Poskytování informací dle z. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu)

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Formulář písemné žádosti můžete doručit elektronicky na adresu obec@nelahozeves.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • Osobně na Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves
  • Poštou na adresu Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

Sazebník úhrad za poskytování informací
 
  1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
  2. Sazebník výše úhrad

a)      cena kopie nebo počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou fotokopie  nebo počítačového tisku

Černobílá kopie
Počítačový výstup
Formát A4 Jednostranná 2,-Kč
Oboustranná 2,-Kč
Formát A3 Jednostranná 3,-Kč
Oboustranná 5,-Kč
Barevná kopie
Počítačový výstup
Formát A4 Jednostranná 6,-Kč
Oboustranná 8,-Kč
Formát A3 – není možné xxx
xxx

b)      hodina práce (první hodina se neúčtuje) – 150,-Kč

c)      paušál provozních nákladů (materiál, energie) – 15,-Kč

d)      ostatní náklady – dle skutečných vynaložených nákladů

e)      cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči –
CD/DVD disk 10,-Kč

Poučení

1.  Nelze poskytnout informaci, která má povahu:

a)      názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s § 2 odst. 4 zákona o informacích,
b)      utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona o informacích,
c)      obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o informacích,
d)      informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle §10 zákona o informacích,
e)      předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu § 11 zákona
o informacích,
f)       osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.  Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu s § 11 a 12 zákona o informacích.
3.  Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem úhrad za poskytování informací, tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace, poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.