V nové přístavbě školy se od pondělí učí !

V pondělí 29.1. jsme obdrželi finální kolaudační souhlas k akci „Zvýšení kapacity ZŠ Nelahozeves“. Završilo se tak úsilí započaté na jaře v roce 2015. Jedná se o nejrozsáhlejší projekt, který se za posledních mnoho let v obci uskutečnil. Byl přesně dodržen termín, oproti plánu došlo v průběhu stavby (po dohodě obce, autorského dozoru a stavitele) ke zlepšení výsledné kvality a rozpočet nepřekročil rámec daný zákonem o veřejných zakázkách.

 

Tato akce byla jako první v obci od začátku řízena v souladu s uznávanými metodikami řízení projektů.

I přesto, že začala nenápadně – posuzováním havarijního stavu stávající budovy školní kuchyně a jídelny – bylo od začátku zřejmé, že se bude jednat o rozsáhlý projekt. Díky tomu jsme ve správný čas dokázali zapojit do rozhodování všechny důležité osoby. V rámci rozhodovacího procesu se ukázalo co přesně a v jaké kapacitě naše škola potřebuje.

Pan architekt Ing. Jaroslav Kaňka podle zadání pracovní skupiny zpracoval dvě varianty řešení. Z nich poté zástupci obce ve spolupráci s paní ředitelkou Mgr. Věrou Bavorovou vybrali variantu nástavby na stávající budovu školní jídelny.

Klíčovým byl (kromě kvality stavby) požadavek co nejméně ovlivnit stávající provoz školní kuchyně, která, kromě základní školy, vaří i pro školku. Bylo tedy jasné, že stavět se musí o prázdninách – a že to budou dvoje prázdniny.

V prvním kole – o prázdninách 2016 – došlo ke zpevnění základů budovy a zdiva. Poté se uskutečnila stavba přeložky dešťové kanalizace, která již nesměla vést pod budovou školy, jako tomu dříve bylo. Došlo k rekonstrukcoi napojení na hlavní řad splaškové kanalizace a byl také nainstalován nový lapač tuků ze školní kuchyně.

 

Tím byly obrazně i fakticky „položeny základy“ ke druhé fázi. V jejím průběhu mělo dojít o prázdninách k celkové rekonstrukci sítí a dovybavení školní kuchyně a následně do konce roku k dokončení nástavby druhého podlaží.

 

 

 

foto – nela.cz

Ve výběrovém řízení zakázku získala společnost MAKRA, jejíž majitelé žijí v Nelahozevsi, a která zaměstnává mnoho místních řemeslníků. To se ukázalo jako důležité ve chvíli, když nás rekonstruovaná budova začala překvapovat a vznikaly dodatečné požadavky na změny v projektu. Přestože v projektu došlo celkem ke 30 změnám, podařilo se stavbu dokončit přesně v plánovaném čase, ve vysoké kvalitě a s rozpočtem, jehož navýšení se s rezervou vešlo do limitu daného zákonem o veřejných zakázkách.

 

 

V souběhu se samotnou výstavbou dodatečných učeben pak proběhly menší, ale svým významem pro školu také důležité změny. V budově ZŠ mají členové pedagogického sboru konečně k dispozici sborovnu a byly obnoveny dvě místnosti pro provoz školní družiny… jedna z nich je zaměřena na výuku hudební výchovy.

Mezitím se nám podařilo vyhovět všem požadavkům, kladeným na projekt poskytovatelem dotace (poskytovatel MMR-dotace z evropských zdrojů, žádost přes MASK Přemyslovské střední Čechy) a prošli jsme již závěrečným hodnocením způsobilosti projektu v programu IROP k poskytnutí dotace ve výši 5 milionů Kč. Zbylých přibližně 10 milionů Kč bude hrazeno z prostředků obce.

Na začátku bylo potřeba pomoci na svět snu o nové škole – a na konci chci poděkovat spolupracovníkům za uskutečnění tohoto snu…

Dovolte mi proto poděkování formou „závěrečných hollywoodských titulků „

V abecedním pořadí v hlavních rolích  :

Věra Bavorová – ředitelka školy
Libor Bula – stavební dozor
Jaroslav Kaňka – hlavní projektant
Jiří Kratochvíl (MAKRA) – stavebník
Martin Kratochvíl (MAKRA) – stavebník
Karel Macek (podpora Sylva Veličová) – podání žádosti o dotaci
Dana Rymelová – administrativní podpora projektu
Zdena Štefková – vedoucí školní kuchyně

Dále se na akci podíleli :

Stanislav Canini (STADA) – posouzení a projekt statiky
Jaroslav Huk (Přemyslovské střední Čechy) – partner pro dotační žádost
Přemysl Hoffmann (Shine) – metodická podpora řízení projektu, moderování přípravy variant
Tomáš Chromý (LT Bau a zaměstnanci) – rekonstrukce základů
Vratislav Klíma – projekty sítí
Petr Kožený – rekonstrukce splaškové kanalizace
Josef Kukla – místostarosta – příprava a posouzení variant
MAKRA partneři – řemeslníci z Nelahozevsi a okolí
Lenka Millerová – stavební úřad Kralupy
MMR – poskytovatel dotace
Kristýna Ocásková – účtování faktur
Radomil Pittner – přeložka dešťové kanalizace
Lukáš Počík – stavební dozor kanalizace splašková a dešťová
ROKIT, Radek Jícha, připojen.cz  – návrh a instalace počítačových sítí
učitelky a kuchařky a žáci základní školy – příprava interiérů

Za obec Nelahozeves děkuji a těším se na další velké akce

 

Josef Kebrle
starosta