Zápisy zastupitelstva

Zápisy zastupitelstva obce

 Datum zasedání  Zápis ze zasedání Přílohy
21.09.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Žádost o příspěvek na výstavbu sociálních bytů v Uhách

Příloha č. 2a – Smlouva o sponzorském příspěvku Charitě Kralupy nad Vltavou

Příloha č. 3 – Informace pro zastupitelstvo – návrh na přijetí daru včetně všech příloh

Příloha č. 3a – Darovací smlouva

Příloha č. 3b – Důvodová zpráva

Příloha č. 4 – Informace pro zastupitelstvo obce (pozemek-orná půda-Lešany)

Příloha č. 5 – Informace pro zastupitelstvo obce (pozemek Pod Strání)

Příloha č. 6 – Kupní smlouva mezi fairoo, s. r. o. a Obcí Nelahozeves

Příloha č. 6a – Znalecký posudek č. 16/6/2020

Příloha č. 7 – Obec Nelahozeves- žádost o projednání umístění ZS CETIN

Příloha č. 7a – KOPVD_pohled na příhradový stožár 40m

Příloha č. 7b – MENLH_Zákres v mapě KN 1_1000

Příloha č. 7c – Plná moc CETIN zmocňuje Radiové systémy a komunikace

Příloha č. 7d – Návrh usnesení CETIN

Příloha č. 8 – Rozpočtové opatření č. 4/2020

Příloha č. 9 – Odkoupení pozemku p.č. 252 v k. ú. Podhořany

Příloha č. 10 – Dodatek č. 2 – splašková kanalizace Nelahozeves

Příloha č. 10a – Změnový list č. 1 – Kanalizace Nelahozeves_11_09_2020

Příloha č. 10b – Změnový list č.1_Kanalizace Nelahozeves_final 11_09_2020

20.07.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Jaroslavem Peštou

Příloha č. 3 – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci mezi Obcí Nelahozeves, p. Tomášem Ludickým a p. Kateřinou Ludickou

Příloha č. 4 – Smlouva o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská“

Příloha č. 5 – Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Nelahozeves, Školní 10“, Harmonogramy stavby MŠ Nelahozeves

Příloha č. 6 – Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací z rozpočtu obce Nelahozeves mezi Obcí Nelahozeves a Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou, příspěvkovou organizací

Příloha č. 7 – Znalecký posudek č. 627-43/2020 o ceně obvyklé pozemků

Příloha č. 8 – Návrh vnitřní směrnice s přílohou návrhu textu Smlouvy, vzorovou žádostí o poskytnutí návratné finanční pomoci a formuláře bonity klienta

Příloha č. 8a – Důvodová zpráva

Příloha č. 8b – Informační materiál (prezentace)

Příloha č. 9 – Záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu jednomu konkrétnímu dodavateli

Příloha č. 10 – Prezentace se zhodnocením čerpání rozpočtu obce k 30. 4. 2020

 

29.06.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2019

Příloha č. 2a – Tabulka o plnění příjmů a výdajů

Příloha č. 2b – Meziroční srovnávací tabulky aktiv a pasiv

Příloha č. 2c – Finanční výkaz (FIN 2-12)

Příloha č. 2d – Příloha – 2019

Příloha č. 2e – Rozvaha 2019

Příloha č. 2f – Výkaz 2019

Příloha č. 2g – Vyúčtování dotací

Příloha č. 2h – Výkazy ZŠ

Příloha č. 2ch – Výkazy MŠ

Příloha č. 2i – Dílčí zpráva

Příloha č. 2j – Závěrečná zpráva

Příloha č. 2k – Náprava zjištěných nedostatků

Příloha č. 2l – Schválená účetní závěrka obce Nelahozeves

Příloha č. 2m – Schválená závěrka MŠ

Příloha č. 2n – Schválená závěrka ZŠ

Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 3/2020

Příloha č. 4 – Žádost o převedení dotace Anglie 2020 do fondu odměn zaměstnanců ZŠ Nelahozeves

Příloha č. 5 – Darovací smlouva-hřbitov

Příloha č. 6 – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. zhotovitele 588/2020 z 2.3.2020

