – Schválení účetní závěrky ZŠ Nelahozeves – protokol o schvalování ÚZ – ZŠ, hospodářský výsledek ZŠ, Protokol z kontroly – ZŠ

Bod č. 6 – Schválení „finančního daru“ klubu Patchwork Vltavín

Doplňující bod – Žádost o prodej nemovitého majetku – parcela p. č. 187/79 v k. ú. Nelahozeves

27.3.2017

Bod č. 1 – Žádost o prodej nemovitého majetku – parc. p. č. 187/78 v k. ú. Nelahozeves ( Pod Strání)

Bod č. 2 – Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných hromadách VKM

Bod č. 3 – rozpočtové opatření č. 2

Bod č. 4 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v obci Nelahozeves – Patchworkový klub Vltavín Nelahozeves – vzor, žádost

Doplňující bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019895/VB/01

Doplňující bod – Nové podmínky půjčování KD Nelahozeves

6.2.2017

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1/2017

Bod č. 2 – Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves – vzor

Bod č. 3 – Vlajka pro Tibet

Bod č. 4 – Změna sídla DSO Údolí Vltavy

Bod č. 5 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6020597

Bod č. 6 – Informace o stavu příprav vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad

19.12.2016

Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 6/2016

Bod č. 2 – Schválení rozpočtu na rok 2017

Bod č. 3 – Rozpočtový výhled 2018 – 2019

Bod č. 4 – Schválení nového odměňování zastupitelů, členů výborů a komisí

Bod č. 5 – Projektová karta č. 28 (drobné stavby v krajině – sakrální)

Bod č. 6 – Projektová karta č. 29 (výsadba veřejné zeleně – alej v Lešanech)

Bod č. 7 – Projektová karta č. 30 (obecní rozhlas v obci)

Bod č. 8 – Cena obce Nelahozeves

Doplňující bod – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019652/VB/01

21. 11. 2016

Bod č. 1 – Schválení podání žádosti o dotaci – víceúčelové hřiště

Bod č. 2 – Schválení spolufinancování investičního záměru – víceúčelové hřiště

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 5/2016

Bod č. 4 – Převod peněz z neinvestičního rozpočtu na investici ZŠ – vybavení školní jídelny

24. 10. 2016

Bod č. 1 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018898/1

Bod č. 2 – Dohoda o změně hranic obcí mezi obcí Nelahozeves a obcí Nová Ves

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2016

Bod č. 4 – Prezentace osnovy rozpočtu na rok 2017

26.09.2016

Bod č. 1. Smlouva o spolupráci a darovací smlouva mezi obcí Nelahozeves a TJ Dynamo Nelahozeves, z. s. – herní prvky a Provozní a návštěvní řád hřiště

Bod č. 2. Stanovení oddávacích dnů na rok 2017

Bod č. 3. Dohoda o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Zemanem

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 3/2016

Bod č. 5 – Organizační struktura obce – reorganizace organizační struktury obce

Doplněný bod – Projektová karta č. 27

22. 08. 2016

Bod č. 1 – rozhodnutí o dalším postupu ve věci poplatku ze skládky „UHY – IV. etapa“ – odborné vyjádření – VHS Projekt

Bod č. 2 – smlouva o zřízení věcného břemene č. 31517/3/VB

Bod č. 3 – kupní smlouva – obec x jirků

25. 07. 2016

Bod č. 1 – složení slibu zastupitele (Radek Šebesta)
Bod č. 2 – schválení podání návrhu ÚP ke společnému projednání v předloženém znění – ,DGGG-nela;NUP;02-HV DGGG-Nela;NUPDGGG-Nela;NUP;zastupitelstvo;20160622

Bod č. 3 – změna hranice katastru Nové Ouholice x Podhořany ( žádost o vyjádření ke změně hranic, dohoda o změně hranic)
Bod č. 4 – smlouvy o užívání kanalizační přípojky, právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ( smlouva č. 1 – dům, smlouva č. 2 – pozemek)

Bod – žádost o převedení neinvestičních finančních prostředků na provozní účely ZŠ – zařazen omylem, schválen na zastupitelstvu již 30.5.2016

27. 06. 2016

Bod č. 1 – závěrečný účet obec Nelahozeves za rok 2015 – Příloha č. 1 – Plnění příjmů a výdajů, pohledávek a závazků, aktiv a pasiv, Příloha č. 2 – Meziroční srovnávací tabulky, Příloha č. 3 – Finanční výkaz (FIN 2-12) k 31. 12. 2015, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Příloha) k 31. 12. 2015,Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Rozvaha) k 31. 12. 2015, Příloha č. 4 – Účetní výkazy (Výkaz zisků a ztrát) k 31. 12. 2015, Příloha č. 5 – Tabulky s dotacemi a transfery se SR, ÚSC za rok 2015, Příloha č. 6 – Tabulky finančního vypořádání se SR a ÚSC, Příloha č. 6 – Tabulky finančního vypořádání se SR a ÚSC, Příloha č. 7 – Finanční a účetní výkazy Základní školy Nelahozeves k 31. 12. 2015, Příloha č. 8 – Finanční a účetní výkazy Mateřské školy Nelahozeves k 31. 12. 2015, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV MŠ za rok 2015, Příloha č. 9 – Schválení OZ účetní závěrky a HV ZŠ za rok 2015, Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (dílčí), Příloha č. 10 – Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (závěrečná), Příloha č. 11 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Bod č. 2 – rozpočtové opatření č. 3/2016

Bod č. 3 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6019895/VB/01 mezi Obcí Nelahozeves a ČEZ Distribuce, a. s.

Bod č. 4 – darovací smlouva o darování nemovité věci TJ Dynamo x Obec Nelahozeves

30. 05. 2016

Bod č. 1 – účetní závěrka MŠ (protokol o veř. kontrole, výkazy MŠ)
Bod č. 2 – účetní závěrka ZŠ (protokol o veř. kontrole, výkazy ZŠ)
Bod č. 3 – převedení neinvestičních finančních nákladů ZŠ
Bod č. 4 – rozpočtové opatření č. 2/2016
Bod č. 5 – revokace usnesení
Bod č. 6 – schválení smlouvy na připojení ke kanalizaci
Bod č. 7 – nabídka obci k odkoupení pozemku p.č. 197/220 v k.ú. Nelahozeves
Bod č. 8 – darovací smlouva o darování nemovité věci – TJ Dynamo x Obec Nelahozeves
Doplňující body – schválení přijetí dotace – Happening na starém mostě