Odkup a směna nemovitého majetku obce

Prodej pozemků ve vlastnictví obce


Postup při prodeji (směně) pozemku ve vlastnictví obce

  1. Žadatel vyplní

a) žádost o prodej nemovitého majetku – pozemku ve vlastnictví obce – ŽÁDOST

b) žádost o směnu pozemku – ŽÁDOST

 

2. Při podání žádosti na podatelně obecního úřadu Nelahozeves žadatel podepíše Dohodu o náhradě nákladů – DOHODA

3. Žádost je předložena na zasedání zastupitelstva obce.

4. V případě schválení je vyvěšen záměr prodeje (směny) po dobu 15 dní na úřední desce.

5. Obec zajistí geometrický plán na rozdělení pozemku (je-li to potřeba) a zažádá o vydání rozhodnutí o dělení pozemků na    Městském úřadě v Kralupech nad Vltavou.

6. Po uplynutí doby vyvěšení obecní úřad vypracuje kupní smlouvu (smlouvu o směně pozemku).

7. Kupní smlouva (smlouva o směně pozemku) je předložena na zasedání zastupitelstva ke schválení.

8. Schválenou smlouvu obě strany podepíší a kupující zaplatí na podatelně obecního úřadu nebo na účet obce kupní cenu koupeného pozemku a náklady, které při realizaci smlouvy vznikly (např. vyhotovení geometrického plánu, kolek za návrh na vklad, …) Cena obecního pozemku je 100,-Kč/m2 pokud zastupitelstvo nestanoví jinak.

9. Obecní úřad zašle smlouvy, návrh na vklad do katastru spolu s kolkem na katastrální úřad Středočeského kraje, katastrální pracoviště Mělník.

 

Na zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 23.04.2014 se usnesením č. 6/04/2014 stanovila cena obvyklá při prodeji pozemků v Nelahozevsi a to 100,-Kč/m2, neurčí-li zastupitelstvo jinak.