Příloha č. 6a – Důvodová zpráva

Příloha č. 7 – Darovací smlouva obci Šumvald

Příloha č. 7a – Šumvald důvodová zpráva

Příloha č. 8 – Žádost o projednání dopadu stavby Rekonstrukce nelahozeveských tunelů

Příloha č. 8a – Okruh námitek

Příloha č. 8b – Zápis z mimořádné porady zastupitelstva obce dne 11.6.2020

25.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25. 05. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva

Doplnění bodu č. 7 Kupní smlouva – Koupě a prodej nemovité věci – Beer, Beerová – formulace navrhované ceny pozemků

Příloha č. 2 – Zápis č. 3/2020 ze zasedání finančního výboru,

Návrh na schválení usnesení ke zplnomocnění starosty/místostarosty obce,

Důvodová zpráva

Příloha č. 3 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB, Nelahozeves-rekonstrukce NN, kNN-Nádražní

Situační mapa 1

Situační mapa 2

Příloha č. 4 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB, Nelahozeves, obnova vNN za kNN

Příloha č. 5 – Smlouva o nájmu pozemku mezi Správou železnic, státní organizací (pronajímatel) a Obcí Nelahozeves (nájemce)

Situační mapa

Příloha č. 6 – Vyjádření účetní k Rozpočtovému opatření č. 1/2020,

Příloha č. 6a,Příloha č. 6b

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Výkaz FIN 2 – 12 M sestavený k 31. 12. 2019

Příloha č. 2a – Roční účetní uzávěrka za rok 2019

Příloha č. 2b – Rozvaha sestavená k 31. 12. 2019

Příloha č. 2c – Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2019

Příloha č. 2e – Příloha sestavená k 31. 12. 2019

Přílohy č. 3, 3a, 3b – Výkaz zisku a ztráty MŠ, Rozvaha, Příloha

Přílohy č. 4, 4a, 4b – Výkaz zisku a ztráty ZŠ, Rozvaha, Příloha

Příloha č. 5 – MŠ – Žádost o schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

Příloha č. 6 – ZŠ – Zlepšený HV a jeho převedení do fondů

Příloha č. 7 – Rozpočtové opatření č. 2/2020

Příloha č. 8 – Kupní smlouva – Koupě a prodej nemovité věci – Beer, Beerová

Příloha č. 8a – Situační mapa

Příloha č. 8b – Důvodová zpráva – vyjádření vodohospodáře k realizaci záměru

02.03.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Nelahozeves – směrnice pro veřejné zakázky malého rozsahu 2020 (2)

Příloha č. 3 – Žádost o spolufinancování projektu obnovy hospodářské budovy č. 4 v ráci areálu RD Antonína Dvořáka

Příloha č. 3a – Nákres Rodného domu A. Dvořáka

Příloha č. 3b, 3c – Příslib spolufinancování + smlouva o dotaci Lobkowiczům

Příloha č. 4 – Situační snímek pozemků Hřbitov

Příloha č. 5 – Zápis Finančního výboru č. 02/2020

Příloha č. 6 – Nabídka prací k zajištění autorského dozoru „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“

Příloha č. 7 – Výzva k podání nabídky chodník Zagarolská

Příloha č. 7a – VDI Projekt – Zagarolská (Nabídka na veřejnou zakázku)

Příloha č. 8 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace

Příloha č. 8a – Důvodová zpráva o průběhu zpracování dokumentace

Důvodová zpráva CR PROJEKT s. r. o.

Příloha 8b, 8c – Celkový honorář, Kalkulace ceny

Příloha č. 9 – Žádost o finanční příspěvek na obyvatele a rok na činnost Přemyslovců

Příloha č. 9a – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

27.01.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 1/2020

Příloha č. 3 – Smlouva o poskytnutí dotace – vzor 2020

Příloha č. 4 – Darovací smlouva (darování nemovité věci)

Příloha č. 5 – OZV č. 5_2020, kterou se zrušuje oddíl VI. OZV č. 1_2011 o místních poplatcích

Příloha č. 6 – Smlouva o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury

Příloha č. 7 – Mapa situace

16.12.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Kupní smlouva (koupě a prodej nemovité věci)

Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu na rok 2020

Příloha č. 4 – Střednědobý výhled Obce Nelahozeves na roky 2020 až 2022

Příloha č. 5 – OZV obce Nelahozeves č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného

Příloha č. 6 – Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves

Příloha č. 6a – Příloha č. 2 návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves

Příloha č. 6b – Zákres žádostí o změnu územního plánu Nelahozeves

Příloha č. 7 – Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves

Příloha č. 7a – Příloha č. 2 návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves

Příloha č. 7b – Zákres žádostí o změnu územního plánu Nelahozeves

Příloha č. 8 – Rozpočtové opatření č. 7/2019

Příloha č. 9 – Návrh rozpočtu ZŠ Nelahozeves po jednotlivých kapitolách pro rok 2020

Příloha č. 9a – Žádost o příspěvek na činnost ZŠ na rok 2020

Příloha č. 10 – Střednědobý výhled ZŠ Nelahozeves na roky 2020 až 2022

Příloha č. 11 – Návrh rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2020

Příloha č. 12 – Střednědobý výhled MŠ Nelahozeves na roky 2021 až 2023

Příloha č. 13 – Smlouva o pronájmu hrobového místa

Příloha č. 14 – Cenová nabídka protipovodňového mobilního hrazení FLOM

Příloha č. 14a – Skladování a údržba desek protipovodňového mobilního hrazení

Příloha č. 14b – Mapa situace

Příloha č. 14c – Mapa přehledu hloubek

Příloha č. 15 – Dotazník ohledně využití budovy č. 69 Pod Strání

25.11.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Kupní smlouva mezi Obcí a Miloslavem Zikmundou a Janou Zikmundovou

Příloha č. 3 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Michalem Riegertem a Olgou Riegertovou

Příloha č. 4 – Kupní smlouva mezi Ladislavem Hodkem, Blankou Hodkovou a obcí Nelahozeves

Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. 6/2019

Příloha č. 6 – Nabídka Koncepční studie centrálního prostoru obce

Příloha č. 7 – Nabídka na Regulační plán Centrum obce Nelahozeves

Příloha č. 8a – Zápis ze dne 6. 9. 2019 z kontroly dodržování ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.

Příloha č. 8b – Zápis ze dne 16.9.2019 z kontroly dodržování ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.

Příloha č. 9 – Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves

Příloha č. 9a – Příloha č. 2 návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Nelahozeves

Příloha č. 9b – Zákres žádostí o změnu územního plánu Nelahozeves

Příloha č. 10 – Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

Příloha č. 11 – Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu

Příloha č. 12 – OZV obce Nelahozeves č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 13 – OZV obce Nelahozeves č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného

Příloha č. 14 – Cenová nabídka společnosti VDI PROJEKT s. r. o. na akci Chodník Nelahozeves – Lešany (zpracování projektové dokumentace)

Příloha č. 15 – Prohlášení o odmítnutí dědictví

21.10.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Nájemní smlouva – D8 Park Logistik

Příloha č. 3 – Návrh rozp. opatření č. 5_2019

Příloha č. 4a – Cenové nabídky na zajištění sdružených služeb dodávky silové elektřiny

Příloha č. 4b – Nabídka administrace veřejné zakázky pro Obec Nelahozeves

Příloha č. 5 – Studie proveditelnosti PPO v ulici Zagarolská

30.9.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Smlouva o nájmu prostor a místností

Příloha č. 2a – Příloha č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu – Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu

Příloha č. 2b – Nákres – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 přízemí (bývalá)

Příloha č. 2c – Nákres – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 půda (bývalá)

Příloha č. 2d – Nákres – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 přízemí (bývalá) – doplněný červený text

Příloha č. 2e – Dopis SŽDC s vyrozuměním o výsledku prvního kola veřejné soutěže

Příloha č. 2f – Dopis SŽDC s vyrozuměním o výsledku veřejné soutěže

Příloha č. 3 – Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves

Příloha č. 3a – Příloha č. 1 k nájemní smlouvě – Návrh stavebních úprav

Příloha č. 3b – Příloha č. 2 k nájemní smlouvě – Opatření pro postup v případě anonymního oznámení

Příloha č. 3c – Dopis SŽDC s vyrozuměním o zrušení veřejné soutěže

Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Dynamo Nelahozeves

Příloha č. 5 – Zřizovací listina Místní knihovny v Nelahozevsi

Příloha č. 5a – Knihovní řád

Příloha č. 5b – Příloha č. 1 – Ceník knihovny

Příloha č. 5c – Příloha č. 2 – Poučení o ochraně osobních údajů

Příloha č. 5d – Směrnice k ochraně osobních údajů v Místní knihovně Nelahozeves

Příloha č. 6 – Žádost o navýšení kapacity MŠ Via Libertatis

Příloha č. 7 – Žádost o navýšení kapacity ZŠ Via Libertatis

Příloha č. 8 – Rozpočtové opatření č. 4/2019

Příloha č. 9 – Kupní smlouva mezi Obcí Nová Ves a Obcí Nelahozeves

Příloha č. 10 – Smlouva o půjčce jištěné zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka

Příloha č. 10a – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce jištěné zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka

Příloha č. 10b – Modelování – Úplný plán splátek (Investiční úvěr dlouhodobý)

Příloha č. 10c – Modelování – Úplný plán splátek (Investiční úvěr krátkodobý)

Příloha č. 11 – Statut Nelahozeveského zpravodaje

Příloha č. 11a – Smlouva o poskytnutí dotace pro ústav Nela Media, z. ú.

Příloha č. 12 – Kupní smlouva – Martin Koula

Příloha č. 12a – Mapa situace a návrh usnesení

Příloha č. 13 – Kupní smlouva – Lazarov

Příloha č. 13a – Mapa situace a návrh usnesení

Příloha č. 14 – Darovací smlouva

Příloha č. 15 – Smlouva o dílo mezi Obcí Nelahozeves a CR Project s. r. o.

Příloha č. 15a – Rozhodnutí o přidělení zakázky

Příloha č. 15b – Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

Příloha č. 16 – Mapa situace a návrh usnesení

Příloha č. 17 – Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nelahozeves na II. pololetí 2019

26.8.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Nájemní smlouva – Renáta Doležalová

Příloha č. 2a – Mapa situace

Příloha č. 3 – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Tomáš Krejza

Příloha č. 3a – Mapa situace

Příloha č. 4 – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Josef Novotný a Eva Novotná

Příloha č. 4a – Mapa situace

Příloha č. 5 – Kupní smlouva

Příloha č. 5a – Mapa situace

Příloha č. 5b – Znalecký posudek

Příloha č. 6 – Kupní smlouva – koupě a prodej nemovité věci – Lobkowicz Margaret Brooks, p. č. 152_2 v k. ú. Nelahozeves

Příloha č. 6a – Mapa situace

Příloha č. 6b – Znalecký posudek

Příloha č. 7 – Kupní smlouva – Jana Pokorná

Příloha č. 7a – Návrh usnesení a mapa pozemku – Jana Pokorná

Příloha č. 8 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB služebnosti

Příloha č. 8a – Mapa situace (Geometrický plán ke smlouvě s ŘSD)

Příloha č. 8b – Příloha č. 2 ke Smlouvě o zřízení VB služebnosti

Příloha č. 9 – Statut Nelahozeveského zpravodaje

Příloha č. 9a – Smlouva o poskytnutí dotace pro ústav Nela Media, z. ú

Příloha č. 10 – Organizační struktura obce

Příloha č. 11 – Nájemní smlouva SŽDC

Příloha č. 11a – Příloha č. 2 k nájemní smlouvě Zámek

Příloha č. 11b – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ

Příloha č. 11c – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŮDA (bývalá)

Příloha č. 11d – Nelahozeves zast. výp. budova č. 2 PŘÍZEMÍ (bývalá)

Příloha č. 12 – Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi SŽDC a Obcí Nelahozeves

Příloha č. 12a – Příloha č. 1 k nájemní smlouvě – návrh stavebních úprav

Příloha č. 12b – Příloha č. 2 k nájemní smlouvě – Opatření pro postup v případě anonymního oznámení

Příloha č. 13 – Individuální žádost – TJ Dynamo Nelahozeves

26.6.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nelahozeves

Příloha č. 3a – Zápis z veřejnoprávní kontroly za období 1.1.2018 do 31.12.2018

Příloha č. 3b – Příloha sestavená k 31.12.2018

Příloha č. 3c – Rozvaha sestavená k 31.12.2018

Příloha č. 3d – Výkaz ZaZ sestavený k 31.12.2018

Příloha č. 3e – Protokol o schvalování účetní závěrky MŠ Nelahozeves k 31. 12. 2018

Příloha č. 4a – Zápis z veřejnoprávní kontroly za období 1.1.2018 do 31.12.2018

Příloha č. 4b – Příloha sestavená k 31.12.2018

Příloha č. 4c – Rozvaha sestavená k 31.12.2018

Příloha č. 4d – Výkaz ZaZ sestavený k 31.12.2018

Příloha č. 4e – Protokol o schvalování účetní závěrky ZŠ Nelahozeves k 31. 12. 2018

Příloha č. 5 – Žádost o schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů – MŠ

Příloha č. 6 – Zlepšení hospodářský výsledek a jeho přerozdělení do fondů – ZŠ

Příloha č. 7 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků – rok 2018

Příloha 8a – Závěrečný účet obce Nelahozves za rok 2018

Příloha 8b – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018

Příloha 8c – Rozvaha Obce Nelahozeves za rok 2018

Příloha 8d – Výkaz ZaZ Obce Nelahozeves za rok 2018

Příloha 8e – Příloha Obce Nelahozeves za 2018

Příloha 8f – Výkaz FIN 2-12 2018

Příloha 8g – Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně – Obec Nelahozeves

Příloha 8h – Porovnání aktivních a pasivních účtů – Obec Nelahozeves

Příloha 8ch – Rozvaha MŠ k 31. 12. 2018

Příloha 8i – Výkaz ZaZ MŠ k 31. 12. 2018

Příloha 8j – Příloha MŠ k 31. 12. 2018

Příloha 8k – Příloha, Rozvaha, Výkaz ZaZ Základní školy sestavené k 31. 12. 2018

Příloha č. 9 – Rozpočtové opatření č. 3

Příloha č. 10a – Zřizovací listina Místní knihovny v Nelahozevsi

Příloha č. 10b – Jmenování vedoucí Místní knihovny

Příloha č. 11a – Žádost o snížení kapacity MŠ Nelahozeves – Zagarolská 313

Příloha č. 11b – Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

24.6.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2a – Nájemní smlouva

Příloha č. 2b – Geometrický plán s mapou

Příloha č. 3 – Nájemní smlouva – Šebesta

Příloha č. 4a – Dohoda o vypořádání a výplatě poplatku za ukládání odpadu

Příloha č. 4b – Zápis z jednání mezi FCC Uhy, s. r. o., Obcí Uhy a Obcí Nelahozeves

Příloha č. 5 – Plánované vodohospodářské stavby v obci Nelahozeves – přehled

Příloha č. 6 – Strategický plán obce Nelahozeves – rok 2019

Příloha č. 7a – Porovnání služeb, které poskytuje VIS a Mobilní Rozhlas

Příloha č. 7b – Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas

29.4.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha 2 – Rozpočtové opatření č. 2

Příloha 3 – Roční účetní závěrka za rok 2018

Příloha 3a – Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2018

Příloha 3b – Protokol o schvalování účetní závěrky

Příloha 4 – Smlouva na ČOV

Příloha 4a – ČOV výpočet ceny za m3

Příloha 5 – Smlouva o poskytování služeb – Mobilní rozhlas

Příloha 6 – Kupní smlouva – budova Školní čp. 19

Příloha 6a – Důvodová zpráva k budově Školní č.p. 19

25. 3. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2a – Kritéria pro umístění občanů do obecního domu č. p. 19, Školní ulice, Nelahozeves

Příloha č. 2b – Návrh smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě č. p. 19, Školní ulice, Nelahozeves

Příloha č. 3a – Průvodní dopis – Přemyslovské střední Čechy

Příloha č. 3b – Žádost o neinvestiční dotaci – Přemyslovské střední Čechy

Příloha č. 3c – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Přemyslovské střední Čechy

Příloha č. 4 – Faktura SMO ČR k proplacení

Příloha č. 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací – vzor města Veltrusy

11. 3. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva
25. 2. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Vnitřní směrnice obce Nelahozeves, jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Příloha č. 2a – Čestné prohlášení dodavatele

