Odpady (popelnice) – rok 2020

Poplatek za svoz komunálního a BIO odpadu

Poplatek stanovuje obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Plátcem je majitel nemovitosti a platí pouze podle počtu reálně používaných nádob. Nezáleží již na počtu osob, které v domě trvale žijí.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti do pokladny obecního úřadu a nebo na účet obce č. účtu 0460045349/0800 (V. symbol – číslo popisné, do zprávy pro příjemce – ulice a číslo popisné) v termínu od 13. ledna 2020 do 29.02.2020.

V případě zaslání platby na účet:
– je třeba e-mailem na adresu obec@nelahozeves.cz zaslat Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad, které bude zejména obsahovat úplnou adresu, jméno plátce a jaké nádoby v jaké frekvenci mají být vyváženy
– je potřeba v e-mailu na sebe dát kontakt, pracovnice úřadu se vám ozve a bude dohodnut způsob předání známky.

Pro zabezpečení daného počtu svozů příslušné sběrné nádoby musí být nádoba označena evidenční známkou (bílý štítek s čárovým kódem) a čipem. Pokud chybí na Vaší nádobě bílý štítek s čárovým kódem, kontaktuje prosím FCC na čísle 720 980 052.

Tarifní složka Komunální odpad

Nádoba
Frekvence svozu Poplatek za rok 
 1 x 120 L Pravidelné vyvážní odpadů – svoz 1 x týdně   1 500
 2 x 120 L Pravidelné vyvážení odpadů  – svoz 1 x týdně  3 000
 1 x 240 L Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x týdně  2 250
 2 x 240 L  Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x týdně  4 500
 1 x 1100 L  Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x týdně  9 000
2 x 1100 L Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x týdně 18 000
1 x 120 L Pravidelné vyvážení odpadů  – svoz 1 x za 2 týdny      750 
1 x 240 L Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1x za 2 týdny  1 125
1 x 1100 L Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x za 2 týdny  4 500

Obec bude poskytovat finanční úlevu samostatně žijícím seniorům. Nárokovým věkem se pro účely této úlevy rozumí 70 let a více. Senior podepíše na obecním úřadě individuální smlouvu. Svoz bude v takovém případě prováděn 1 x za 14 dní v liché týdny.

Tarifní složka Bio

 Nádoba Frekvence svozu  Poplatek za rok  
 1 x 120 L BIO  Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x týdně   550 
 1 x 240 L BIO  Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x týdně   850
 2 x 240 L BIO  Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x týdně 1 700
 3 x 240 L BIO  Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x týdně 2 550
 1 x 120 L BIO  Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x za 2 týdny   250 
 1 x 240 L BIO  Pravidelné vyvážení odpadů – svoz 1 x za 2 týdny   425
  • Svoz 1 x za 14 dní bude probíhat v liché týdny (první lichý svoz v měsíci březnu bude 11. 03. 2020).

Poplatek lze uhradit i na č. účtu 460045349/0800, V. symbol – číslo popisné.

V tomto případě:
– je třeba e-mailem na adresu obec@nelahozeves.cz zaslat Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad, které bude zejména obsahovat úplnou adresu, jméno plátce a jaké nádoby v jaké frekvenci mají být vyváženy
– je potřeba v e-mailu na sebe dát kontakt, pracovnice úřadu se vám ozve a bude dohodnut způsob předání známky

BONUSOVÝ PROGRAM NA PODPORU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Zastupitelstvo obce schválilo bonusový program na podporu třídění odpadů dne 19. 03. 2018 pod č. usnesení 8/3/2018.

Základní myšlenkou je snižování objemu produkce komunálního odpadu formou motivačního příspěvku plátcům poplatku za odpady, kteří v průběhu sledovaného kalendářního roku nevyužijí všechny termíny svozu komunálního odpadu a bioodpadu. Výše dotace = počet objednaných neuskutečněných výsypů komunálního odpadu a bioodpadu. Více informací naleznete zde – dotační program – podpora třídění odpadů

Pokud budete mít o tento bonusový program zájem je potřeba vyplnit Smlouvu o poskytnutí dotace a Žádost o dotaci a odevzdat jí na obecní úřad.