Pokyny pro uživatele tlakové kanalizace

POKYNY PRO UŽIVATELE DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – NELAHOZEVES

Základní pokyny
– Uživatel není vlastníkem ani provozovatelem domovní čerpací jímky (dále jen DČJ) a nemá oprávnění do této stavby, jejího zařízení a jejího provozu nijak zasahovat, a to ani v případě poruchy.
– Jakákoliv manipulace se zařízením jímky je zakázána, vstupovat do jímky a dotýkat se elektrických zařízení je životu nebezpečné a je též zakázáno.
– Uživatel může v případě nutnosti vypínat a zapínat přístroje určené k obsluze DČJ (jistič, proudový chránič).
– Poklop jímky je nutné mít trvale uzavřený tak, aby bylo zamezeno pádu osob, zvířat či předmětů do jímky. Jímka musí být zároveň přístupná v případě potřeby provedení údržby nebo opravy ze strany provozovatele.

Odpadní vody vypouštěné do jímky
– Do kanalizace/čerpací jímky lze vypouštět pouze komunální odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a prádelny.
– Do kanalizace/čerpací jímky je zakázáno vypouštět nebo vhazovat:
o dešťové a drenážní vody
o abrazivní materiály – štěrk, písek, zemina, apod.
o pevné předměty – dřevo, kameny, obaly, atd.
o pevné kuchyňské odpady, a to ani ve formě rozmělněné
o oleje, tuky, ropné látky, jedy, barvy
o agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, soli, přípravky na hubení rostlin a hmyzu, látky s nadměrných zápachem či dusivé látky, výbušné a hořlavé látky a další
o textilie, tkaniny, dětské pleny, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír
o radioaktivní látky

Postup při poruše
– Porucha je doprovázena světelným signálem na elektrickém rozvaděči při přeplnění čerpací jímky. Kontrolu signalizace je obvyklé provádět 1x denně.
– V případě poruchy není uživatel oprávněn provádět zásahy na jímce ani zařízení a je povinen neprodleně kontaktovat servisní firmu: společnost Heckl, s.r.o. – tel: 313 034 333, 604 231 098
Uživatel je dále povinen řídit se platným kanalizačním řádem, který podrobněji rozvádí povinnosti uživatele splaškové kanalizace. Kanalizační řád je k nahlédnutí na OÚ Nelahozeves, elektronická verze je k dispozici na internetových stránkách obce
Nelahozeves. Odkaz : příloha č. 11 zápisu z jednání zastupitelstva obce z 21. 5. 2018.

Upozornění: Pokud bude porucha na domovní čerpací jímce způsobena nedodržením výše uvedených pokynů a pokynů uvedených v kanalizačním řádu, budou náklady za opravu vymáhány na majiteli napojené nemovitosti.