Příloha č. 3 – Vyhodnocení projektu Dotované stravování seniorů

Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 1/2019

Příloha č. 5 – Investiční záměr na opravu památníku v Lešanech

Příloha č. 7 – Smlouva o poskytnutí dotace spolkům – vzor 2019

11. 2. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Vnitřní směrnice obce Nelahozeves, jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Příloha č. 2a – Čestné prohlášení dodavatele

Příloha č. 3 – Nařízení obce Nelahozeves č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Příloha č. 4 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Petrem Lančaričem a p. Jitkou Lanaričovou

Příloha č. 5 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Ivanou Šeplavou

Příloha č. 6 – Kupní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a p. Zdeňkem Hedvíkem

Příloha č. 7a – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – Petr Štěpán

Příloha č. 7b – Záměr prodloužení nájmu nemovitých věcí

Příloha č. 8 – Střednědobý výhled ZŠ Nelahozeves na roky 2019 – 2021

Příloha č. 9 – Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 19.12.2018

Příloha č. 9a – Plán práce Kontrolního výboru

Příloha č. 9b – Evidence žádostí na zkl. Zákona č. 106/1999

Příloha č. 9c – Evidence petic

Příloha č. 9d – Evidence smluv

Příloha č. 9e – Evidence stížností

Příloha č. 9f – Evidence plnění usnesení

17.12.2018 zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Rozpočet obce Nelahozeves na rok 2019

Příloha č. 3 – Střednědobý výhled obce Nelahozeves na roky 2020 – 2021

Příloha č. 4 – Rozpočet ZŠ Nelahozeves na rok 2019

Příloha č. 5 – Rozpočet MŠ Nelahozeves na rok 2019

Příloha č. 6 – Střednědobý výhled MŠ na roky 2020 – 2022

Příloha č. 7 – Rozpočtové opatření č. 6

Příloha č. 8 – Kupní smlouva mezi p. Hájkovou Zdeňkou a obcí Nelahozeves

Příloha č. 9a – Memorandum Koridoru D8 – sdružení obcí a spolků

Příloha č. 9b – Smlouva o zřízení účtu sdružených prostředků

27.11.2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Termíny svateb pro rok 2019 – zámek Nelahozeves

Příloha č. 3 Rozpočtové opatření č. 5

Příloha č. 4 – Tabulka výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev (platnost od 1. 1. 2018)

Příloha č. 5 – Tabulka výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev (platnost od 1. 1. 2019)

Příloha č. 6 – Kupní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Klierem, p. Černou a p. Kunickým

Příloha č. 7 – Kupní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Šilhánovou

Příloha č. 8 – Kupní smlouva mezi obcí Nelahozeves a ŘSD

Příloha č. 9 – Smlouva o zřízení VB ve prospěch ČEZ na pozemku 363/2 v k. ú. Nelahozeves

Příloha č. 10 – Smlouva o zřízení VB ve prospěch ČEZ na pozemcích 197/2 a 197/1 v k. ú. Nelahozeves

Příloha č. 11 – Smlouva o zřízení VB ve prospěch ČEZ na pozemku 197/30 v k. ú. Nelahozeves

Příloha č. 12 – Třístranná smlouva s uživateli kanalizace ulice Nová

29.10.2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 3 – Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves

Příloha č. 4 – Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč

17.09.2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2a – Obecně závazná vyhláška obce č. 1-2018, kterou se ruší OZV č. 2-2003

Příloha č. 2b – Souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ke změně řádu veřejného pohřebiště obce Nelahozeves

Příloha č. 2c – Řád veřejného pohřebiště obce Nelahozeves

Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření 4/2018

Příloha č. 4 – Usnesení č. 6/3/2018 ze dne 19.3.2018

Příloha č. 5 – Darovací smlouva – Povodí Vltavy

Příloha č. 6a – Záměr prodloužení nájmu nemovitých věcí

Příloha č. 6b – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě

Příloha č. 7a – Dodatek smlouvy o dílo č. 2

Příloha č. 7b – Nabídkový rozpočet a soupis prací

Příloha č. 8a – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

Příloha č. 8b – Geometrický plán

Příloha č. 8c – Usnesení č. 6/9/2017

Příloha č. 9a – Žádost o stanovisko

Příloha č. 9b – Plná moc, Čestná prohlášení, Stanovisko KÚ z 25. 7. 2018 jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách

