Zpravodaj

  • Nelahozeveský zpravodaj vydává Obec Nelahozeves. Náklad: 820 kusů.
  • Pro občany Nelahozevsi zdarma.
  • Adresa redakce: Školní 3, 277 51 Nelahozeves.
  • Email: zpravodaj@nelahozeves.cz
  • Zpravodaj je zapsán v evidenci periodického tisku u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 21695.
  • Příspěvky mohou být redakčně kráceny.
  • Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků.
  • Uzávěrku nadcházejícího čísla se dozvíte v každém zpravodaji.
Redakce

Miloš Mojžiš, Soňa Brunnerová,

Grafická úprava

Marie Štruncová

Ceník inzerce ve zpravodaji od roku 2019

formát A4           1100 Kč
formát A5           600 Kč
formát A6           400 Kč
řádková inzerce    150 Kč

Archiv zpravodaje

Zpravodaj 2019

Zpravodaj 2018

Zpravodaj 2017

Zpravodaj 2016

Zpravodaj 2015

Zpravodaj 2014

Zpravodaj 2013

Zpravodaj 2012