Krizové řízení / Povodňová komise

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací. Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

Činnost obce v této oblasti se týká především plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti a to na úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a v oblasti branné politiky státu. V praxi to znamená například vytváření podmínek pro činnost bezpečnostní rady, příprava pro činnost krizového štábu, celková koordinace při vytváření a aktualizaci havarijní a krizové dokumentace obce, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami a další.

Další informace na webu:

Krizové řízení SčK: www.STŘEDOČESKÝ KRAJ

Krizové řízení: www.krizove-rizeni.cz

Institut ochrany obyvatelstva: www.ioolb.cz

Krizový management ČR: www.emergency.cz

Hydrometeorologický ústav ČR: www.chmi.cz

Povodňová komise

 

K plnění úkolů při ochraně před povodněmi na území obce byla zřízena povodňová komise podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Povodňová komise je zvláštním orgánem obce. Předsedou povodňové komise je vždy starosta obce. Další členy komise jsou jmenováni z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Starosta svolává povodňovou komisi na základě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle povodňového plánu obce, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření.

 

Povodňová komise v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
 • zpracovává povodňový plán obce a předkládá jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
 • provádí povodňové prohlídky,
 • zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
 • prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,
 • informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťuje další záchranné práce,
 • zajišťuje v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 • provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
 • vede záznamy v povodňové knize.

 

SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE A POVODŇOVÉ KOMISE

 

Jakub Brynda – předseda
Zdeněk Schneider – zástupce předsedy
Jan Gregor – velitel JPO
Marcel Ušák – zástupce JPO

Jan Dvořák – člen
Stanislav Kuchta – člen
Pavel Matoušek – člen
Mgr. Josef Kukla – člen

 

Kontakty na členy:
 • předseda (tel: 777 130 635, e-mail: starosta@nelahozeves.cz)
 • zástupce předsedy (tel: 602 442 384, e-mail: schneider@nelahozeves.cz)
 • velitel JPO (tel: 604 621 366, e-mail: jsdho.nelahozeves@seznam.cz