Příloha č. 10 – Žádost o dotaci na nákup zahradního traktůrku

Příloha č. 11a – dopis z MŽP ze dne 17.4.2018

Příloha č. 11b – dopis z MŽP ze dne 2.5.2018

16.07.2018 zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Darovací smlouva – pomoc po požáru

Příloha č. 3 – Dodatek smlouvy o dílo č. 1 – Oprava místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná Nelahozeves a ulic v Lešanech

Příloha č. 3a – Harmonogram

Příloha č. 4 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Příloha č. 5 – Žádost o zkrácení doby nočního klidu

Příloha č. 6 – Dohoda o spolupráci a o budoucím převodu nemovitostí – 29 RD v Lešanech

Příloha č. 6a – Situační mapa

25.06.2018 zápis ze zasedání zastupitelstva

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 3

Příloha č. 3. Rozpočtové hospodaření

Příloha č. 4 – Porovnání aktiv a pasiv

Příloha č. 5 – Finanční výkaz

Příloha č. 6 – Příloha k finančnímu výkazu

Příloha č. 7 – Rozvaha

Příloha č. 8 – Výkaz zisků a ztráty

Příloha č. 9 – Tabulky s dotacemi a transfery

Příloha č. 10 – Hospodářská činnost ZŠ

Příloha č. 11 – Hospodářská činnost MŠ

Příloha č. 12 – Usnesení OZ o schválení HV a rozdělení fondů MŠ a ZŠ

Příloha č. 13 – Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha č. 14 – Zápis s díčího přezkoumání hospodaření

Příloha č. 15 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Příloha č. 16 – Usnesení o schválení účetní závěrky obce

Příloha č. 17 – Závěrečný účet 2017

Příloha č. 18 – Kupní smlouva Rulfovi

Příloha č. 19 – Kupní smlouva Hainc

Příloha č. 20 – Návrh smlouvy s investorem

Příloha č. 20a – Stanovisko Policie Středočeského kraje

Příloha č. 20b – Situační mapa

Příloha č. 21 – Žádost o dotaci na nákup zahradního traktoru

Příloha č. 22 – Návrh zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi

Příloha č. 22a – situační mapa

Příloha č. 22b – situační mapa

Příloha č. 23 – Vzor sponzorské smlouvy mezi obcí a Českou asociací sport pro všechny, z. s.

Příloha č. 24a – situační mapa – situace 2 – cast 1

Příloha č. 24b – situační mapa – situace 2 – cast 2

Příloha č. 25 – Harmonogram opravy silnice Ke Kapličce

21.05.2018 Zápis ze zasedání zatupitelstva

Příloha 2 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady,

Příloha 3 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady,

Příloha 4 – Dodatek smlouvy o dílo – J.I.H. – Výstavba víceúčelového hřiště – Nelahozeves,

Příloha 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.,

Příloha 6 – Odkupy pozemků za účelem výstavby tlakové a dešťové kanalizace,

Příloha 7 – Znalecký posudek č. 3439-24-2018,

Příloha 8 – Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022,

Příloha 9 – Schválení plánu obnovy a údržby kanalizace v ulicích V, Z,N,P – výpočet stočného_2017_07_21,

Příloha 10 – Smlouva o odvádění odpadních vod,

Příloha 11 – Kanalizační řád,

Příloha 12 – Smlouva o poskytování servisu na TK_NELAHOZEVES,

Příloha 13a – Smlouva o zřízení služebnosti – Zdeněk Fojtík,Příloha 13b – mapka,

Příloha 14a – Směnná smlouva – Matějček, Matějčková,Příloha 14b – Záměr směny pozemků,

Příloha 15 – Vzor_veřejnoprávní smlouvy_2018,

Příloha 16 – OU – Roční účetní závěrka 2017,Příloha 16a – OU – Inventarizační zpráva 2017,Příloha 16b – OU – Výkaz zisku a ztráty,Příloha 16c – OU – Protokol o schvalování ÚZ,

Příloha 17a – ZŠ – Protokol o schvalování ÚZ,Příloha 17b – ZŠ – Zlepšený HV, převedení do fondů,

Příloha 18a – MŠ – Protokol o schvalování ÚZ,Příloha 18b – MŠ – Žádost o schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů

23.04.2018  zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 7a, č. 8, č. 9, č. 10
19.03.2018  zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3, č. 4, č. 5a, č. 5b, č. 6, č. 7, č. 8
 29.01.2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2č. 3
 15.01.2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2č. 3, č. 4, č. 5

2017

 Datum zasedání  Zápis ze zasedání  Přílohy
21.12.2017 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6,
23.10.2017  zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
25.09.2017 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2
21.08.2017 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2
24.07.2017 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3, č. 4
19.06.2017  zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2, č. 3
07.06.2017 zápis ze zasedání zastupitelstva
15.05.2017 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
27.03.2017 zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2
06.02.2017 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3, č. 4

2016

Datum zasedání Zápis ze zasedání  Přílohy
19.12.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9
21.11.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2
24.10.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2, č. 3
26.09.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2č. 3
22.08.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva
25.07.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2
27.06.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva
30.05.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2č. 3č. 4
09.05.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2č. 3č. 4č. 5
02.05.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva
29.02.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2
25.01.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva
11.01.2016 zápis ze zasedání zastupitelstva

2015

Datum zasedání Zápis ze zasedání Přílohy
17.12.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva příloha č. 1
07.12.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva č.2, č. 3, č. 4
19.10.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1 , č. 2, č. 3
14.09.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1, č. 2,
21.07.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva vnitřní směrnice obce č. 1/2014
23.06.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2
26.05.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva
28.04.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva
07.04.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva
24.03.2015

zápis ze zasedání zastupitelstva

zápis ze zasedání zastupitelstva – opravný

26.02.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva
12.02.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva
13.01.2015 zápis ze zasedání zastupitelstva

2014

Datum zasedání Zápis ze zasedání
18.12.2014 zápis ze zasedání zastupitelstva
10.11.2014 zápis ze zasedání zastupitelstva – ustavující
02.10.2014 zápis ze zasedání zastupitelstva
09.09.2014 zápis ze zasedání zastupitelstva
07.08.2014 zápis ze zasedání zastupitelstva
18.06.2014 zápis ze zasedání zastupitelstva
23.04.2014 zápis ze zasedání zastupitelstva
17.03.2014 zápis ze zasedání zastupitelstva
05.03.2014 zápis ze zasedání zastupitelstva

2013

Datum zasedání Zápis ze zasedání
17.01.2013 zápis ze zasedání zastupitelstva
21.02.2013 zápis ze zasedání zastupitelstva
04.04.2013 zápis ze zasedání zastupitelstva
28.05.2013 zápis ze zasedání zastupitelstva
24.06.2013 zápis ze zasedání zastupitelstva
23.09.2013 zápis ze zasedání zastupitelstva
12.11.2013 zápis ze zasedání zastupitelstva
16.12.2013 zápis ze zasedání zastupitelstva

2012

Datum zasedání Zápis ze zasedání
31.01.2012 zápis ze zasedání zastupitelstva
12.04.2012 zápis ze zasedání zastupitelstva
14.05.2012 zápis ze zasedání zastupitelstva
31.07.2012 zápis ze zasedání zastupitelstva
27.08.2012 zápis ze zasedání zastupitelstva
24.09.2012 zápis ze zasedání zastupitelstva
27.11.2012 zápis ze zasedání zastupitelstva
13.12.2012 zápis ze zasedání zastupitelstva

2011

Datum zasedání Zápis ze zasedání
07.02.2011 zápis ze zasedání zastupitelstva
28.02.2011 zápis ze zasedání zastupitelstva
28.04.2011 zápis ze zasedání zastupitelstva
02.06.2011 zápis ze zasedání zastupitelstva
25.07.2011 zápis ze zasedání zastupitelstva
08.09.2011 zápis ze zasedání zastupitelstva
19.10.2011 zápis ze zasedání zastupitelstva
22.11.2011 zápis ze zasedání zastupitelstva
19.12.2011 zápis ze zasedání zastupitelstva

2010

Datum zasedání Zápis ze zasedání
11.11.2010 zápis ze zasedání zastupitelstva
26.11.2010 zápis ze zasedání zastupitelstva
20.12.2010 zápis ze zasedání zastupitelstva

Přílohy ze zasedání jsou k dispozici na podatelně obecního úřadu