Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Oficiální název

Obec Nelahozeves

 2. Důvod a způsob založení

Obec Nelahozeves (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:
– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec je spravována zastupitelstvem obce Nelahozeves (dále jen zastupitelstvo obce), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo má celkem 9 členů a schází se podle potřeby min. 5x do roka. Jeho jednání jsou veřejná a může se jich zúčastnit každý občan.

Organizační složky obce:
Místní knihovna
Hasiči

Příspěvkové organizace obce:
Základní škola
Mateřská škola

4. Kontaktní spojení

Adresa
Obec Nelahozeves
Školní čp. 3
277 51 Nelahozeves

Úřední hodiny
Pondělí   7:30 – 11:00    12:00 – 17:00
Středa     7:30 – 11:00    12:00 – 17:00

Telefon

315 785 720 – starosta obce – Jakub Brynda
315 785 720 – místostarosta obce – Zdeněk Schneider
315 785 003 – účetní – Kristýna Ocásková
315 785 290 – matrikářka, hřbitovní správa – Zuzana Dvořáková
315 785 059 – evidence obyvatel, podatelna – Ing. Alena Kučírková
315 785 721 – místní poplatky, stavební agenda- Ing. Dana Rymelová
315 785 290 – veřejné zakázky – Ing. Sylva Veličová

E-mail
obec@nelahozeves.cz

Datová schránka
t42bciq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0460045349/0800

6. IČ

00237094

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

Vyhlášky
Zápisy z jednání ZO
Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu)

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Formulář písemné žádosti můžete doručit elektronicky na adresu obec@nelahozeves.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.


Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves
 • Poštou na adresu Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze na obecním úřadu.
Další možností je elektronická pošta a to na adresu obec@nelahozeves.cz

11. Opravné prostředky

Když orgán žádosti nevyhoví
 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě § 15 odst. 4.
Komu se odvolání posílá
 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat
Kdo o odvolání rozhodne
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Poznámka:

 • Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je

12. Formuláře

Všechny formuláře najdete ve složce formuláře.

13. Popisy postupů

– návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací – Portál veřejné správy ČR

14. Předpisy

Důležité zákony, vyhlášky a směrnice

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
 2. Sazebník výše úhrad

a)      cena kopie nebo počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou fotokopie  nebo počítačového tisku

Černobílá kopie
Počítačový výstup
Formát A4 Jednostranná 2,-Kč
Oboustranná 2,-Kč
Formát A3 Jednostranná 3,-Kč
Oboustranná 5,-Kč
Barevná kopie
Počítačový výstup
Formát A4 Jednostranná 6,-Kč
Oboustranná 8,-Kč
Formát A3 – není možné xxx
xxx

b)      hodina práce (první hodina se neúčtuje) – 150,-Kč

c)      paušál provozních nákladů (materiál, energie) – 15,-Kč

d)      ostatní náklady – dle skutečných vynaložených nákladů

e)      cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči –
CD/DVD disk 10,-Kč

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Obce Nelahozeves za rok 2011
Výroční zpráva Obce Nelahozeves za rok 2012
Výroční zpráva Obce Nelahozeves za rok 2013
Výroční zpráva Obce Nelahozeves za rok 2014
Výroční zpráva Obce Nelahozeves za rok 2015

Výroční zpráva Obce Nelahozeves za rok 2016

Výroční zpráva Obce Nelahozeves za rok 2017

Výroční zpráva Obce Nelahozeves za rok 2018

Výroční zpráva Obce Nelahozeves za rok 2019

 Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:

Poskytování informací, příjem podání

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy: