Krizový štáb / Povodňová komise

Krizový štáb obce

Povodňový plán obce Nelahozeves

Povodňový plán obce Nelahozeves

Krizový štáb obce Nelahozeves (dále jen“krizový štáb“) byl zřízen rozhodnutím starosty Obce Nelahozeves dne 16.3.2020 pro územní správního obvodu obce Nelahozeves , pod který spadají části obce Nelahozeves, Lešany, Hledśebe I. a II. díl, Podhořany. Krizový štáb byl zřízen v souladu s § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších legislativních úprav , a Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24.11.2011

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací. Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob  při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

Činnost obce v této oblasti se týká především plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti a to na úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a v oblasti branné politiky státu. V praxi to znamená například vytváření podmínek pro činnost bezpečnostní rady, příprava pro činnost krizového štábu, celková koordinace při vytváření a aktualizaci havarijní a krizové dokumentace obce, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami a další.

Další informace na webu:

Krizové řízení SčK: www.STŘEDOČESKÝ KRAJ

Krizové řízení: www.krizove-rizeni.cz

Institut ochrany obyvatelstva: www.ioolb.cz

Krizový management ČR: www.emergency.cz

Hydrometeorologický ústav ČR: www.chmi.cz

Povodňová komise

K plnění úkolů při ochraně před povodněmi na území obce byla zřízena povodňová komise podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Povodňová komise je zvláštním orgánem obce. Předsedou povodňové komise je vždy starosta obce. Další členy komise jsou jmenováni z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Starosta svolává povodňovou komisi na základě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle povodňového plánu obce, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření.

Povodňová komise v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
 • zpracovává povodňový plán obce a předkládá jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
 • provádí povodňové prohlídky,
 • zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
 • prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,
 • informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťuje další záchranné práce,
 • zajišťuje v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 • provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
 • vede záznamy v povodňové knize.

SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE A POVODŇOVÉ KOMISE

Jakub Brynda – předseda
Zdeněk Schneider – zástupce předsedy
Jan Gregor – velitel JPO
Marcel Ušák – zástupce JPO

Jan Dvořák – člen
Stanislav Kuchta – člen
Pavel Matoušek – člen
Mgr. Josef Kukla – člen

Kontakty na členy:
 • předseda (tel: 777 130 635, e-mail: starosta@nelahozeves.cz)
 • zástupce předsedy (tel: 602 442 384, e-mail: schneider@nelahozeves.cz)
 • velitel JPO (tel: 604 621 366, e-mail: jsdho.nelahozeves@seznam.cz